Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οδοιπορικά Συμβούλων Εκπαίδευσης και Εποπτών Ποιότητας και μετακινήσεις εκτός έδρας: Αρθρα 163 & 164 του ν. 5094/2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οδοιπορικά Συμβούλων Εκπαίδευσης και Εποπτών Ποιότητας και ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας: Αρθρα 163 & 164 του νόμου 5094/2024.

Οδοιπορικά Συμβούλων Εκπαίδευσης και Εποπτών Ποιότητας

Στα άρθρα 163 και 164 του νόμου 5094/2024, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 39/13-3-2024, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις», υπάρχουν διατάξεις για τον καθορισμό ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ

Ο καθορισμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαίος λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων εκτός της έδρας τους.

Η πρόβλεψη για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4823/2021, είναι αναγκαία λόγω των αυξημένων δαπανών που δημιουργούνται από τις υποχρεωτικές μετακινήσεις τους στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Αναλυτικά οι διατάξεις στα άρθρα 163 και 164

Άρθρο 163

Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας Συµβούλων Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

 Στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (A΄ 94), περί ηµερών µετακίνησης εκτός έδρας, προστίθεται παρ. 13, ως εξής:

«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού και Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παρ. 1 και µέχρι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες συνολικά ετησίως για τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό, την έκταση και τη χωροκατανοµή των περιοχών αρµοδιότητάς τους.»

Άρθρο 164

Οδοιπορικά έξοδα Συµβούλων Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4823/2021 – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 9 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

 Στο άρθρο 9 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), περί µετακινήσεων προσωπικού Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Στους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Σύµβουλους Εκπαίδευσης, που µετακινούνται για παρατήρηση διδασκαλίας ή υποστηρικτικού προγράµµατος στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 έως 76 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) αναγνωρίζονται η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού µέσου ή το αντίτιµο των εισιτηρίων των χρησιµοποιούµενων µέσων µαζικής µεταφοράς.».

Δείτε σχετικά

Νόμος για μη κρατικά Πανεπιστήμια και ενίσχυση των Δημοσίων: Στο ΦΕΚ A 39/13-3-2024 ο νόμος 5094  

Δείτε επίσης

Πλαστό μεταπτυχιακό τίτλο κατέθεσε Δ/ντης σχολείου: Ελεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Συνήγορος του εκπαιδευτικού θεσμοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση