Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ομιλοι αριστείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία | Κανονισμός λειτουργίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ομιλοι αριστείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Κανονισμός λειτουργίας από την Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ) 

Ομιλοι αριστείας
Κανονισμός λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) αποφασίζει για τον κανονισμό λειτουργίας των ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία τα εξής:

Ομιλοι Αριστείας

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, τόσο των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.) όσο και άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος.

Οι όμιλοι αφορούν

γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας τους

αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αποφασίζει για τη δημιουργία και την λειτουργία των ομίλων μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων.

Ειδικότερα

προς το τέλος του διδακτικού έτους και εντός του μηνός Ιουνίου, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν όμιλο, υποβάλλουν την πρότασή τους στο Σύλλογο Διδασκόντων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Στη συνέχεια

ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται για τις προτάσεις των ομίλων των εκπαιδευτικών στο ΕΠ.Ε.Σ..

Το ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει

για τη δημιουργία των ομίλων με βάση την εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και αναρτά τον πίνακα με τους εν λόγω ομίλους στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι δηλώσεις/αιτήσεις

ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών στους ομίλους υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου από τους ασκούντες την γονική μέριμνα με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.

Η επιλογή των μαθητών

ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους και ταυτόχρονα γίνεται η έναρξη της λειτουργίας του κάθε ομίλου η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του διδακτικού έτους.

Στην πρόταση του εκπαιδευτικού

για την δημιουργία ομίλου αναφέρεται με σαφήνεια (περιλαμβάνεται υπόδειγμα υποβολής πρότασης δημιουργίας ομίλου, ως Παράρτημα 1):

 • ο τίτλος του ομίλου
 • οι θεματικές του ομίλου
 • οι διδακτικές ώρες του ομίλου ανά εβδομάδα και το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης)
 • τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις)
 • η διδακτική μεθοδολογία
 • το αναλυτικό πρόγραμμα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση (Οκτώβριος – Μάιος ή Ιούνιος)
 • το προτεινόμενο διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)
 • ο χώρος λειτουργίας του ομίλου
 • ο τρόπος επιλογής μαθητών
 • ο αριθμός, οι εκπαιδευτικοί ανά κλάδο και ειδικότητα
 • η τάξη ή οι τάξεις των μαθητών
 • οι συνεργασίες με εκπαιδευτικά/μορφωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, σχολεία, φορείς ή πρόσωπα (π.χ. ειδικούς επιστήμονες, καλλιτέχνες)
 • οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • ο τρόπος αξιολόγησης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • τα παραδοτέα που θα υποβληθούν με την ολοκλήρωση του ομίλου
 • ο τρόπος αξιολόγησης του ομίλου.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο τον Κανονισμό λειτουργίας ομίλων αριστείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία: Eγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών | ΦΕΚ
Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΑΕ-ΣΔΕ-ΙΕΚ-ΚΔΒΜ-ΓΑΚ-Βιβ/θκών-Φροντ/ρίων-ΚΞΓ | ΦΕΚ
Αδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 08.09.2020 για την αντιμετώπιση διασποράς κορονοϊού | Εγκύκλιος
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση