Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός υποστήριξης ΕΠΑΛ: Για προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας και ΕΕΠ-Ψυχολόγων ΠΕ23

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός υποστήριξης ΕΠΑΛ: Για προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας και ΕΕΠ-Ψυχολόγων ΠΕ23 για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οδηγός υποστήριξης ΕΠΑΛ

Κοινοποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης του “Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2022-2023, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοι-νωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προσλήψεις αναπληρωτών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) καθώς και αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ προσλαμβάνονται, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου (9 μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα). Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020) ΥΑ με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)», την με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785Β/13.08.2021) ΚΥΑ με θέμα: «Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» και τις σχετικές προσκλήσεις αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Καλυπτόμενες δαπάνες

– Τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ: καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Οι απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ καταγράφονται σε απουσιολόγια που τηρούνται στις σχολικές μονάδες.

– Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια: καταβάλλεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

– Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου λόγω διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα από τη σχολική μονάδα τοποθέτησης. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει Καταστάσεων «Αποζημίωσης Οδοιπορικών» από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας.

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ, αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία το σχολικό έτος 2017-2018 (πιλοτική φάση), και στη συνέχεια, στη φάση διεύρυνσης, σε 400 περίπου σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2018-2019 και για τέσσερα (4) σχολικά έτη (φάση επέκτασης) και στη συνέχεια προσθήκη της σχολικής χρονιάς 2022 – 2023 σε 436 σχολικές μονάδες.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που αφορούν σε υποστήριξη των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους εφαρμόζεται από τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής για το σύνολο των σχολείων της φάσης επέκτασης καθώς και την σχολική χρονιά 2022 – 2023.

Δείτε τον Οδηγό ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Σχολεία Ψυχολόγων ΕΠΑΛ: 228 σχολικές μονάδες καθορίστηκαν σε ΦΕΚ 

Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων ΕΠΑΛ 2022 | ΦΕΚ 

Πότε θα έχουμε τη Β Φάση προσλήψεων-Τι θα περιλαμβάνει: Ενημέρωση από Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ενημέρωση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση