Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οργανικότητα Δημοτικών, Ειδικών Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων: Παράθεση νομοθεσίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οργανικότητα Δημοτικών, Ειδικών Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων: Αριθμός μαθητών ανά εκπαιδευτικό – Παράθεση νομοθεσίας.

Οργανικότητα Δημοτικών, Ειδικών Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων

Α. Οργανικότητα Δημοτικών Σχολείων

Σύμφωνα με την υπ. αρ.Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1507/2006,τ.Β΄), η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:

Μαθητές                       Δάσκαλοι               Οργανικότητα

10 έως 15                           1                     Μονοθέσιο

16 έως 30                           2                      Διθέσιο

31 έως 45                           3                     Τριθέσιο

46 έως 100                         4                     Τετραθέσιο

101 έως 125                         5                     Πενταθέσιο

126 έως 150                         6                     Εξαθέσιο

151 έως 175                         7                     Επταθέσιο

176 έως 200                         8                     Οκταθέσιο

201 έως 225                        9                     Εννιαθέσιο

226 έως 250                       10                     Δεκαθέσιο

251 έως 275                       11                     Ενδεκαθέσιο

276 έως 300                       12                     Δωδεκαθέσιο

Β. Οργανικότητα Νηπιαγωγείων

Ο αριθµός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 νήπια, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006, Υπουργική Απόφαση.

Τα Νηπιαγωγεία διακρίνονται σε µονοθέσια και διθέσια. Στα Μονοθέσια φοιτούν από επτά (7) έως είκοσι πέντε (25) νήπια και στα Διθέσια φοιτούν από είκοσι έξι (26) έως πενήντα (50) νήπια.

Β. Οργανικότητα Ειδικών Δημοτικών Σχολείων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ.603/1982 (117 τ.Α΄), τα ειδικά δημοτικά σχολεία κατατάσσονται ως εξής, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων του διδακτικού προσωπικού και του αριθμού των μαθητών, κατά τάξη:

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3699/2008 (199 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν.4368/2016 (21 τ.Α΄) και με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4452/2017 (17 τ.Α΄):

“Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης”.

Επίσης, με το άρθρο 82 του Ν.4368/2016 “Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης”, το άρθρο 4 του Π.Δ.603/1982 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων

1. Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων είναι η ίδια με αυτή των δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης.

2. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή

β) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθμίδα για τις Α΄ και Β΄ τάξεις, Μέση Βαθμίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθμίδα για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή

γ) ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώριση των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, με κριτήρια τη διάγνωση, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των μαθητών και τη δυναμική της δημιουργούμενης ομάδας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

3. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου”.

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Λειτουργία Δημοτικών σχολείων 2022-23 | Εγκύκλιος 

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2022-23 | Εγκύκλιος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση