Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου. Αιτήσεις και δικαιολογητικά μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2020.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δυο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

-Αριθμός προκήρυξης: 14781/13-11-2019, ΦΕΚ 2250/29-11-2019, τ. Γ’,
ΑΔΑ: Ω7ΦΞ469Β7Γ-ΚΒΡ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 13765

  • Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Προσχολική Παιδαγωγική».

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τομέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων

-Αριθμός προκήρυξης: 14779/13-11-2019, ΦΕΚ 2250/29-11-2019, τ. Γ’ , ΑΔΑ: Ω7Ξ8469Β7Γ-Ν4Α, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP13764

  • Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων».

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:

1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).
2) Βιογραφικό Σημείωμα.
3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Μπορείτε να δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ 
Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών
Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων καθηγητών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση