Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός υλοποίησης Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ-Ολες οι λεπτομέρειες πρόσληψης αναπληρωτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός υλοποίησης Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ – Ολες οι λεπτομέρειες πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Οδηγός υλοποίησης Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ

Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης ΕΣΠΑ: “Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589 του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο Οδηγός περιέχει μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις των Δ/νσεων Εκπ/σης, Υποδείγματα συμβάσεων αναπληρωτών, δελτίου απογραφής, ανάληψης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Οδηγό

Ποιους αφορά η Πράξη

Η πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.

Ο σκοπός

Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της Ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών) και των ΔΥΕΠ.

Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ & ΔΥΕΠ

Εκπαιδευτικοί

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, στελεχώνουν τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και τις ΔΥΕΠ, με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της ελληνομάθειας ή/και την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα.

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο ΕΕΠ (ΠΕ23 – Ψυχολόγοι και ΠΕ30 – Κοινωνικοί Λειτουργοί) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για τη στήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά και Υπηκόους Τρίτων Χωρών/ πρόσφυγες/μετανάστες), καθώς και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στις ΔΥΕΠ όπου παρουσιάζεται σχετική ανάγκη.

Συμπληρωματικά προβλέπονται δράσεις δημοσιότητας και υποστήριξης της Πράξης.

Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι από 01/08/2023 έως 30/06/2027 (Σχολικά έτη 2023-2024, 2024- 2025, 2025-2026).

Για την υλοποίηση της Πράξης προσλαμβάνονται:

α) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους ωραρίου & μειωμένου ωραρίου),

β) αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και

γ) αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ προσλαμβάνονται με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου (9 μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα). Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Πως πραγματοποιούνται οι προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ.Β’/10-08-2020) ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)», την με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785/Β/13.08.2021) ΚΥΑ με θέμα: Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και τις σχετικές προσκλήσεις αναπληρωτών ανά διδακτικό έτος. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785/Β/13.08.2021) ΚΥΑ «……..η σύναψη της σύμβασης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), είτε εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων…..» και ως εκ τούτου τα συνημμένα στον οδηγό υποδείγματα συμβάσεων θα χρησιμοποιηθούν μόνον για τις ανωτέρω εξαιρέσεις.

Μισθοδοσία

Η καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ της Πράξης πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη ΣΔΣΤΕ.

Δείτε σε μορφή pdf τον Οδηγό υλοποίησης ΤΥ και ΔΥΕΠ 2023-24

Δείτε σχετικά

Τα σχολεία με Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ για το 2023-24 | ΦΕΚ 

ΔΥΕΠ 2023-24: Σε ποια σχολεία θα λειτουργήσουν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφυγοπαίδων – Απόφαση 

Δείτε επίσης

Οδηγός προσλήψεων σε Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ενταξης, αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Οδηγός υλοποίησης Παράλληλης-ΕΒΠ/Σχολ. Νοσηλευτών στα γεν. σχολεία-Προσλήψεις σε ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ 

Λειτουργικά κενά ζητά το Υπουργείο Παιδείας εκπ/κών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη αναπληρωτών για το 2023-24 

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών και μόνιμων διορισμών εκπ/κών γενικής και ΕΑΕ και ΠΕ23/ΠΕ30 

Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Ειδικά-ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ ανά κλάδο/περιοχή-Στατιστικά περσινής Α Φάσης προσλήψεων-Διορισμοί

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα 

Εκκαθαρισμένοι πίνακες-Τελική ενημέρωση: Eκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας και Ειδικής Αγωγής και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση