Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα είναι κατ’ ανώτατο όριο 40.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science, MBADS).

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics & Data Science, MBADS) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση.

Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

Οι εισακτέοι αφορούν τις κατηγορίες:

 • των Στελεχών Επιχειρήσεων
 • των Νέων Πτυχιούχων

Αριθμός των εισακτέων

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 2ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40). Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (λήψη από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) ή παράρτημα  διπλώματος.
 5. Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέτουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ενώ τα Στελέχη Επιχειρήσεων τουλάχιστον μία από τον εργασιακό τους χώρο. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (λήψη από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.
 7. Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, 2ο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ.
 8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας).  Για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο εντάσσεται στη λίστα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS.
 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Κόστος Προγράμματος

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €3.900 και καταβάλλεται σε έξι δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Το πρώτο μάθημα  «Εργαλεία Λογισμικού στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων» ξεκινά κατά κανόνα  νωρίτερα από το πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας.

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα+ διπλωματική )
(Μέγιστη διάρκεια σπουδών: 3 έτη)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική ή/και Αγγλική

Υποτροφίες/Παροχές: 30% επί του αριθμού των εγγραφέντων φοιτητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

 _____________________

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

Προϋπολογισμός 2020: Τι προβλέπει για την Παιδεία 

Τοποθετήσεις Κεντρικής Μακεδονίας ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακλήσεις πρόσληψης 40 ΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Επιλογή σημαιοφόρων: Έγγραφο ΥΠΑΙΘ εν όψει θεσμοθέτησης νέου πλαισίου

Ρυθμίσεις για την Παιδεία: Συνέντευξη Κεραμέως 

Αναγνώριση πτυχίων Κολεγίων και ξένων Πανεπιστημίων: Διάταξη 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση