Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παιδαγωγική επάρκεια ΕΕΠ με πτυχίο ΑΕΙ: Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας για την Προκήρυξη 2ΕΑ/2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παιδαγωγική επάρκεια ΕΕΠ με πτυχίο ΑΕΙ: Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Παιδαγωγική επάρκεια ΕΕΠ

Κοινοποιήθηκε στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ το υπ. αριθμ. 53398/Ε4/11-5-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με την Παιδαγωγική επάρκεια μελών ΕΕΠ με πτυχίο ΑΕΙ.

Δείτε το έγγραφο – Παιδαγωγική επάρκεια ΕΕΠ
Θέμα: Παιδαγωγική επάρκεια μελών ΕΕΠ με πτυχίο ΑΕΙ

Σχετ.: το αριθ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. ΥΠΑΙΘ 47188/Ε4/26-4-2022 έγγραφο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου 51 υποψηφίων της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 αναφορικά με την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 66, παρ. 2, περ. α του ν. 4589/2019 για τα μέλη ΕΕΠ με πτυχίο ΑΕΙ, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Καταρχήν επισημαίνεται ότι:

Οι διατάξεις του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) αναφορικά με τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τους εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα σε αυτές αλλά και με την αιτιολογική έκθεση του νόμου όπου -ανάμεσα στα άλλα- αναφέρεται ότι: …Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε (6) κεφάλαια. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην αναβάθμιση των προσόντων και του ρόλου του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. …. Με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ που αναφέρεται, στην «κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» θεσμοθετείται μία νέα πάγια και αντικειμενική διαδικασία διορισμών και προσλήψεων των εκπαιδευτικών.

Για τη διαδικασία διορισμών και προσλήψεων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ίσχυαν τα αναφερόμενα στον ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) στο άρθρο 4, Κεφ. Β όπως ίσχυε.

Στον ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), στο άρθρο 23, παρ. 4 αναφερόταν ότι μέχρι τη σύνταξη ενιαίων πινάκων ΕΕΠ [και ΕΒΠ] από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η πρόσληψη των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ γίνεται με βάση τις κείμενες διατάξεις, ήτοι τις ως άνω διατάξεις του ν. 2817/2000, οι οποίες όριζαν τη διενέργεια των προσλήψεων από τους πίνακες που κατάρτιζαν οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας.

Η πρώτη φορά που ορίστηκε διαδικασία για την κατάρτιση ενιαίων πινάκων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τη διενέργεια διορισμών και προσλήψεων κεντρικά από την Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ ήταν με την ψήφιση του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπου επίσης για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε και ένα κοινό (για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ) σύστημα κατάρτισης αξιολογικών πινάκων (για τον διορισμό και τις προσλήψεις) με τη διενέργεια της διαδικασίας από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα ρητώς αναφερόμενα στις διατάξεις του ως άνω νόμου.

Α. Αναφορικά με την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών στον ν.3848/2010 και πριν.

Ο ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/19-5-2010) στο Κεφ. Α΄ θεσμοθέτησε διαδικασία για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών με τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 «Διενέργεια του διαγωνισμού» αναφερόταν (κατά την αρχική έκδοση του νόμου στις 19/5/2010) για την παιδαγωγική επάρκεια τα εξής:

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
 2. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄), ή

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ή

γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι.,  ή

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ) της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Στο άρθρο 9 «Μεταβατικές διατάξεις» του ίδιου νόμου αναφερόταν ότι:

 1. Για τον πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τον επόμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, παράλληλα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου οι οποίες θα ισχύουν εφεξής.

Στη συνέχεια με τον ν. 4186/2013 (193 Α΄/17-9-2013) στο άρθρο 36, παρ. 22, περ. ε τροποποιήθηκε η ανωτέρω μεταβατική διάταξη ως εξής:

Οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3848/2010 αντικαταστάθηκαν:

«Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε όσους εισάγονται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.»

Σημειώνεται ότι οι κείμενες πριν από τον ν.3848/2010 διατάξεις ήταν οι ακόλουθες:

Οι διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 7 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄/20-11-2003) όπου αναφερόταν ότι:

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄) για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, εφαρμόζονται για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο πτυχίο.

Οι διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄/7-7-2000) ανέφεραν ότι:

 1. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ, κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ20 αντίστοιχα, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. … Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις και κατά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.

Ως εκ τούτου για τους κλάδους του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ) για τους οποίους ήταν υποχρεωτική η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (πχ. κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, μηχανικοί κτλ) μετά την ψήφιση του ν. 3194/2003, γίνεται προαιρετική και προσόν το οποίο πρότασσε τον υποψήφιο στον κλάδο.

Εν συνεχεία υπήρξε νέα προσθήκη στον ν.3848/2010 με το άρθρο 83, παρ. 13 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄/4-8-2017 ως εξής: «Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).».

Β. Αναφορικά με την παιδαγωγική επάρκεια των μελών ΕΕΠ έως και την ψήφιση του ν. 4589/2019. Στο άρθρο 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) και συγκεκριμένα:

Στην περ. α μετονομάζονται οι κλάδοι ΕΕΠ που συστάθηκαν με το άρθρο 35, παρ. 2, περ. Α΄ του ν.1566/1985 λαμβάνοντας την ονομασία που διατηρούν έως και σήμερα (με εξαίρεση τις αλλαγές του άρθρου 29, παρ. 2 του ν. 4521/2018-ΦΕΚ 38 Α΄)

Στην περ. γ αναφερόταν ότι τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδο διατηρούνται σύμφωνα με τα ήδη οριζόμενα (στον ν.1566/1985) και ειδικά για τους πτυχιούχους ΤΕΙ απαιτείται πτυχίο ΠΑ.ΤΕ.Σ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Στην παρ. 15 αναφερόταν ότι για τη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων (για την πλήρωση των θέσεων) στους κλάδους που τα τυπικά προσόντα ένταξης ήταν μόνο πτυχία ΤΕΙ οι υποψήφιοι με παιδαγωγική επάρκεια προτάσσονταν έναντι των υποψηφίων που δεν τη διέθεταν.

Ο μόνος κλάδος με πτυχιούχος ΑΕΙ που απαιτούσε παιδαγωγική επάρκεια για την πρόταξη των υποψηφίων ήταν οι ΠΕ25 σύμφωνα με την προσθήκη της παρ. 2ζ του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄).

Κατόπιν στο άρθρο 28, παρ. 5 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) ορίστηκε ότι όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας του ΕΕΠ, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Δημοσίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς.

Στις Υπουργικές Αποφάσεις καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίες εκδίδονταν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3, Κεφ. Β, παρ. 3 του ν.2817/2000 και δημοσιεύονταν σε ΦΕΚ (βλ. ΦΕΚ 1326/Β/2017, ΦΕΚ 2217/Β΄/2016, ΦΕΚ 2311/Β΄/2014) και βάσει των οποίων εκδίδονταν οι προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων για κατάταξη σε πίνακες (προκειμένου για την πρόσληψη αναπληρωτών) αναφερόταν η υποχρέωση της παιδαγωγικής επάρκειας μόνο για τους πτυχιούχους ΤΕΙ, εκ των οποίων όσοι τη διέθεταν προτάσσονταν έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων.

Ως εκ τούτου στην πράξη για τους πτυχιούχους ΑΕΙ ποτέ δεν απαιτήθηκε παιδαγωγική επάρκεια (είτε ο κλάδος περιλάμβανε μόνο πτυχία ΑΕΙ όπως είναι ο κλάδος των ΠΕ23, είτε ο κλάδος περιλάμβανε πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ όπως είναι ο κλάδος των ΠΕ21 και ΠΕ30) και οι εν λόγω υποψήφιοι είχαν την ίδια μεταχείριση για την κατάταξή τους στους πίνακες με τους πτυχιούχους ΤΕΙ που τη διέθεταν.

Γ. Αναφορικά με τα οριζόμενα για την παιδαγωγική επάρκεια στον ν. 4589/2019.

Στο άρθρο 54, παρ. 3 αναφέρεται ότι:

 1. Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4, είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Στο άρθρο 54, παρ. 4 (επαναλαμβάνοντας τις διατάξεις του ν. 3848/2010 όπως τελικά είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν με το άρθρο 111 του ν.4547/2018-ΦΕΚ 102 Α΄ και με το άρθρο 20 του ν. 4559/2018-ΦΕΚ 142 Α΄) αναφέρεται ότι:

 1. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή:

αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),

γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).»

Στο άρθρο 66 «Μεταβατικές διατάξεις» αναφέρονται τα ακόλουθα για την παιδαγωγική επάρκεια:

Στην παρ. 1 η οποία αφορούσε την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων από το ΑΣΕΠ καθορίστηκε ότι:

[με την αρχική έκδοση του νόμου] δ) Για τον διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.

[με την τροποποίηση της ως άνω διάταξης με την παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 Α΄/26-3-2019)] δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62. Στην ανωτέρω υποχρέωση επιμόρφωσης εμπίπτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, οι οποίοι κατατάσσονται ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 59, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας.

Η εν λόγω τροποποίηση κατέστη απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την ψήφιση του νόμου και πριν από την έκδοση της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης για τα μέλη ΕΕΠ (στις 25/4/2019) καθώς κρίθηκε ότι η αρχική διάταξη παρουσίαζε έλλειψη επειδή δεν περιείχε ρητή αναφορά για τους απόφοιτους ΑΕΙ των μελών ΕΕΠ για τους οποίους ο νομοθέτης ήθελε να ισχύσουν όσα ίσχυαν κατά τα προηγούμενα χρόνια (βλ. μέρος Β), όπως και για τους αποφοίτους ΤΕΙ, προκειμένου να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός των υποψηφίων.

Στην παρ. 2 οι μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται αφορούν σε διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έκδοση του ν.4589/2019 σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τις οποίες ο νομοθέτης έκρινε σκόπιμο να διατηρήσει. Οι εν λόγω διατάξεις είναι τροποποιήσεις του ν.3848/2010 και αφορούν στους εκπαιδευτικούς (βλ. μέρος Α΄)

Όπως αναφέρθηκε ήδη στο μέρος Α΄:

Η περ. α [Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010, διατάξεις.] αποτελεί αντικατάσταση των μεταβατικών διατάξεων του ν.3848/2010 με τον ν.4186/2013, άρθρο 36, παρ. 22, περ. ε.

Η περ. β [Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013- 2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267).] αποτελεί προσθήκη στο τέλος του άρθρου 2 του ν.3848/2010 με το άρθρο 83, παρ. 13 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄/4-8-2017).

Η περ. γ η οποία αφορά σε αναφερόμενα στο άρθρο 111, παρ. 1 του ν. 4547/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 2, παρ. 3 του ν. 3848/2010.

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι:
 1. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέχρι και την ψήφιση του ν.4589/2019 είχαν δικό τους ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατάρτισης αξιολογικών πινάκων για τη διενέργεια διορισμών και προσλήψεων.
 2. Οι διατάξεις του ν.3848/2010 περί διενέργειας διαγωνισμού ΑΣΕΠ, στις οποίες περιλαμβανόταν και το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας αφορούσαν στους εκπαιδευτικούς.
 3. Για την παιδαγωγική επάρκεια των μελών ΕΕΠ που ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ ίσχυε το αντίθετο από αυτό που ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ΑΕΙ, οι οποίοι -εφόσον δεν είχαν παιδαγωγική επάρκεια λόγω του πτυχίου τους- όφειλαν να την κατέχουν για να προταχθούν στους πίνακες.
 4. Κατά την πρόσφατη (πριν από τρία έτη) θεσμοθέτηση κοινού συστήματος κατάρτισης πινάκων για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με τον ν.4589/2019 ο νομοθέτης έθεσε την ίδια γενική συνθήκη για την παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ, ορίζοντας την ως πρόσθετο τυπικό προσόν το οποίο προτάσσει τους υποψήφιους που την κατέχουν στους πίνακες.
 5. Ο νομοθέτης όρισε στον νέο νόμο μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 66), όπου στην παρ. 1 αναφέρονται όσες αφορούν στην πρώτη εφαρμογή του νόμου. Σε αυτήν την παράγραφο (περ. δ) εντάχθηκε η μεταβατική διάταξη που ισχύει για τα μέλη ΕΕΠ. Επιπρόσθετα, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίησή της προκειμένου να υπάρξει σαφής και ρητή αναφορά στους κλάδους ΕΕΠ με πτυχιούχους ΑΕΙ, πριν από την έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης, προκειμένου να μην αιφνιδιαστούν οι υποψήφιοι.
 6. Οι μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, οι οποίες αποτελούν διατάξεις που προϋπήρχαν και είναι τροποποιήσεις του ν. 3848/2010, αφορούν τους εκπαιδευτικούς.
Τέλος, σχετικά με την αναφορά στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022

του συνόλου των διατάξεων που ισχύουν1 για την παιδαγωγική επάρκεια, όπως ακριβώς αναφέρονται και στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (και στις δύο είναι το ίδιο κείμενο στο Κεφάλαιο Δ΄-Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, στο στοιχείο 4-Αποδεικτικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας) αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υποψήφιος ΕΕΠ μπορεί να διαθέτει την παιδαγωγική επάρκεια λόγω του πτυχίου του σε άλλον κλάδο. Σημειώνεται ότι η παιδαγωγική επάρκεια είναι προσόν που αφορά στον υποψήφιο και αποκτάται άπαξ με κάποιον από τους τρόπους που αναλυτικά περιγράφονται, για αυτό εξάλλου και το παράρτημα (Ε΄) της παιδαγωγικής επάρκειας είναι κοινό για όλους (εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ) στις τρέχουσες καθώς και στις προηγούμενες προκηρύξεις.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Παιδαγωγική Επάρκεια και παλαιοί εισακτέοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι σε Τμήματα ΑΕΙ | Επιστολή 

Δείτε επίσης

ΟΠΣΥΔ-Οδηγός υποβολής δικαιολογητικών βήμα-βήμα 

ΟΠΣΥΔ-επικαιροποίηση στοιχείων: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας 

Αίτηση ΑΣΕΠ Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 σε 12 βήματα από τον ΠΑΣΑΔ 

Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ: Οι πληροφορίες για τις αιτήσεις των Προκηρύξεων-Τι πρέπει να προσεχθεί 

Τι είπε το ΑΣΕΠ για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών Προκηρύξεων: Ενημέρωση και για θέματα προϋπηρεσίας 

Αιτήσεις ΑΣΕΠ-ΟΠΣΥΔ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας 

Αίτηση ΑΣΕΠ Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 σε 12 βήματα από τον ΠΑΣΑΔ 

Εγχειρίδιο ΟΠΣΥΔ για υποβολή δικαιολογητικών Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1EA, 2EA, 3EA, 4EA, 5EA/2022 

Εκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου/e-paravolo: Το ΑΣΕΠ παραθέτει οδηγίες βήμα-βήμα 

Αιτήσεις ΑΣΕΠ: Επισήμανση για Ψυχολόγους και Μεταπτυχιακά με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση