Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδαγωγική επάρκεια από το μεταπτυχιακό “Σχολική Ψυχολογία” του ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδαγωγική επάρκεια στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Σχολική Ψυχολογία” (School Psychology) του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Παιδαγωγική επάρκεια

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 13 και 31 παρ. 1 και 2. 2.

Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13 ), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

3. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

4. Την 881/9.7.2018 (ΦΕΚ 3825/Β΄/2018) απόφαση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology).

5. Την 1018/11-9-2018 (ΦΕΚ 4571/Β΄/2018) απόφαση έγκρισης του Κανονισμού λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ.

6. Το πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας, με το οποίο εγκρίνεται η χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) με ειδικεύσεις «Σχολική Ψυχολογία» και «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» (συνεδρίαση 29-01-2020).

7. Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (11η συνεδρία 10-03-2020).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε το ΦΕΚ B 1656 – 04.05.2020

Δείτε επίσης

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

  1. ΠΕ23 σε

    Γνωρίζεται αν η χορήγηση πιστοποίησης ισχύει αναδρομικά, αφορά δηλαδή και τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών;

Γράψτε μία απάντηση