Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός ΕΣΠΑ υποστηρικτικών δομών: Ολες οι λεπτομέρειες για τους αναπληρωτές σε ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός ΕΣΠΑ υποστηρικτικών δομών: Ολες οι λεπτομέρειες για τις προσλήψεις αναπληρωτών σε ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Αρμοδιότητες Προϊσταμένων ΚΕΔΑΣΥ-Διευθυντών σχολείων-ΠΔΕ.

Οδηγός ΕΣΠΑ υποστηρικτικών δομών

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» στους Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131678 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε σε μορφή pdf Οδηγός υλοποίησης Ενίσχυσης υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης

__________

Οδηγός ΕΣΠΑ υποστηρικτικών δομών
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης μέσω:
1) Των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

σκοπός των οποίων είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του N. 4823/2021 (ΦΕΚ: 136 Α 03.08.2021).

2) Των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

για τη λειτουργία των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του N. 4823/2021 (ΦΕΚ: 136 Α 03.08.2021).

Στο πλαίσιο της Πράξης προσλαμβάνονται

οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που θα στελεχώσουν τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), για τη λειτουργία των ΣΔΕΥ των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι θέσεις των οποίων κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης

είναι από 01/08/2021 έως 30/06/2023 (Σχολικό έτος 2021-2022).

Η καταβολή της μισθοδοσίας

των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ της Πράξης πραγματοποιείται από
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ΚΕΔΑΣΥ απασχόλησης:
  • μεριμνά για την ορθή τήρηση του αρχείου της Πράξης στο ΚΕΔΑΣΥ,
  • μεριμνά για την ορθή τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
  • έχει την ευθύνη για την παρουσία και την πραγματική απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ στο ΚΕΔΑΣΥ,
  • ενημερώνει αυθημερόν τον καταχωριστή της Πράξης και τις σχολικές μονάδες του/των ΣΔΕΥ, για τις άδειες, απεργίες και απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στο ΚΕΔΑΣΥ και των αναπληρωτών ΕΕΠ που απασχολούνται στις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ.
Ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΑΣΥ είναι αρμόδιος για:

1. την απασχόληση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ της Πράξης αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης,

2. την τήρηση Απουσιολογίων των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στο ΚΕΔΑΣΥ και την άμεση διαβίβασή τους στην οικεία ΠΔΕ, ή την άμεση ανάρτησή τους στην Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών από τις Σχολικές Μονάδες (invoices-schools),

3. την έκδοση των αποφάσεων για τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στα ΚΕΔΑΣΥ και των αναπληρωτών ΕΕΠ στις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ,

4. την αυθημερόν ενημέρωση των καταχωριστών, σε περίπτωση άδειας που επηρεάζει τη μισθοδοσία (ασθένεια, κύηση, λοχεία, παράσταση σε δίκη), απεργίας/στάσης εργασίας, απουσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στα ΚΕΔΑΣΥ και των αναπληρωτών ΕΕΠ στις ΕΔΥ των ΣΔΕΥ,

5. την αυθημερόν ενημέρωση του myschool με τις άδειες που επηρεάζουν την μισθοδοσία /απουσίες/απεργίες/στάσεις εργασίας των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στο ΚΕΔΑΣΥ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από τις ΠΔΕ για την ορθή έκδοση της μισθοδοσίας,

6. την άμεση ανάρτηση στην Πλατφόρμα invoices-schools ή την άμεση αποστολή στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης άδειες), προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του αναπληρωτή εκπαιδευτικού/ΕΕΠ.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αναρτώνται στην Πλατφόρμα invoices-schools, δεν απαιτείται η εκτύπωσή τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα πρωτότυπα παραμένουν στα ΚΕΔΑΣΥ,

7. την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης,

8. την ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στο ΚΕΔΑΣΥ.

Δείτε σχετικά

Οδηγοί υλοποίησης ΕΣΠΑ: Προσλήψεις σε Ειδικά σχολεία-Παράλληλη Στήριξη-ΕΚΟ/Τάξεις Υποδοχής

Δείτε επίσης

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ-παράταση αιτήσεων: Την ίδια μέρα θα “τρέξει” το σύστημα για εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Παράταση προθεσμίας αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22
Πρόσκληση αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη
Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
12 επισημάνσεις για τη δήλωση περιοχών
Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ | ΦΕΚ
Οδηγίες ΟΠΣΥΔ για αίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22

Δείτε

Σχολεία ΣΔΕΥ Αττικής | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Κρήτης | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Πελοποννήσου | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Στερεάς Ελλάδας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Κεντρικής Μακεδονίας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Νοτίου Αιγαίου | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Ιονίων Νήσων | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Βορείου Αιγαίου | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Θεσσαλίας | Κατάλογος
Σχολεία ΣΔΕΥ Δυτικής Μακεδονίας | Κατάλογος

Δείτε ακόμη

ΦΕΚ: Κατανομή Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων σε ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ
Κατανομή σχολείων σε ΚΕΣΥ: Χωροταξική κατανομή στα 12 ΚΕΣΥ της Αττικής
Προσλήψεις Α Φάσης EEΠ και ΕΒΠ-Ενημέρωση: Ποια Προγράμματα θα “τρέξουν”-Προσλήψεις ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ-Τρίμηνα covid
Οι περσινές προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21της Α Φάσης
Ολες οι περσινές προσλήψεις αναπληρωτών για το 2020-21
Συνολικός αριθμός υπηρετούντων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21 | Πίνακες του ΥΠΑΙΘ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Πριν φύγετε

Αναπληρωτές-προϋπηρεσία: Τέλος στην προσκόμιση δικαιολογητικών
Αναπληρωτές-Σύμβαση εργασίας: Δυνατότητα ηλεκτρονικής εφαρμογής σύμφωνα με τον ν.4823/2021
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση