Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παραίτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παραίτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων: Η Απόφαση απαλλαγής από την άσκηση καθηκόντων του Διευθυντή ΔΙΔΕ Χανίων Αμπελά Ιωάννη-Παναγιώτη, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ). 

Παραίτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων Αμπελάς Ιωάννης-Παναγιώτης και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) έκανε δεκτή την από 18 Δεκεμβρίου 2023 αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του.

Για την Απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ ελήφθη υπόψη η αριθμ. 24/21-12-2023 πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και η από 18-12-2023 αίτηση του Αμπελά Ιωάννη-Παναγιώτη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, για απαλλαγή του από τα καθήκοντα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 22-12-2023

Αρ. Πρωτ.: Βαθμός Προτερ: Φ.354.12/197/147609/Ε3

Θέμα: « Απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου (Α΄ 136).

2. Το άρθρο 109 του ν.4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 77/2023 με θέμα «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).

4. Το π.δ. 18/2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

5. Την υπό στοιχεία 130500/Γ2/13.11.2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού». (ΑΔΑ: 67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ)

6. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/120/88595/Ε3/18.07.2022 Απόφαση, με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ29Π).

7. Την αριθμ. 24/21-12-2023 πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

8. Την από 18-12-2023 αίτηση του Αμπελά Ιωάννη-Παναγιώτη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, για απαλλαγή του από τα καθήκοντα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Κάνουμε δεκτή την αίτηση παραίτησης του Αμπελά Ιωάννη-Παναγιώτη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, από τη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Δείτε επίσης

Ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών λόγω κωλύματος διορισμού | Αποφάσεις 

Ειδική Προκήρυξη κάλυψης κενών εκπαιδευτικών 2023-24: Αιτήσεις από 21 έως 27.12.2023 

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Πριν φύγετε

Το σχέδιο Πιερρακάκη για την παιδεία: “Ανοιχτό σχολείο”-“Στοχευμένη επαγγελματική εκπ/ση”-“Ελεύθερο Πανεπιστήμιο”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση