Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων-Νοσηλευτών-Ειδικών Θεραπευτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΟΚΑΝΑ: Προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων-Νοσηλευτών-Ειδικών Θεραπευτών – Αιτήσεις έως Τετάρτη 17 Απριλίου 2024.

ΟΚΑΝΑ – Προσλήψεις

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι (20) ατόμων, προκηρύσσει ο ΟΚΑΝΑ.

Αναλυτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης 1 «Δράσεις ΟΚΑΝΑ κατά της πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» του έργου «Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165735 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – 6 θέσεις

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – 6 θέσεις

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – 5 θέσεις

ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – 3 θέσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει: Ι. Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : Περιφερειακή Ενότητα: Κωδικός Θέσης – Ειδικότητα : (αναλυτικά η ειδικότητα).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει την 17.04.2024, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν που θα υποβληθούν μετά την 17.04.2024, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η τελική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή επιλογής ύστερα από συνέντευξη. Η Γραμματεία της Επιτροπής Επιλογής καταρτίζει πίνακα των ενδιαφερομένων που υποβάλλουν αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν πληρούν τα γενικά προσόντα ή τα ελάχιστα τυπικά προσόντα συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και πίνακα αυτών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για να συνεχίσουν στη διαδικασία επιλογής. Οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στην Επιτροπή Επιλογής η οποία ελέγχει και αποφασίζει για την οριστικοποίηση των ανωτέρω πινάκων. Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάσει της μοριοδότηση τους για τις ομάδες κριτηρίων (Α) και (Β) και καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης.

Οι Πίνακες αυτοί (Πίνακας υποψηφίων που αποκλείστηκαν για τυπικούς λόγους και Προσωρινοί πίνακες κατάταξης) αναρτώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ (Αβέρωφ 21, Αθήνα) και εάν η θέση προορίζεται για αποκεντρωμένη υπηρεσία και στο οικείο κατάστημα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ (www.okana.gr ).

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Από 2.000 στις 4.000 τα τελευταία χρόνια 

Εκθεση ΚΕΔΑΣΥ για θεραπείες ειδικής αγωγής ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις από τον Δ/ντή ΕΑΕ 

Καθηκοντολόγιο ομάδων δράσης για σχολική βία και υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση