Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγίες κινητικότητας 2021-Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγίες κινητικότητας 2021-Τι ισχύει για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης-3η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οδηγίες κινητικότητας 2021

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258/30-11-2021, 3η Εγκύκλιος με οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ.

Με την Εγκύκλιο σε συνέχεια της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, παρέχονται προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2021.

Οσον αφορά στους εκπαιδευτικούς Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης,

οι οποίοι έχουν αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η εν λόγω απόφαση και συνεπώς δεν συνιστά λόγο απόρριψης.

Η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα

απαιτείται σε κάθε περίπτωση κατά την τελική φάση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόσπαση ή μετάταξη του/της εκπαιδευτικού.

Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι θα ενημερώσουν την εφαρμογή

σχετικά με την εκκρεμότητα αυτή (π.χ. εκκρεμεί η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα) και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί όσο εξελίσσεται η διαδικασία, δεν απαιτείται να διορθωθεί η εφαρμογή αμέσως μετά την αποδέσμευση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί ο φορέας υποδοχής κατά τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης μετακίνησης.

 

Αναλυτικά η Εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

Σε συνέχεια της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021 (στ. σχετική), υπενθυμίζονται με την παρούσα, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2021.

 Α. Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης από τους Φορείς Προέλευσης 

 Στο στάδιο αυτό οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους. Μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Κινητικότητας» μεταβαίνουν στις

«Αιτήσεις Μετακίνησης» και, επιλέγουν «Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2021»,και «Εύρεση». Για κάθε μια αίτηση επιλέγουν «Προβολή», «Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης» και συμπληρώνουν το πλαίσιο «Έλεγχος Προϋποθέσεων Μετακίνησης». Εκεί συμπληρώνεται το «Αποτέλεσμα Ελέγχου Προϋποθέσεων Μετακίνησης», οι «Αιτιολογίες Απόρριψης» εάν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης, οι Παρατηρήσεις και επιλέγεται «Ενημέρωση»

Η αίτηση κάθε υποψηφίου ελέγχεται

από την «Υπηρεσία Κινητικότητας» του φορέα προέλευσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων απόσπασης ή μετάταξης βάσει των ισχυουσών διατάξεων (π.χ. ποσοστό πλήρωσης θέσεων του κλάδου στο φορέα, συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από διορισμό/προηγούμενη μετάταξη κλπ.).

Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι προσβάσιμο τόσο από τον φορέα υποδοχής, εφόσον πληρούται η συνδρομή των προϋποθέσεων, όσο και από τον ίδιο τον αιτούντα.

Στο σημείο αυτό και προς διευκόλυνση των υπηρεσιών,

υπενθυμίζουμε τις αιτιολογίες απόρριψης, όπως αυτές εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4440/2016 ή βάσει άλλων ισχυουσών διατάξεων είναι, ήτοι:

 • Δεν υπάγεται ο υπάλληλος στο πεδίο εφαρμογής
 • Δεν υπάγεται ο φορέας στο πεδίο εφαρμογής
 • Η απόφαση απόσπασης ή μετάταξης μέσω του ΕΣΚ ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου για λόγους που δεν αφορούν τη νομιμότητα της πράξης
 • Μη κάλυψη του ποσοστού κάλυψης θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος (65%)
 • Μη συμπλήρωση διετίας από διορισμό
 • Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη απόσπαση
 • Μη συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη
 • Μη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία
 • Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη υπαλλήλου τεχνικών υπηρεσιών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού)
 • Μη σύμφωνη γνώμη αρμόδιου οργάνου (για μετάταξη υπαλλήλου υπηρεσιών δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού)
 • Μοναδικότητα στον οικείο κλάδο
 • Ο υπάλληλος παρέβη την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, κατόπιν ολοκλήρωσης της μετακίνησής του μέσω του ΕΣΚ

Για κάθε μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

Ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη,

με ημερομηνία αναφοράς την 28η Νοεμβρίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.

 Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 5 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, «5. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης.».

Ως εκ τούτου και εφόσον ο φορέας προέλευσης

δεν προβεί στις κατά νόμο απαιτούμενες ενέργειές του κατά το στάδιο αυτό, η αίτηση του υπαλλήλου δεν απορρίπτεται, αλλά είναι εμφανής στο επόμενο στάδιο από τους φορείς υποδοχής. Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία της κινητικότητας, παρακαλούνται οι φορείς προέλευσης για τις έγκαιρες ενέργειές τους κατά το στάδιο αυτό.

Για κάθε μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με όλες τις εν θέματι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

 Όσον αφορά στον επιμέρους υπολογισμό του 65% του κλάδου για υπαλλήλους που υπηρετούν σε αποκεντρωμένη / παραμεθόριο, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει

«… Ειδικά για υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές ή ορεινές ή παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για τις υπηρεσίες που έχουν αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες σε άλλη περιφερειακή ενότητα από την έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας, η κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει του πρώτου εδάφιου και επιπλέον βάσει της οικείας απόφασης κατανομής θέσεων, εφόσον υπάρχει, ή της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός…».

Επίσης, σύμφωνα και με εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (δ. σχετική):

«Για να είναι επιτρεπτή η μετακίνηση υπαλλήλου που υπηρετεί σε νησιωτική, ορεινή, παραμεθόρια περιοχή, ή σε αποκεντρωμένη / περιφερειακή υπηρεσία που βρίσκεται σε περιφερειακή ενότητα διαφορετική από την έδρα της κεντρικής υπηρεσίας, θα πρέπει στην εν λόγω υπηρεσία που εδρεύει στη νησιωτική, ορεινή, παραμεθόρια περιοχή, ή είναι αποκεντρωμένη / περιφερειακή υπηρεσία, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος η κάλυψη του οικείου κλάδου να ανέρχεται σε ποσοστό 65% τόσο στο σύνολο του φορέα όσο και στην υπηρεσία της νησιωτικής, ορεινής, παραμεθόριας περιοχής, ή της αποκεντρωμένης/ περιφερειακής υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο αιτών την μετακίνησή του μέσω του ΕΣΚ υπάλληλος.

Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η στελέχωση του φορέα κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, καθώς κατόπιν της τυχόν μετακίνησης μέσω του ΕΣΚ υπάλληλου από υπηρεσία που εδρεύει εν μέρει σε νησιωτική, ορεινή, παραμεθόρια περιοχή, ή σε αποκεντρωμένη / περιφερειακή υπηρεσία που βρίσκεται σε περιφερειακή ενότητα διαφορετική από την έδρα της κεντρικής υπηρεσίας, οι υπηρεσιακές ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν με μετακίνηση του υπαλλήλου με τη διαδικασία της μετάθεσης (αρ. 66 και 67 του Υπαλληλικού Κώδικα)…».

Τέλος, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης,

οι οποίοι έχουν αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση αποδέσμευσής τους από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η εν λόγω απόφαση και συνεπώς δεν συνιστά λόγο απόρριψης.

Η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα απαιτείται σε κάθε περίπτωση

κατά την τελική φάση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόσπαση ή μετάταξη του/της εκπαιδευτικού. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιοι θα ενημερώσουν την εφαρμογή σχετικά με την εκκρεμότητα αυτή (π.χ. εκκρεμεί η αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα) και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί όσο εξελίσσεται η διαδικασία, δεν απαιτείται να διορθωθεί η εφαρμογή αμέσως μετά την αποδέσμευση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί ο φορέας υποδοχής κατά τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης μετακίνησης.

 Β. Έλεγχος Αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής 

 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους φορείς προέλευσης, οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης είναι διαθέσιμες στους φορείς υποδοχής και συγκεκριμένα στους χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής». Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4440/2016.

Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων,

οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» θα πρέπει να ενημερώσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων. Προς τούτο, θα μεταβούν στην εφαρμογή «Θέσεις Κινητικότητας» και για κάθε θέση θα επιλέξουν «Αιτήσεις». Εκεί θα δουν όλους τους υποψηφίους για κάθε θέση. Για κάθε υποψήφιο θα επιλέξουν «Ενημέρωση» και θα συμπληρώσουν το πεδίο «Αποδοχή» με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ανάλογα με το εάν επιλέγεται ο υποψήφιος, τη σειρά κατάταξης για όσους έχουν «ΝΑΙ», τυχόν παρατηρήσεις και «Ενημέρωση».

Όταν δημοσιευθεί η πράξη μετάταξης ή εκδοθεί η πράξη απόσπασης,

οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» θα μεταβούν στην «Ενημέρωση Θέσης» και θα ενημερώσουν το πεδίο «Κατάσταση Θέσης» με μία από τις παρακάτω τιμές:

 • Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου: Στις «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του υπαλλήλου που επελέγη και το ΦΕΚ εάν πρόκειται για μετάταξη. Εάν πρόκειται για απόσπαση συμπληρώνεται με τα στοιχεία της σχετικής πράξης.
 • Έκλεισε χωρίς  επιλογή   υπαλλήλου:   σε   αυτή   την   περίπτωση   εμφανίζεται

«Αιτιολογία Κατάστασης», στην οποία θα επιλεγεί μία τιμή. Στις «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται κάθε απαραίτητη απαιτούμενη πληροφορία που αιτιολογεί τη μη πλήρωση της θέσης μέσω του κύκλου της κινητικότητας, βάσει των εμφανιζόμενων στο σχετικό πεδίο επιλογών. Με αυτή την ενέργεια η θέση αποδεσμεύεται.

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει με την ένδειξη «Χωρίς Αιτήσεις»,

τις θέσεις για τις οποίες δεν υπεβλήθη καμία αίτηση ή υπεβλήθησαν μεν αιτήσεις, αλλά απορρίφθηκαν όλες κατά τη φάση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους φορείς προέλευσης. Για τις θέσεις αυτές, δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια από τις Υπηρεσίες και θα αποδεσμευτούν. Όσες θέσεις μένουν σε κατάσταση «Σε Αξιολόγηση» παραμένουν δεσμευμένες.

Μετά τη δημοσίευση των πράξεων μετάταξης

θα γίνει η διαδικασία μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Στις περιπτώσεις Απόσπασης, ο φορέας οργανικής θέσης των υπαλλήλων θα συμπληρώσει στα στοιχεία της καρτέλας τους το πεδίο «Φορέας Απασχόλησης» με τον φορέα, στον οποίο έγινε η απόσπαση.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας

μέσω της εφαρμογής, παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Απογραφής (www.apografi.gov.gr) στη διαδρομή Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης.

Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των φορέων υποδοχής

πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2022, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του αρ. 6 του ν. 4440/2016 «12.

Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης, για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου».

 Κατά συνέπεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία

εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, επισημαίνεται ότι όσοι εκ των φορέων προέλευσης δεν έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των προϋποθέσεων μετακίνησης κατά τη φάση ελέγχου αυτών, καλούνται υποχρεωτικώς να το πράξουν και να χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας, με την επιλογή του υπαλλήλου από το φορέα υποδοχής.

Η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων

κατά το τελευταίο στάδιο, που αφορά την έκδοση της σχετικής απόφασης, είναι υποχρεωτική προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση απόσπασης ή να δημοσιευτεί η πράξη μετάταξης και χωρίς αυτήν, δεν δύναται ο φορέας υποδοχής να προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Ως εκ των ανωτέρω,

καλούνται τόσο οι φορείς προέλευσης και υποδοχής, όσο και τα αρμόδια τριμελή όργανα αξιολόγησης, για τον συντονισμό και ολοκλήρωση των κατά λόγο αρμοδιότητας ενεργειών τους, βάσει των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι

με το νέο έτος θα εκκινήσει ο Α΄ Κύκλος Κινητικότητας έτους 2022. Ειδικά, η ολοκλήρωση του εν λόγω Β΄ κύκλου πραγματοποιείται με την έκδοση των αποφάσεων απόσπασης ή την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών αποφάσεων μετάταξης έως τέλος Φεβρουαρίου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις δημοσιευτέες πράξεις μετάταξης, το ΦΕΚ θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί έως τέλος Φεβρουαρίου και όχι να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης, καθώς δεν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τις σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι

η νομοθεσία που αφορά στο ΕΣΚ, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, είναι αναρτημένα στο www.apografi.gov.gr.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται

να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς αρμοδιότητάς τους.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο Οδηγίες κινητικότητας 2021

Δείτε επίσης

Αιτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2022-Από Τετάρτη 1 έως 13.12.2021 | Εγκύκλιοι
Ημερίδα Ειδικής Αγωγής ΙΕΠ 3.12.2021: Παράταση εγγραφής έως Πέμπτη 2.12-Οδηγίες εγγραφής και παρακολούθησης

Πριν φύγετε

Πρωθυπουργός: Υποχρεωτικός εμβολιασμός στους άνω των 60-Πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα-self-test για όλους
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση