Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οι διατάξεις για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι διατάξεις για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια το οποίο βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι διατάξεις για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου 2024, στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση πρώτα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) την Τρίτη 27.02 για 4 ημέρες και ακολούθως στην Ολομέλεια την Πέμπτη 07.03, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», το οποίο περιέχει 205 άρθρα και στο οποίο μεταξύ άλλων θεσπίζονται οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και βιώσιμες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό, τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και τέλος η συγχώνευση και η μετονομασία τμημάτων του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση του Δ.Π.Θ. και γενικότερα η ποιοτική αναβάθμιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η διοικητική και γεωγραφική ταύτιση του Ιδρύματος με την ανωτέρω Περιφέρεια, προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού αυτής. Το παρόν Μέρος θα συμβάλει καταλυτικά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των διαθέσιμων δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στην προσβασιμότητα στους διαθέσιμους πόρους, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο αλυσίδων αξίας και την επιτυχημένη εφαρμογή της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης  Εξειδίκευσης (RIS3) για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο

1. Αναφέρονται τα Τμήματα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και τα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ιδίου Πανεπιστημίου, τα οποία εντάσσονται στο Δ.Π.Θ.

2. Ιδρύονται στο Δ.Π.Θ.:

 • Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα την Καβάλα, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα της αντίστοιχης Σχολής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η οποία καταργείται,
 • Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής με έδρα την Καβάλα, στην οποία εντάσσονται τα μνημονευόμενα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
 • Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., με έδρα την Αλεξανδρούπολη, στο οποίο εντάσσεται το Παράρτημα του αντίστοιχου Τμήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με έδρα το Διδυμότειχο,
 • Τμήμα Εργοθεραπείας με έδρα την Κομοτηνή στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., η οποία και μετονομάζεται αντίστοιχα, v) Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή, στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., στο οποίο συγχωνεύονται τα υπόλοιπα τρία (3) Τμήματα της ιδίας Σχολής, η οποία εφεξής καθίσταται Μονοτμηματική και προσδιορίζονται τα προγράμματα που υλοποιούνται από το ιδρυόμενο Τμήμα.

3. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των μεταφερόμενων / ιδρυόμενων οργανικών μονάδων του Δ.Π.Θ. (άρθρα 1 – 9 και 205 παρ.2)

4. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την υλοποίηση των προτεινόμενων οργανωσιακών αλλαγών του Δ.Π.Θ. και συγκεκριμένα, όσον αφορά:

 • Στην αυτοδίκαιη μεταφορά στο Δ.Π.Θ., με την ίδια σχέση εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των οργανικών δομών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων,
 • στην ένταξη στα Τμήματα του Δ.Π.Θ. των μελών του διδακτικού και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού (μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), επιστημονικοί συνεργάτες κ.λπ.) των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
 • στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του προαναφερόμενου προσωπικού,
 • στη μεταφορά, επίσης, και εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για μισθοδοσία του προσωπικού και για δαπάνες λειτουργίας των οργανικών μονάδων που εντάσσονται / ιδρύονται στο Δ.Π.Θ. κ.λπ.

5. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν:

 • Στην ένταξη των εγγεγραμμένων φοιτητών στα Τμήματα που μεταφέρονται και στην ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Δ.Π.Θ.,
 • στην περιέλευση των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων καθώς και του εξοπλισμού, των εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, αρχείων των εντασσόμενων Τμημάτων, στο Δ.Π.Θ., το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτών και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους,
 • στη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) όσον αφορά στην υλοποίηση των σχετικών έργων – προγραμμάτων και στη λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.)

Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στο Δ.Π.Θ.

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι

α) η ενίσχυση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η διοικητική και γεωγραφική ταύτιση του ιδρύματος με την ανωτέρω Περιφέρεια, προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας, και η ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής, μέσα από βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και σωστά σχεδιασμένες και βιώσιμες προτάσεις, και

β) η ενιαία παρουσία του Δ.Π.Θ. στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καταλυτικά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των διαθέσιμων δομών έρευνας και καινοτομίας και στην προσβασιμότητα στους διαθέσιμους πόρους, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο αλυσίδων αξίας και την επιτυχημένηεφαρμογή της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση οργανωσιακών αλλαγών στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και η συγχώνευση και μετονομασία
τμημάτων του ιδρύματος.

ΕΝΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3
Ένταξη Τμημάτων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετονομασία των Τμημάτων αυτών

1. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Δράμα, εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), που εδρεύει στην Ορεστιάδα, χωρίς μεταβολή της έδρας του.

2. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της παρ. 1 μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.

3. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., χωρίς μεταβολή της έδρας του.

4. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της παρ. 3 μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 4
Ένταξη Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) εντάσσονται τα παρακάτω Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), τα οποία εδρεύουν στην Καβάλα:

α) Το Ινστιτούτο Πετρελαίου, και

β) Το Ινστιτούτο Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Άρθρο 5
Ίδρυση Σχολής Θετικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Σχολή Θετικών Επιστημών με
έδρα την Καβάλα.

2. Στη Σχολή Θετικών Επιστημών της παρ. 1 εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.):

α) Τμήμα Πληροφορικής,

β) Τμήμα Χημείας,

γ) Τμήμα Φυσικής.

3. Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καταργείται.

Άρθρο 6
Ίδρυση Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και
Λογιστικής με έδρα την Καβάλα.

2. Στη Σχολή της παρ. 1 εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.):

α) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,

β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 7
Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

1. Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

2. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διατηρεί τη λειτουργία του στο Διδυμότειχο έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

3. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) εντάσσεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ στην Αλεξανδρούπολη.

Άρθρο 8
Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Εργοθεραπείας – Ίδρυση Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας

1. Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) μετονομάζεται σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας.

2. Ιδρύεται στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δ.Π.Θ. Τμήμα Εργοθεραπείας, με έδρα την Κομοτηνή.

Άρθρο 9
Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Συγχώνευση Τμημάτων

1. Ιδρύεται στη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή.

2. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.:

α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,

β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,

γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

3. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 υλοποιούνται τα εξής προγράμματα, πρώτου κύκλου σπουδών:

α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,

β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

Το Τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε επίπεδο Σχολής.

4. Η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και καθίσταται Μονοτμηματική Σχολή.

Άρθρο 172 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.):

α) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Τμημάτων και του Παραρτήματος που εντάσσονται στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6 και 7, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, τον τρόπο επιλογής του προγράμματος σπουδών που υλοποιούν και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ακαδημαϊκή λειτουργία των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος που ανήκει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου,

β) καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά στην ένταξη και τη λειτουργία των Ινστιτούτων που μεταφέρονται στο ίδρυμα, καθώς και τη διοίκησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ή της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση όσων αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7, καθώς και οι διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που προκύπτουν από την ένταξη των Τμημάτων, του Παραρτήματος και των Ινστιτούτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο Δ.Π.Θ..

Άρθρο 173
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

1. Με πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., η οποία εκδίδεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η μεταφορά του προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10. Στην πράξη του Πρύτανη αναφέρονται οι ιδιότητες, οι θέσεις και τα ονόματα των μελών του προσωπικού που μεταφέρεται. Με όμοια πράξη διαπιστώνεται η μεταφορά των κενών θέσεων του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10, των εργαστηρίων, των λοιπών μονάδων και των Ινστιτούτων.

2. Με πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος και η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

3.Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ., έπειτα από προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ., τα ερευνητικά έργα, που εκτελούνται από τα εντασσόμενα Τμήματα, το Παράρτημα, τα Εργαστήρια, τα Ινστιτούτα ή άλλες ακαδημαϊκές δομές και μονάδες των τμημάτων και του Παραρτήματος που εντάσσονται στο Δ.Π.Θ. με επιστημονικούς υπεύθυνους μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή μέλη του λοιπού προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), μεταφέρονται στα Τμήματα του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 12.

Δείτε επίσης

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια για συζήτηση και ψήφιση 

Διατάξεις: Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ 

Η νέα σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Κάλυψη εκτός έδρας και οδοιπορικών των Συμβούλων Εκπ/σης και Εποπτών Ποιότητας της Εκπ/σης | Διατάξεις 

Δείτε επίσης

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία: Παράθεση στοιχείων από το ΥΠΑΙΘΑ στη Βουλή 

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ στις 28.02.2024: “Τα ΚΕΡΔΗ τους ή οι ΖΩΕΣ μας” 

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση