Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πάνω από 1000 θέσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πάνω από 1000 θέσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών: Οι αιτήσεις θα στέλνονται μόνο ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 3η Απριλίου 2020.

Πάνω από 1000 θέσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2020:

1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πέντε (5) θέσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο.

2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Είκοσι πέντε (25) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική.
 • Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».
 • Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού και διασχολικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων».

3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τριάντα (30) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 20 θέσεις για Μάστερ
 • 10 θέσεις για Διδακτορικό

4. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Είκοσι τρεις (23) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 15 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • 8 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία

5. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Είκοσι δύο (22) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 16 θέσεις για Μάστερ
 • 6 θέσεις για Διδακτορικό

6. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δεκατέσσερις (14) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

7. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τριάντα έξι (36) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ).

8. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ

Εκατόν είκοσι θέσεις (120) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ως ακολούθως:

 • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Ελληνική Γλώσσα)
 • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα)
 • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα)

9. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εκατόν ενενήντα οκτώ (198) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Είκοσι δύο (22) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού.

(β) Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Γλώσσας και Εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού.

(γ) Δεκαπέντε (15) θέσεις για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διδακτικής του Γλωσσικού Μαθήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ.

(δ) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού.

(ε) Είκοσι οκτώ (28) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού.

(ζ) Εξήντα (60) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού.

(η) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού.

(θ) Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ.

(ι) Τρεις (3) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού.

(κ) Δεκαεννέα (19) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού.

10.ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εκατό δεκαπέντε (115) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Πενήντα πέντε (55) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineering).

(β) Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Engineering).

(γ) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».

(δ) Είκοσι (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (M.Sc.) για «Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems).

11.ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σαράντα οκτώ (48) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου.

(β) Δεκαεπτά (17) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

(γ) Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μεσογειακή Αρχαιολογία.

(δ) Πέντε (5) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού και διασχολικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων.

(ε) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία.

12.ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών.

13.ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

14.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

15.ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Είκοσι πέντε (25) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

16.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

Τριάντα έξι (36) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Δεκαέξι (16) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

(β) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

(γ) Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MEng, MSc) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».

Πάνω από 1000 θέσεις μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

17.ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Σαράντα τέσσερις (44) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Έντεκα (11) θέσεις στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

(β) Τριάντα τρεις (33) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ Νομικής (LLM – Master of Laws).

18.ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εκατό (100) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

19.ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πενήντα (50) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

20. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ενενήντα (90) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Τριάντα (30) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών.

(β) Εικοσιπέντε (25) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

(γ) Πέντε (5) θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων.

(δ) Δώδεκα (20) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Petroleum Engineering στην αγγλική γλώσσα.

(ε) Δέκα (10) θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος.

21.ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

22.ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

23. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Είκοσι (20) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

24. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος.

25. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σαράντα (40) θέσεις στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (MSc & M.Eng) ως ακολούθως:

 • Σαράντα (40) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός».
Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη τη προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Ιδρυμα Σύλβιας Ιωάννου: Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 

Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη: Χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό 

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ 

Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δείτε ακόμη

10 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου: Από τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Υποτροφίες διδακτορικών ΙΚΥ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Χορήγηση 10 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στα παιδαγωγικά από το ΙΚΥ 

Προκήρυξη μίας υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: Από το ΙΚΥ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση