Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδαγωγική Επάρκεια: Οδηγίες για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδαγωγική Επάρκεια: Εγκύκλιες οδηγίες για το τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Παιδαγωγική Επάρκεια: Οδηγίες για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιες οδηγίες για το τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών

  1. Τροποποίηση διατάξεων περί Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Με την αρίθμ. 20866/Ν1/11-2-2019 (ΑΔΑ: 93ΝΒ4653ΠΣ-ΑΦΒ) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ενημερώθηκαν οι κατά τόπους Δ/νσεις Εκπαίδευσης για την κείμενη νομοθεσία που ρυθμίζει τον τρόπο πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Περαιτέρω, επισημάνθηκε ότι η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελούσε αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ.Α’ / 29-1-2019) όπως ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης του εν λόγω νόμου.

Με την παρ. 5 του άρθρου 212 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ.Α’/7-5-2019), η ανωτέρω κρίσιμη διάταξη, με την οποία η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια καθίστατο αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό τους είτε μετά τον διορισμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του παρόντος, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με όσα κάθε φορά ισχύουν για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς».

Κατόπιν των ανωτέρω, από εκδόσεως του ν. 4589/2019, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 212 του ν.4610/2019, η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια παύει να αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες, καθώς αυτή μπορεί να πιστοποιείται ακόμα και μετά τον διορισμό τους και σύμφωνα με όσα κάθε φορά ισχύουν για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς1.

Συναφώς, η εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών του άρθρου 28 του ν.682/1977 καθίσταται εκ νέου αναγκαία και ικανή συνθήκη για την έκδοση απόφασης πρόσληψης/διορισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που προτείνονται από τους εργοδότες τους, εφόσον, βέβαια, συντρέχουν στο πρόσωπο του προτεινόμενου και οι λοιπές σύννομες προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο αρίθμ. 132412/Ν1/3-8-2018 (ΑΔΑ:

 ΩΥΚΔ4653ΠΣ-ΥΕ8) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους».

(1 Σχετική η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 62 του ν.4589/2019, στην οποία ορίζεται: «6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί …. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους».)

Παιδαγωγική Επάρκεια: Οδηγίες για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

  1. Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται βάσει των διατάξεων των παρ.

4 και 5 του άρθρου 54 και, μεταβατικά, βάσει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ανωτέρω νόμου.

Ειδικότερα:
Α.1. Στην παρ. 4 του άρθρου 54, ορίζεται: «4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών  ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως  άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή:

αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, 152)2,

ββ) πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.3027/2002 (Α’ γγ)

πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι.

(Παιδαγωγικών Τμημάτων ΔημοτικήςΕκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

Α.2. Στην παρ. 5 του άρθρου 54, ορίζεται:

«5. Για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και, προκειμένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπου αναφέρεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νοείται και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας διατάξεις».

(2 Στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.3027/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1.ε’ του άρθρου 29 του ν.4186/2013 (Α’ 193), ορίζεται ότι η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), οργανώνει και λειτουργεί, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της, συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα διάρκειας έως δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων: αα) παιδαγωγικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και ββ) επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, εκπαιδευτικών ή μη.)

Β. Από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, συνάγονται τα ακόλουθα:

Β.1. Σύμφωνα με την παρ. 2.α’ του ανωτέρω άρθρου, όσοι έχουν εισαχθεί σε καθηγητικές σχολές πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θεωρείται ότι κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για την πρόσληψή τους στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Β.2. Σύμφωνα με την παρ. 2.β’ του ανωτέρω άρθρου, όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003 (Α’ 267), όπως ισχύει, θεωρείται ότι κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Παιδαγωγική Επάρκεια: Οδηγίες για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Ως καθηγητικές σχολές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, όπως ισχύει, νοούνται

τα Τμήματα των πανεπιστημιακών Σχολών, των οποίων οι πτυχιούχοι δύνανται να διοριστούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης.

Βάσει των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 5 του ν.4521/2018, θεωρούνται απόφοιτοι καθηγητικών σχολών οι πτυχιούχοι των κλάδων

ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ήτοι, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ04.05 Γεωλόγοι), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ80 Οικονομίας (μόνο οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικιακής Οικονομίας, οι οποίοι εντάσσονταν στο πρώην ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας), ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης (πρώην ΠΕ16.01 Πτυχιούχοι Μουσικής Επιστήμης και ΠΕ16.02 Πτυχιούχοι Παραδοσιακής/Λαϊκής Μουσικής), ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών (πρώην ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών), ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας, ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας, ΠΕ86 Πληροφορικής (μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του  Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι οποίοι εντάσσονταν στον πρώην ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ), και των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 (μόνο οι πτυχιούχοι της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) του πρώην ΠΕ17.

Β.3. Σύμφωνα με την παρ. 2.γ’ του ανωτέρω άρθρου, όσοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4547/2018 (Α’ 102/12-6-2018) είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειμε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3848/2010 (Α’ 71), όπως ίσχυε έως τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ή είχαν εισαχθεί σε Τμήματα των περιπτώσεων β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου και έλαβαν μεταγενέστερα τη σχετική βεβαίωση ή πτυχίο, θεωρείται ότι έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3848/2010, όπως ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ν.4547/2018, αναφερόταν ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται: «β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος.

Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.

γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής)».

Β.4. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν.4589/2019, «3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν.4547/2018».

Στην παρ. 2 του άρθρου 111 του ν.4547/2018, ορίζεται: «2. Τα προγράμματα σπουδών της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3848/2010, που είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται με τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές», και στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3848/2010, οριζόταν:

«Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια  πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1έως 9 του ν. 3374/2005 (Α` 189)».

Παιδαγωγική Επάρκεια: Οδηγίες για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

  1. Εγγραφή στην Επετηρίδα ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Με την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν.4610/2019 αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.682/1977, ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγγράφονται στην Επετηρίδα οι υποψήφιοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης σε έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό κλάδο ή ειδικότητα της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και σε συνδυασμό με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου (άρθρο 28) και την παρ. 3 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου (ν.682/1977), στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών εγγράφεται το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει τα απαιτούμενα τυπικά (ακαδημαϊκά) προσόντα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Με την έκδοση της παρούσας ανακαλείται η αρίθμ. 20866/Ν1/11-2-2019 (ΑΔΑ: 93ΝΒ4653ΠΣ-ΑΦΒ) εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Εγκύκλιες οδηγίες για το αναγκαίο τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών», λόγω μεταγενέστερης τροποποίησης των κρίσιμων διατάξεων στις οποίες ηρείδοντο.

Δείτε επίσης:

Οδηγίες για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από το 2020-2021

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση