Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδηγός πληρωμής αναπληρωτών 2020-21: Σχέδια συμβάσεων-Πράξεων ανάληψης υπηρεσίας-Απουσιολογίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδηγός πληρωμής αναπληρωτών 2020-21: Σχέδια συμβάσεων-Πράξεων ανάληψης υπηρεσίας-Αποφάσεων τοποθέτησης/διάθεσης-Ημερήσιων ατομικών απουσιολογίων.

Οδηγός πληρωμής αναπληρωτών

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Απόφαση έγκρισης του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής “Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών κι ΕΕΠ-ΕΒΠ  για το 2020-21”.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει και τα σχέδια συμβάσεων των αναπληρωτών, καθώς και τα έντυπα ημερήσιων ατομικών απουσιολογίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Αναλυτικά

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021.

Τι αφορά

Το Εργο αφορά στην πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) όλων των ειδικοτήτων και κλάδων, που θα προσληφθούν, με Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης(Κ.Ε.Σ.Υ.) σε όλη τη χώρα.

Σκοπός

Σκοπός του Εργου είναι να καλύψει ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλη τη χώρα.

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν και θα ωφεληθούν άμεσα οι μαθητές σε όλη τη χώρα ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ προσλαμβάνονται, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (9 μέχρι και 15 ώρες την εβδομάδα).

Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Συμβάσεις αναπληρωτών

Οι συμβάσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ συνυπογράφονται με τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ των Κ.Ε.Σ.Υ.συνυπογράφονται με τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020) ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» και τις υπ. αρ. 1) 105324/Ε1/12.08.2020 ΥΑ (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) και 2) 105899/Ε4/13.08.2020 ΥΑ (ΑΔΑ: 90Ε945ΜΤΛΗ-2ΙΞ), σχετικές προσκλήσεις.

Μισθοδοσία

Η καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στα Κ.Ε.Σ.Υ.πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα.

Απουσίες

Οι απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ καταγράφονται σε Απουσιολόγια που τηρούνται στις σχολικές μονάδες.

Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια

Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια: καταβάλλεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Πληρωμή από ΕΑΠ

Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ/ΕΒΠ μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Οδοιπορικά συμπλήρωσης ωραρίου

Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου λόγω διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα από τη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Καταβολή δαπανών

Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ/ΕΒΠ από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει Καταστάσεων «Αποζημίωσης Οδοιπορικών» από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας.

Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό Πληρωμής αναπληρωτών με τα υποδείγματα συμβάσεων, τα απουσιολόγια κ.α στη Διαύγεια

 Δείτε επίσης

Οδηγός υλοποίησης εξατομικευμένης υποστήριξης για το σχολικό έτος 2020-21
Νέα ενημέρωση για τις προσλήψεις αναπληρωτών: Που κατέληξε το Υπουργείο
Παληγιάννης: Παρασκευή 21.08.2020 προσλήψεις αναπληρωτών-Η Παράλληλη αργότερα
Ενημέρωση για διορισμούς-προσλήψεις-αποσπάσεις, από τον αιρετό ΚΥΣΔΕ Ν. Κορδή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση