Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομάδα εργασίας εισαγωγικής επιμόρφωσης ΕΕΠ-ΕΒΠ: Συστάθηκε από το ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομάδα εργασίας εισαγωγικής επιμόρφωσης ΕΕΠ-ΕΒΠ: Συστάθηκε από το ΙΕΠ για την επιλογή επιμορφωτικού υλικού και την επιμόρφωση των Επιμορφωτών/τριών Β’. 

Συστάθηκε η Ομάδα Εργασίας για την επιμόρφωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3966/2011 για την υποστήριξη της Πράξης “ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ”.

Η  Ομάδα Εργασίας του ΙΕΠ  συστάθηκε για:

α) την επιλογή, διαμόρφωση και σύνθεση επιμορφωτικού υλικού για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ στην ειδική εκπαίδευση και

β) την επιμόρφωση των Επιμορφωτών/τριών Β’ για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ στα διδακτικά αντικείμενα τα οποία δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα της Α’ έκδοσης του Επιμορφωτικού υλικού, με σκοπό την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών της Πράξης “ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ”.

Μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι οι κάτωθι:
  1. Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π. Ειδικής Παιδαγωγικής
  2. Άννα Αφεντουλίδου, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας (Φιλόλογοι)
  3. Ιωάννης Βεντούρης, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. στις Κοινωνικές Επιστήμες με ειδίκευση στην έρευνα
  4. Αναστασία Βυθούλκα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ
  5. Μάριος Ευαγγελινός, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με ειδίκευση στην Επιμόρφωση
  6. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π. Μαθηματικών
  7. Παυλίνα Χαραλαμπίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΙΕΠ:

α) στο ΠΕ3 της ΑΥΙΜ του ΥΠ1, όπως έχει υποβληθεί για τροποποίηση, προβλέπεται ότι «Η ΕΟΕ, συνεπικουρούμενη από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη του ΙΕΠ ή/και εξωτερικούς συνεργάτες που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ χωρίς κόστος για την Πράξη, αναλαμβάνει επιπλέον την επιλογή, διαμόρφωση και σύνθεση επιμορφωτικού υλικού για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή».

β) στο ΠΕ4 της ΑΥΙΜ του ΥΠ1, όπως έχει υποβληθεί για τροποποίηση, προβλέπεται ότι «Η ΕΟΕ, συνεπικουρούμενη από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη του ΙΕΠ ή/και εξωτερικούς συνεργάτες που θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, αναλαμβάνει χωρίς κόστος για την Πράξη την επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή επί του επιμορφωτικού υλικού που θα παράξει στο πλαίσιο του ΠΕ3 (βλ. Π3.5)».

Τα παραδοτέα είναι

Α.            Π3.5: Επιμορφωτικό υλικό για μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή

Χρόνος υποβολής παραδοτέου: 10/05/2022

Β.            Π4.1: Ηλεκτρονικές αναφορές για τις πραγματοποιθείσες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές ώρες

Χρόνος υποβολής παραδοτέου: 10/06/2022

Π4.2: Εκθέσεις αποτίμησης εφαρμογής του επιμορφωτικού υλικού.

Χρόνος υποβολής παραδοτέου: Τέσσερις (4) ημερολογιακές μέρες από την καταληκτική ημερομηνία της Α’ φάσης επιμόρφωσης

Επισημαίνονται τα εξής:
  • ως προς τη μεθοδολογία, τηρούνται οι προδιαγραφές της Πράξης, ήτοι οι συνολικές ώρες επιμόρφωσης είναι 24 ώρες σύγχρονης και 72 ασύγχρονης. Η Ομάδα Εργασίας θα κρίνει ποιες εξ αυτών θα γίνουν με βάση την ήδη διαμορφωθείσα Α’ έκδοση του επιμορφωτικού υλικού για την Ειδική Εκπαίδευση και θα επιλέξει, διαμορφώσει και συνθέσει το υπόλοιπο υλικό ακολουθώντας την αναλογία μιας (1) ώρας σύγχρονης επιμόρφωσης προς τρεις (3) ώρες ασύγχρονης,
  • τα επιμορφωτικά τμήματα έχουν οριστεί σε δύο (2) με την 3451/23-03-2022 Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, ενώ η κατανομή των ωρών επιμόρφωσης θα εξαρτηθεί από την τελική διαμόρφωση του επιλεγμένου υλικού και από τη διαθεσιμότητα των μελών της Ομάδας Εργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της ομάδας θα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση του υλικού στο πλαίσιο της επιμόρφωσης. Τα παραδοτέα της ομάδας παραλαμβάνονται και εγκρίνονται από το ΔΣ του ΙΕΠ.

Η διάρκεια των εργασιών της ομάδας υπολογίζεται από την ανάρτησης της παρούσης στη Διαύγεια και έως τις 30/06/2022 χωρίς αμοιβή.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Διευκρινίσεις για Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ από το ΙΕΠ 

Διαμαρτυρία ΠΟΣΕΕΠΕΑ για καθυστέρηση διαδικασίας μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Ψηφιακά μέσα και περιβάλλοντα-Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία: Διημερίδα ΠΔΕ και ΠΕΚΕΣ Αττικής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση