Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομάδα εργασίας Ειδικής Αγωγής-Νομοπαρασκευαστική Υπ. Παιδείας: Προσθήκη μελών-Ολοκλήρωση έργου 30.06.2022-Τροποποίηση Υ.Α.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομάδα εργασίας Ειδικής Αγωγής-Νομοπαρασκευαστική Υπουργείου Παιδείας: Προσθήκη μελών-Ολοκλήρωση έργου 30.06.2022-Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης περί Σύστασης και συγκρότησης ομάδας εργασίας για την εκτέλεση εργασιών συγκέντρωσης, αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και χαρτογράφησης βελτιωτικών αλλαγών για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ομάδα εργασίας Ειδικής Αγωγής-Νομοπαρασκευαστική

Με Απόφαση -υπ. αρ. πρωτ.167966 /Δ3/22-12-2021- που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, τροποποιείται η Υ.Α. υπ’ αριθμ. πρωτ. 31311 /Δ3/18-03-2021 περί σύστασης και συγκρότησης ομάδας εργασίας για την εκτέλεση εργασιών συγκέντρωσης, αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και χαρτογράφησης βελτιωτικών αλλαγών για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά:
Α. στην αντικατάσταση του αναπληρωτή Συντονιστή της Επιτροπής.

Νέος αναπληρωτής συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο κ. Παπαϊωάννου Χαράλαμπος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αντικαθιστά τον κ. Ιωάννη Ζυμβρακάκη τ. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β. στην προσθήκη επτά (7) νέων μελών στην Ομάδα Εργασίας.

Ως επιπλέον μέλη ορίζονται οι κάτωθι:

  1. Δημήτριος Νικολετσόπουλος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, μέλος.
  2. Φανή Λυμπεροπούλου, Προϊσταμένη Β’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.
  3. Χρυσάνθη Σαρίδου, Προϊσταμένη Α’ Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Γ΄ Αθήνας, μέλος.
  4. Χατζοπούλου Μαριάννα,   Προϊσταμένη    Β’     Κέντρου    Διεπιστημονικής    Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Β΄ Αθήνας, μέλος.
  5. Λυμβαίος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), μέλος.
  6. Δασκαλάκης Στυλιανός, εκπαιδευτικός ΠΕ 11, Συνεργάτης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Συρίγου, μέλος.
  7. Γελαστοπούλου Μαρία, Σύμβουλος Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέλος.
Γ. στη μη συμμετοχή στην Ομάδα Έργου

της Ευτυχίας  Μητσοπούλου, Εκπαιδευτικού ΠΕ70 & ΠΕ01, η οποία είχε την ιδιότητα του μέλους.

Δ. στην αντικατάσταση της γραμματέως της Ομάδας Εργασίας.

Νέα γραμματέας ορίζεται η κ. Θεώνη Καμπανά, ΠΕ60, από το Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία αντικαθιστά την κ. Ηλέκτρα Βογά, τ. Γραμματέα της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ως αναπληρώτρια γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η κ. Κυριακή Παπαδοπούλου, ΠΕ60, από το Τμήμα Β΄της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ε. στην επέκταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της Ομάδας Εργασίας και υποβολής των σχετικών παραδοτέων.

Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της μέχρι 30-06-2022 και οφείλει να παραδώσει Σχέδιο «Αποτίμησης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και χαρτογράφησης βελτιωτικών αλλαγών» έως 30-06-2022.

_____________

Ομάδα εργασίας Ειδικής Αγωγής-Νομοπαρασκευαστική
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι τα εξής:

α. Αλέξανδρος – Σταμάτης Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ο οποίος ορίζεται ως Συντονιστής της ομάδας.

β. Γιώργος Σιδερίδης, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) , μέλος.

γ.   Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως αναπληρωτής Συντονιστής.

δ. Σπυριδούλα Πετράτου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ε. Μαρία Τουρλούπη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

στ. Παναγιώτα Γιαννοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Συνεργάτης στο Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, μέλος.

ζ. Βασιλική – Ευαγγελία Βασιλάκη, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Άγγελου Συρίγου, μέλος.

η. Παναγιώτης Χατζηευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

θ. Μαρία Καράμπελα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 & ΠΕ02, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ι. Αναστασία Γκουβατζή, Εκπαιδευτικός ΠΕ11.01, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ια. Μιχαήλ Δαβάκης, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ιβ. Ελπίδα Παφίτη, Εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ 70, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , μέλος.

ιγ. Καλλιόπη Ευαγγέλου, Νομικός Σύμβουλος, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ιδ. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ιε. Αθηνά- Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Γ’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ιστ. Ευγενία Παναγιωτοπούλου, Προϊσταμένη Α’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

ιζ. Δημήτριος Αφουξενίδης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τυφλών και πολυαναπήρων Αιγάλεω, μέλος.

ιη. Μαρία Χαϊκάλη, Διευθύντρια Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής, μέλος.

ιθ. Βασίλειος Βούγιας, Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ30 στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Φθιώτιδας, τακτικό αιρετό μέλος στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), μέλος.

κ. Ιωάννης Μπουσδούνης, Προϊστάμενος Β’ Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Γ΄ Αθήνας, μέλος.

κα. Δημήτριος Νικολετσόπουλος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

κβ. Φανή Λυμπεροπούλου, Προϊσταμένη Β’ Τμήματος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος.

κγ. Χρυσάνθη     Σαρίδου,     Προϊσταμένη     Α’      Κέντρου     Διεπιστημονικής     Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Γ΄ Αθήνας, μέλος.

κδ. Μαριάννα   Χατζοπούλου,    Προϊσταμένη    Β’    Κέντρου    Διεπιστημονικής    Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Β΄ Αθήνας, μέλος.

κε. Λυμβαίος, Ιωάννης Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), μέλος.

κστ. Δασκαλάκης Στυλιανός, εκπαιδευτικός ΠΕ 11, Συνεργάτης στο Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Συρίγου, μέλος.

κζ. Γελαστοπούλου Μαρία, Σύμβουλος Β’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέλος.

Κατά τα λοιπά η απόφαση παραμένει ως έχει.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση τροποποίησης της Επιτροπής Ειδικής Αγωγής

Δείτε σχετικά

Ομάδα εργασίας αποτίμησης νομοθετικού πλαισίου και βελτιωτικών αλλαγών εκπαίδευσης ΑμεΑ ή και ειδικές εκπ/κές ανάγκες

Δείτε επίσης

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Προσωρινός πίνακας επιμορφωτών-Ενστάσεις έως 29.12.2021
 Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση ακαδημαϊκού έτους 2022-23: Δεκτές αιτήσεις μέχρι 28/02/2022
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση