Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Πως διαμορφώνεται από 1ης.01.2024 σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών: Πως διαμορφώνεται από 1η Ιανουαρίου 2024 σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τον νόμο 5045/2023. 

Οικογενειακή παροχή εκπαιδευτικών

Αυξάνεται το ύψος της οικογενειακής παροχής ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (και των εκπαιδευτικών) από 01.01.2024 και το Υπουργείο Οικονομικών σε εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136)* ενημερώνει σχετικά.

Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής- Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 15 ν.4354/2015 

Επανακαθορίζεται από 01.01.2024 η οικογενειακή παροχή η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν.4354/2015, λαμβανομένων υπόψη των παρακάτω τροποποιήσεων:

1. Αυξάνεται το ύψος της οικογενειακής παροχής ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων και ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ για ένα τέκνο, εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Πίνακας παραδειγμάτων οικογενειακής παροχής

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €
Υπάλληλος με 1 παιδί 70
Υπάλληλος με 2 παιδιά 120 συνολικά
Υπάλληλος με 3 παιδιά 170 συνολικά
Υπάλληλος με 4 παιδιά 220 συνολικά
Υπάλληλος με 5 παιδιά 290 (220+70) συνολικά
Υπάλληλος με 6 παιδιά 360 (290+70) συνολικά

 

2. To τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 καταργούνται. Συγκεκριμένα καταργούνται: α) η πρόβλεψη περί μη χορήγησης της οικογενειακής παροχής σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα και β) η πρόβλεψη ότι η διακοπή της οικογενειακής παροχής πραγματοποιείται το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.

3. Τέλος, αναριθμείται το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του ν. 4354/2015 και καθίσταται πλέον τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και νόμου. Περαιτέρω οι λέξεις «προερχόμενα από γάμο» διαγράφονται, η φράση «Μέση Εκπαίδευση» αντικαθίσταται με τη φράση «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και το νέο αναριθμούμενο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.»

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του ν.4354/2015 καθώς και οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Δείτε σχετικά

Οι νέοι μισθοί στο δημόσιο με Πίνακες και παραδείγματα-Μισθολογικά κλιμάκια | Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ 

Τα νέα επιδόματα θέσεων ευθύνης των Στελεχών Εκπαίδευσης και οι βασικοί μισθοί Συμβούλων ΙΕΠ | Εγγραφο

* Η πρόβλεψη του νόμου 5045/2023

 Νόμος 5045/2023 – Αρθρο 21 (παράγραφοι 1 & 2) 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί της οικογενειακής παροχής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο τo ύψος της οικογενειακής παροχής αναδιαμορφώνεται, β) το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο καταργούνται, γ) στο νέο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «προερχόμενα από γάμο» διαγράφονται και η φράση «στη Μέση Εκπαίδευση» αντικαθίσταται από τη φράση «στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 – Οικογενειακή παροχή

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2. Ειδικά για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του εικοστού τέταρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους.

3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

4. Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων.»

2. Από 1ης.1.2024 καταργούνται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως ισχύουν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Δείτε επίσης

Αποτελέσματα αξιολόγησης σχολικής μονάδας στην πρώτη εφαρμογή 2021-22 | Εκθεση ΙΕΠ 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ΕΑΠ: Καθορίστηκαν οι προσφερόμενες θέσεις φοίτησης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση