Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δικαιολογητικά-Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία-Τοποθέτηση-Μισθός-Αδειες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Δικαιολογητικά-Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία-Τοποθέτηση-Μισθολογικά-Αδειες-Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια.

Οδηγός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μια συνδρομή σε ζητήματα διευθέτησης διαδικασίας μόνιμου διορισμού αλλά και άλλων θεμάτων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια

UPDATE

Νεοδιόριστοι 2023-24: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι διορίζονται-Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια 

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ – και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ – που διορίζονται σε σχολεία αλλά και σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ, αναμένεται:

 • Ο κωδικός εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για καθένα νεοδιοριζόμενο – Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περί τις 5 ημέρες.
 • Η εκδοση ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων – Εως 11 Αυγούστου 2022 – Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) θα ακολουθήσει ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ, με την οποία θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για Ορκωμοσία και Ανάληψη υπηρεσίας.
 • Η Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία των νεοδιορισθέντων – Μετά τις 15.08, πιθανά 17 έως 24 Αυγούστου 2022
 • Η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων.
Σχετικά με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής ή μη του διορισμού των υπό διορισμό εκπαιδευτικών
Το ΥΠΑΙΘ διευκρινίζει:
Κατόπιν ερωτημάτων υποψηφίων αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, επισημαίνεται ότι οι πράξεις διορισμού είναι δημοσιευτέες και ως εκ τούτου η δημοσίευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης και συνιστά αφετηρία για την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη διοικητική πράξη.
Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών σας και των διοριζομένων για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, δεν προκύπτει υποχρέωση των υπό διορισμό εκπαιδευτικών για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής ή μη του διορισμού τους.
Εκ της Γενικής Διεύθυνσης Εκπ/κού Πρ/κού ΠΕ & ΔΕ
Ακολούθως παραθέτουμε:
 1. Τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται να καταθέσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.
 2. Την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία Ορκωμοσίας.
 3. Τις σχετικές προθεσμίες.
 4. Την Ανάληψη υπηρεσίας.
 5. Τη διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
 6. Την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας.
 7. Tην αφετηρία υπολογισμού μισθοδοσίας  και τα μισθολογικά του νεοδιόριστου
 8. Τα σχετικά με τον Ασφαλιστικό φορέα των νεοδιόριστων και τις προϋποθέσεις για αλλαγή από ΙΚΑ σε Δημόσιο
 9. Τις άδειες που δικαιούνται οι νεοδιόριστοι
 10. Τι ισχύει για τις Υπηρεσιακές Μεταβολές: Μεταθέσεις-Αποσπάσεις νεοδιόριστων
Αναλυτικά
1. Δικαιολογητικά νεοδιόριστων

Να διευκρινισθεί πως κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθούν μερικώς από τον κατάλογο των δικαιολογητικών που παρουσιάζουμε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
A
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Φωτοτυπία αποδεικτικού ξεχωριστά για το καθένα: α) Α.Φ.Μ από Taxisnet β) Α.Μ.Κ.Α γ)Α.Μ.ΙΚΑ
3. Φωτοτυπία Αριθμού Λογ. Τράπεζας με το ΙΒΑΝ , με πρώτο δικαιούχο τον /την εκπαιδευτικό.
 

4.

Γνωματεύσεις από Παθολόγο και από Ψυχίατρο.

Εάν δεν υπάρχουν τα δικαιολογητικά, ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη διεύθυνση.

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α ́(για τους άντρες) (αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν υπάρχει στην κατοχή του

εκπαιδευτικού)

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικού Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών(συμπλήρωση στοιχείων για αυτεπάγγελτη

αναζήτηση)

B
1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου.

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου, και: μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ, απολυτήριο ελληνικού Λυκείου

 

 

2.

Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου (σε περίπτωση που υπάρχει)

όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης καθώς και η προσκόμιση της γενικής αναλυτικής αριθμητικής βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών. Αν δεν υπάρχει (αριθμητική βαθμολογία) στον τίτλο σπουδών, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση- πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται και μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ.

Γ
1.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας: ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που επισυνάπτεται

και την υποβάλει μαζί με τις βεβαιώσεις.

 

2.

Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η παραπάνω προϋπηρεσία ήσασταν ασφαλισμένος/η.(το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σύμφωνα με

το Ν.4354/2015 , Φ.Ε.Κ.176/τ.Α ́/16-12-2015)

 

3.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους ή τους έγγαμους γονείς

ενός ή περισσότερων τέκνων). (για επίδομα τέκνων)

Στη περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και κάτω των 25 ετών)ή υπηρετούντων τη στρατιωτική θητεία , ο /η εκπ/κός προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης.

Δ
Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ , προσκομίζει στην Υπηρεσία και πιστοποιητικό Α/θμιας

Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕ.Π.Α

Ε ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ
3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ
5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
8. ΥΟΠΕΥΘΥΝΗ ΣΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ Η΄ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
10. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δικαιολογητικά νεοδιόριστου
Ατομικά Στοιχεία Εκπαιδευτικού
Ατομικά Στοιχεία για αυτεπάγγελτη αναζήτηση
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στην διεύθυνση
Έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
 Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
 Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού / διδακτορικού
 Υπεύθυνη Δήλωση για οικογενειακή παροχή
 Υπεύθυνη Δήλωση παλιού ή νέου ασφαλισμένου
 Υπεύθυνη Δήλωση
Δήλωση τοποθέτησης (Συμπληρώνεται στην περίπτωση που αναρτηθούν κενά)

Δείτε ενδεικτικά και από εδώ: Δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής | Πίνακες 

2. Σχετικά με την Ορκωμοσία και την Ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων

Σύμφωνα με τον Επικαιροποιημένο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Ο όρκος
 • Δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη διορισμού ή του οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης.
 • Ο όρκος έχει ως εξής:

“Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου”

 •  Οσοι δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, παρέχουν, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση:

“Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου”.

Βεβαίωση ορκωμοσίας

 • Βεβαιώνεται με πρωτόκολλο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον ορκιζόμενο και το όργανο ενώπιον του οποίου ορκίζεται.
 • Η ανάληψη καθηκόντων πιστοποιείται με έκθεση, που υπογράφεται από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και τον υπάλληλο.
 • Η έκθεση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της χρονολογίας ανάληψης καθηκόντων.

 

Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο

 • Γίνεται με έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν.
3. Προθεσμίες
 • Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία τριάντα (30) το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.
 • Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
 • Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους.
4. Ανάληψη υπηρεσίας

Οι διοριζόμενοι συνήθως παρουσιάζονται στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κυρώσεις διορισμών

(Αρθρο 58, Νόμος 4653/2020) – Αποκλεισμός 3 ετών όσων δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.

5. Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Αρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4653/2020

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115).

Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Δείτε αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο για προσωρινή και οριστική τοποθέτηση εδώ

6. Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας

Αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

7. Αφετηρία υπολογισμού Μισθοδοσίας – Μισθολογικά νεοδιόριστου

Η μισθοδοσία εκκινεί από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ανάληψη υπηρεσίας από τον διορισμένο/η.

Το Ταμείο Ανεργίας απενεργοποιείται με την ανάληψη υπηρεσίας ως μόνιμος/η.

Πιθανά η πρώτη πληρωμή να είναι μετά τις 20.09.2022.

Οι νεοδιόριστοι εισέρχονται με ΜΚ1, ανεξαρτήτως του ΜΚ που κατείχαν ως αναπληρωτές, το οποίο θα αναγνωρισθεί αργότερα

Τα επιδόματα τέκνων ισχύουν αμέσως από τον διορισμό.

Δείτε ακολούθως

Μισθός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Παράθεση και ανάλυση στοιχείων μισθοδοσίας 

Μισθοδοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Ολοκληρωμένος Πίνακας 

Μισθολόγιο μόνιμων εκπαιδευτικών μετά το πρώτο έτος διορισμού | Πίνακας 

Αποδοχές νεοδιόριστων εκπαιδευτικών-Ποσά ταμείου ανεργίας ΟΑΕΔ-Οικογενειακή παροχή 

Υπολογισμός μισθοδοσίας εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ από 1η Ιουνίου 2022: Μόνιμων και αναπληρωτών 

8. Ασφαλιστικός φορέας νεοδιόριστων: Οι προϋποθέσεις για αλλαγή από ΙΚΑ σε Δημόσιο

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε και από εδώ: Αλλαγή ΙΚΑ σε Δημόσιο: Συμφέρει να γίνει η αλλαγή ασφαλιστικού καθεστώτος; 

9. Αδειες νεοδιόριστων

Αδειες νεοδιόριστων έως τέλος 2022: Παράθεση νομοθετικού πλαισίου 

Αδειες άνευ αποδοχών-νεοδιόριστοι: Δίδονται όπως και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς-Όχι πάνω από 5 έτη

Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων: Τι δικαιούνται και πως χορηγείται | Εγγραφο 

Αδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους νεοδιόριστους 

Αδειες νεοδιοριζόμενων: Κανονική-Αναρρωτική-Γονική-Ανευ αποδοχών-μητρότητας-ειδικές-εκπαιδευτική

10. Τι ισχύει για τις Υπηρεσιακές Μεταβολές: Μεταθέσεις-Αποσπάσεις νεοδιόριστων

Σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, …. Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων … Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται» πλην των περιπτώσεων των εκπαιδευτικών

«που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως …» οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται χωρίς ωστόσο ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή να λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης της οργανικής.

Δείτε την περσινή Εγκύκλιο: Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης διενεργείται μέσα σε νομοθετικώς καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με έναρξη την υποβολή αιτήσεων από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους στάδια, καθώς και ανατρεπτικές προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε επίσης

Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών 2022: Τοποθετήσεις σε περιοχές-Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

Ονόματα διορισθέντων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Τοποθετήσεις σε περιοχές-Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

Μεταθέσεις νεοδιόριστων: Εγκύκλιος σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων πριν τους νέους διορισμούς

Νεοδιόριστοι-Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης: Ρυθμίσεις στο άρθρο 372 του νόμου 4957/2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. Καλησπέρα.
  Από διευθυνση εκπαίδευσης ζητήθηκε υπεύθυνη δήλωση νεοδιόριστου περί μη κατοχής δεύτερης θέσης σε δημόσιο φορέα και συνεπώς παραίτηση του από τον φορεα πριν την ορκωμοσία.
  Δεν ισχύει για το υπουργείο Παιδείας ό,τι για τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς με βάση τον υπαλληλικό κώδικα και εγκύκλιο του 2019 περί κατοχής δεύτερης θέσης και αυτοδίκαιης παραίτησης;
  Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
  “Σε περίπτωση αποδοχής διορισμού ήδη
  υπηρετούντος υπαλλήλου σε δεύτερη θέση σε έναν από τους φορείς της παρ.1 του άρ.35 του
  Υπαλληλικού Κώδικα, ο υπάλληλος δεν οφείλει να υποβάλει αίτηση παραίτησης στον πρώτο
  φορέα διορισμού του, δεδομένου ότι όπως ρητά προκύπτει από τη διάταξη της παρ.3 του ίδιου
  άρθρου, η παραίτησή του από το φορέα αυτό θεωρείται ότι συντελείται αυτοδικαίως με την
  αποδοχή του διορισμού του στο νέο φορέα.
  Κατά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών εκ μέρους
  του υπαλλήλου στη δεύτερη θέση, προκειμένου στη συνέχεια ο φορέας διορισμού στη δεύτερη
  θέση να προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού του, ο υπάλληλος με υπεύθυνη δήλωση
  δύναται να γνωστοποιεί ότι υπηρετεί ήδη στο δημόσιο και ότι με την αποδοχή του διορισμού
  του στη δεύτερη θέση ενεργοποιείται η διάταξη της παρ.3 του άρ.35 του Υπαλληλικού Κώδικα”.
  Σας ευχαριστώ.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Θεωρούμε πως ισχύει και για το Υπουργείο Παιδείας η αυτοδίκαιη παραίτηση.

Γράψτε μία απάντηση