Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τροποποιήθηκε η Απόφαση για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τροποποιήθηκε η Απόφαση για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με νέα Απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ κου Αθανάσιου Παπαϊωάννου.

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Στην τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 52/ 16.3.2022 Απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320), προέβη με την υπ. αριθ. πρωτ. 65/2024 Απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3345/12-6-2024, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ κος Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

Συγκεκριμένα

Τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320), ως κατωτέρω:

«Άρθρο 6

Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, ή και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση συγκεκριμένων ή όλων των κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων ή

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία ή

γ) συνδυασμό των περ. α) και β).

2. Ο διαγωνισμός διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με τη μέθοδο ανάπτυξης κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο μεθόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

3. Με την πρόσκληση/προκήρυξη ορίζεται ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, είτε εντύπως είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική εξέταση) είτε με συνδυασμό τους.».

«Άρθρο 10

Εξέταση με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

1. Στην περίπτωση εξέτασης με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως, ενδεικτικά, υπολογιστές – ταμπλέτες, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.

2. Εξέταση με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών δύναται να εφαρμόζεται και στην εξέταση ειδικών γνώσεων του άρθρου 23 και τις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 31.».

«Άρθρο 24

Πίνακες βαθμολογίας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Η παρ. 3 του άρθρου 24 τροποποιείται ως εξής:

«3. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και σε επιμέρους στοιχεία αυτής, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών».

Άρθρο 33

Αιτήσεις θεραπείας

Η παρ. 1 του άρθρου 33 τροποποιείται ως εξής:

«1. Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτηση θεραπείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των πινάκων διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, στην περίπτωση των αναπληρώσεων, από την επομένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διάθεσης προς διορισμό.

Αίτηση θεραπείας εντός της ως άνω προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου.

Η υποβολή αίτησης θεραπείας, η οποία εξετάζεται από το Τμήμα ή μονομελές όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος».

To Κεφάλαιο Γ’ της τροποποιούμενης απόφασης αναριθμείται σε Δ’ και προστίθεται Κεφάλαιο Γ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Ηλεκτρονική Εξέταση

Άρθρο 41

Τρόπος διενέργειας – Διαδικασία ηλεκτρονικής εξέτασης

1. Η ηλεκτρονική εξέταση διενεργείται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων ή με συνδυασμό τους.

2. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εξέτασης πραγματοποιείται στο σύνολό της ψηφιακά, μέσω ηλεκτρονικής (online) πλατφόρμας εξέτασης, στην οποία οι υποψήφιοι συνδέονται με ανώνυμα στοιχεία πρόσβασης που δημιουργούνται από το Α.Σ.Ε.Π. Η καταχώριση στην πλατφόρμα εξέτασης προσωπικών στοιχείων από τους υποψηφίους συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, τα ανώνυμα στοιχεία πρόσβασης αντιστοιχούνται με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και τις βαθμολογίες τους, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 43 της παρούσας.

3. Η Κ.Ε.Δ., η οποία έχει τη γενική ευθύνη διεξαγωγής της εξέτασης, λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο της μη ταυτόχρονης εξέτασης των υποψηφίων την ίδια ώρα και ημέρα.

Προς τον σκοπό αυτόν και επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 παρ. 4 μεριμνά ιδίως για:

α) την καλή λειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού των εξεταστικών κέντρων,

β) την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας,

γ) την ασφάλεια (φυσική, λειτουργική, δικτυακή) των χώρων εξέτασης, του διαθέσιμου εξοπλισμού, των δεδομένων καθώς και της εν γένει διαγωνιστικής διαδικασίας,

δ) τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι,

ε) την αντιστοίχιση των ανώνυμων στοιχείων πρόσβασης με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και τις βαθμολογίες τους

4. Η Κ.Ε.Δ. συνέρχεται σε εύλογο χρόνο, πριν από την έναρξη της εξέτασης σε ειδικό χώρο, ο οποίος εξασφαλίζει το αδιάβλητο της εξέτασης, και καθορίζει ή εγκρίνει τα προς εξέταση θέματα από Μητρώο (τράπεζα) θεμάτων διαβαθμισμένου ή μη επιπέδου δυσκολίας. Τα θέματα διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα για τους υποψηφίους που εξετάζονται την ίδια ώρα και ημέρα μέσω κοινού ανώνυμου συνδέσμου (url link) που δημιουργεί για τον σκοπό αυτόν η Κ.Ε.Δ.

5. Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται από την Κ.Ε.Δ. και γνωστοποιείται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη της εξέτασης. Οι εγγραφές των υποψηφίων στην πλατφόρμα εξέτασης, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία των αποτελεσμάτων, αποτελούν απόδειξη της συμμετοχής τους.

Άρθρο 42

Εξεταστικά Κέντρα – Εποπτεία ηλεκτρονικής εξέτασης

1. Με απόφαση της Κ.Ε.Δ., ορίζονται ένα ή περισσότερα εξεταστικά κέντρα σε μία ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8. Ως εξεταστικά κέντρα επιλέγονται κτίρια που διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και είναι κατάλληλα για τη διενέργεια ηλεκτρονικής εξέτασης.

2. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ορίζει την επιτροπή του κάθε εξεταστικού κέντρου, η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου και δύο (2) μέλη. Ομοίως ορίζει τους γραμματείς, τους βοηθούς γραμματείς, καθώς και την ομάδα εργασίας του εξεταστικού κέντρου που αποτελείται ιδίως από τους υπεύθυνους αιθουσών, τους επιτηρητές, καθώς και το αναγκαίο κατά περίπτωση τεχνικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό. Ως πρόεδρος του εξεταστικού κέντρου, υπεύθυνοι αιθουσών και επιτηρητές ορίζονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. ή υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που υπηρετούν στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας, στην οποία ανήκει το εξεταστικό κέντρο.

3. Επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 14, τα καθήκοντα του προέδρου του εξεταστικού κέντρου συνίστανται στη μέριμνα για την ετοιμασία του κτιρίου και των υποδομών του εξεταστικού κέντρου με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, στην παροχή οδηγιών στους υπευθύνους των αιθουσών και την παρακολούθηση της διεξαγωγής της εξέτασης, την παραλαβή από τον υπεύθυνο αίθουσας του έντυπου υλικού (όπως ενδεικτικά της κατάστασης παρόντων απόντων, τυχόν υπεύθυνων δηλώσεων), την παράδοσή του στους υπευθύνους του βαθμολογικού κέντρου. Για την παραλαβή του υλικού αυτού συντάσσεται πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής που υπογράφεται από τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου και τον υπεύθυνο κάθε αίθουσας.

4. Τα καθήκοντα του υπευθύνου αίθουσας, πλέον των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 14, συνίστανται:

α) πριν από τον έναρξη της εξέτασης, στον έλεγχο της ορθής καταχώρισης των ανώνυμων στοιχείων πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στη σχετική ενημέρωση της κατάστασης παρόντων – απόντων. Τα ανώνυμα στοιχεία πρόσβασης τίθενται παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου εκάστου παρόντος υποψηφίου, ο οποίος και επιβεβαιώνει την παραλαβή τους, θέτοντας την υπογραφή του,

β) μετά τη λήξη της εξέτασης, στον έλεγχο των ηλεκτρονικών οθονών των υποψηφίων για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Ο υπεύθυνος αίθουσας, αφού επιβεβαιώσει ότι η εξέταση ολοκληρώθηκε βάσει των ίδιων ανώνυμων στοιχείων με τα οποία οι υποψήφιοι εισήλθαν στην πλατφόρμα εξέτασης, δίνει εντολή για την αποσύνδεση τους από αυτή.

5. Για τα καθήκοντα των επιτηρητών εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 4 του άρθρου 14.

Άρθρο 43

Ορισμός βαθμολογικού κέντρου – Βαθμολόγηση ηλεκτρονικής εξέτασης

1. Η Κ.Ε.Δ, πριν από τη διενέργεια της ηλεκτρονικής εξέτασης, ορίζει με απόφασή της βαθμολογικό κέντρο, καθώς και τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και την ομάδα εργασίας αυτού.

2. Έπειτα από την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου αποθηκεύει στις υποδομές του Α.Σ.Ε.Π. για έκαστο υποψήφιο:

α) τα ανώνυμα στοιχεία του,

β) την ημερομηνία, καθώς και την ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης της εξέτασης και

γ) τα ηλεκτρονικά αρχεία των αποτελεσμάτων. Ακολουθεί η διαδικασία βαθμολόγησης, η οποία πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, και η αντιστοίχιση των προσωπικών με τα ανώνυμα στοιχεία των υποψηφίων. Πρόσβαση στα δεδομένα της παραγράφου αυτής έχει η Κ.Ε.Δ., ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου.

3. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, ο πρόεδρος του βαθμολογικού κέντρου παραδίδει επί αποδείξει τα ηλεκτρονικά αρχεία των βαθμολογιών στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.

Άρθρο 44

Συμμετοχή στην ηλεκτρονική εξέταση υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων

1. Στην ηλεκτρονική εξέταση μπορεί να συμμετέχουν και υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, δηλαδή, υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που τους δημιουργεί δυσχέρεια ως προς χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως ενδεικτικά, τυφλοί, αμβλύωπες, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος/Σύνδρομο Asperger ή με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα των άνω άκρων. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Προκειμένου οι ανωτέρω υποψήφιοι να διευκολυνθούν στην εν λόγω διαδικασία, απαιτείται να το δηλώσουν στο οικείο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να υποβάλουν με την αίτηση συμμετοχής τους γνωματεύσεις:

α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού ή Οφθαλμίατρου ή Νευρολόγου ή Ορθοπεδικού και

β) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής δυσχερής συμμετοχή στην συγκεκριμένη εξέταση με χρήση Η/Υ, καθώς και η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης του κλάδου για τον οποίο πρόκειται να διαγωνισθεί. Οι υποψήφιοι που πάσχουν από δυσλεξία πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν ειδική διαγνωστική έκθεση Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού από την οποία να προκύπτει η εν λόγω πάθηση.

3. Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων εξετάζονται, στα ίδια είδη θεμάτων και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων της ηλεκτρονικής εξέτασης.

4. Για τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. δύναται να συγκροτεί Ειδική Επιτροπή, τριμελή ή πενταμελή, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ. και έχει την ευθύνη της έγκρισης για ειδική εξέταση και της οργάνωσης της εξέτασης. Η Ειδική Επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με την πάθηση, τον τρόπο εξέτασης και στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο λαμβάνει τη γνώμη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης καθορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή και μπορεί να προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες των υποψηφίων με παράτασή της έως και το 50% του καθορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που δεν συγκροτηθεί Ειδική Επιτροπή, τις ανωτέρω αρμοδιότητες ασκεί η Κ.Ε.Δ.

5. Η Ειδική Επιτροπή:

α) ενημερώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Α.Σ.Ε.Π. για τις αιτήσεις των υποψηφίων που δηλώνουν τη δυσχέρεια χρήσης Η/Υ και εξετάζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν,

β) καθορίζει με απόφασή της τους υποψηφίους που δικαιούνται να διευκολυνθούν στην εξέταση καθώς και τον τρόπο διευκόλυνσης που θα παρασχεθεί στον υποψήφιο και αποκλείει από την εξέταση τους λοιπούς,

γ) φροντίζει για τον εξοπλισμό των αιθουσών με τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέσα για τη διενέργεια της ειδικής εξέτασης και

δ) προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία και διενέργεια της εξέτασης.

6. Οι υποψήφιοι που αποκλείονται, ειδοποιούνται εγκαίρως και πάντως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας της ηλεκτρονικής εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π., τους γνωστοποιείται και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο μπορούν να εξετασθούν.

7. Για τις περιπτώσεις που χρήζουν εξατομικευμένου τρόπου εξέτασης, αποφασίζει η Ειδική Επιτροπή και, στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο, λαμβάνει τη γνώμη της Μονάδας Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

8. Όταν η εξέταση γίνεται με άλλο ειδικώς εξατομικευμένο για συγκεκριμένο υποψήφιο τρόπο, η Ειδική Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τρόπο αποτύπωσης της επίδοσης του υποψηφίου, προκειμένου να είναι δυνατή η βαθμολόγηση, με διασφάλιση κατά το δυνατόν του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου.

Άρθρο 45

Λοιπές διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α, κατά τον τρόπο και στον βαθμό που προσιδιάζει στη φύση της ηλεκτρονικής εξέτασης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Λοιπές ρυθμίσεις Το άρθρο 41 του Κεφαλαίου Γ’ της τροποποιούμενης απόφασης αναριθμείται σε άρθρο 46 του Κεφαλαίου Δ’, της παρούσας.

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ-Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής προσωπικού 

Δείτε επίσης

Τελικοί Πίνακες 1ΓΕ/2023 ΑΣΕΠ: Kατάταξη υποψηφίων κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, ΠΕ79 

Πότε έχουν δικαίωμα μετάθεσης στη γενική οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή το 2020

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση