Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους: Παρέλευση άπρακτου διμήνου μετά από αίτηση | Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους: Παρέλευση άπρακτου διμήνου μετά από αίτηση – Οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους

Οδηγίες με παράθεση του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εξαιρετικούς λόγους, απέστειλε το ΥΠΑΙΘΑ στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε., στις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, όταν διαπιστώνεται ότι παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού για εξαιρετικούς λόγους (ήτοι χωρίς την αποδοχή ή την απόρριψη της εν λόγω αίτησης), εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης του/της εκπαιδευτικού και οι οικείες Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί, και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών διαβιβαστικό έγγραφο με το σύνολο των εγγράφων/δικαιολογητικών, προκειμένου να αποφευχθεί η παρέλευση της άπρακτης προθεσμίας των 2 μηνών από την υποβολή αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (Π.Ε.) & Β΄ (Δ.Ε.)

Μαρούσι, 12 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 38837/Ε3

ΘΕΜΑ: Παρέλευση άπρακτου διμήνου μετά από αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εξαιρετικούς λόγους και παροχή συμπληρωματικών οδηγιών

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθ. 174184/Ε3/17-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ) εγκύκλιος της Γενικής μας Δ/νσης με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ»

2. Η υπ’ αριθ. 5420/Ε3/18-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) εγκύκλιος της Γενικής μας Δ/νσης με θέμα «Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους»

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκαν ως προς τις προθεσμίες με το άρθρο 46, παρ. 1 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και ισχύουν, σας αναφέρουμε τα εξής:

Οι διατάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) εφαρμόζονται, ως γενικές διατάξεις, και στους εκπαιδευτικούς1 και ρυθμίζουν τα θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.

Ως εκ τούτου, στους εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148, παρ. 5 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), στις οποίες ορίζεται: «… Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». Σχετικές επί του θέματος είναι και οι αποφάσεις 3502/2013 και 2842/2016 του ΣτΕ.

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112)

Συνεπώς από τις ανωτέρω διατάξεις του Υ.Κ. συνάγεται ότι «…η εκ μέρους δημοσίου υπαλλήλου υποβολή παραίτησης επάγεται τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, είτε από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πράξης αποδοχής της παραίτησης, εφόσον η κοινοποίηση λάβει χώρα εντός διμήνου από την υποβολή της παραίτησης, είτε μετά την πάροδο της δίμηνης αυτής προθεσμίας, εφόσον η διοίκηση δεν ήθελε χωρήσει στην αποδοχή της παραίτησης ή η κοινοποίηση ήθελε καθυστερήσει πέραν του διμήνου από την υποβολή της παραίτησης…» (απόφαση 3502/2013 ΣτΕ).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 της υπ’ αριθ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (Β΄ 6273) Υπουργικής απόφασης, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης «Αποδέχονται τις παραιτήσεις και εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ …».

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, όταν διαπιστώνεται ότι παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού για εξαιρετικούς λόγους (ήτοι χωρίς την αποδοχή ή την απόρριψη της εν λόγω αίτησης), εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης του/της εκπαιδευτικού.

Εξυπακούεται ότι η προαναφερόμενη πράξη (που εκδίδεται αμελλητί μετά την παρέλευση άπρακτου διμήνου) δεν αφορά στην αποδοχή της αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, που θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατόπιν των παραπάνω, οι οικείες Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί, και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών διαβιβαστικό έγγραφο με το σύνολο των εγγράφων/δικαιολογητικών, προκειμένου να αποφευχθεί η παρέλευση της άπρακτης προθεσμίας των 2 μηνών από την υποβολή αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών (άρθρο 28 παρ.5 του ν.4305/2014, Α΄237) θα έπρεπε να έχει ήδη πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου και νόμου, ώστε άμεσα να εκδίδεται η προβλεπόμενη εκ της παρ.5 του άρθρου 28 του ν.4305/14 βεβαίωση.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν για την παρούσα εγκύκλιο άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Δείτε σχετικά

Αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών 2024 μετά τις ανακλήσεις | Πίνακες 

Η Εγκύκλιος για τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ 2023-24

Πριν φύγετε

Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου Παιδείας και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπ/σης | Απόφαση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση