Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράκαμψη ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με Υπουργική Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράκαμψη ΑΣΕΠ: Προσλήψεις με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 110 του προσφάτως φηφισθέντος νόμου 4623/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράκαμψη ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακάμπτονται οι διαδικασίες ΑΣΕΠ και για τις προσλήψεις προσωπικού θα είναι αρκετή μια Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 110 βλέπουμε πως για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, μπορεί να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό.

Προκηρύσσονται λοιπόν κατ’ έτος μέχρι πενήντα (50) θέσεις προσωπικού με σύμβαση η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο 110

Αρθρο 110 του νόμου 4623/2019

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας,

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) μπορεί κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), της διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (Α ́ 280) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, να απασχολεί έκτακτο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Για τους έκτακτους ή απρόβλεπτους κινδύνους του πρώτου εδαφίου, προκηρύσσονται άπαξ κατ’ έτος μέχρι πενήντα (50) θέσεις προσωπικού με σύμβαση η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και δεν μπορεί να παραταθεί, να ανανεωθεί ή να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιμερίζεται ο αριθμός των θέσεων

κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες,

γίνεται ο καταμερισμός του προσωπικού κατά Περιφέρεια ή οργανική μονάδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

ορίζονται η διαδικασία πρόσληψης, η μοριοδότηση, οι χρονικές προθεσμίες, τα γενικά ή ειδικά προσόντα πρόσληψης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα καθήκοντα του προσωπικού.

Με την ίδια απόφαση, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών

Με το προαναφερθέν άρθρο επί της ουσίας μεθοδεύεται η ακύρωση του νόμου 3812/2009 (επονομαζόμενου ατύπως και ΑΣΕΠ 2 επί υπουργίας Γιάννη Ραγκούση) και πιο συγκεκριμένα της παραγράφου ιε, η οποία εξειδικεύει τις προϋποθέσεις για προσλήψεις που αφορούν έκτακτες ανάγκες, αναφέροντας τα εξής:

Νόμος 3812/2009

«Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων αναγκών συνάπτει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.2190/1994.

Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.2527/1997».

Επιπροσθέτως η εφημερίδα σημειώνει πως:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 110, το ΑΣΕΠ δεν θα χρειάζεται πλέον για να προσληφθούν εργαζόμενοι, καθώς θα αρκεί μια υπουργική απόφαση και μάλιστα όχι για χρονική διάρκεια δύο μηνών, που θα δικαιολογούσε τον χαρακτήρα του έκτακτου προσωπικού, αλλά ως και 12 μήνες.
  • Θα πρόκειται για κάλυψη πάγιων αναγκών, για τη δικαιολόγηση των οποίων δεν θα απαιτείται ο – εκ των υστέρων – έλεγχος από το ΑΣΕΠ, όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις του νόμου 3812/2009.
  • Κάτι που ερμηνεύεται ως προπομπός της πλήρους και ολοκληρωτικής απαξίωσής του και της επιστροφής σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας.

Δήλωση Ραγκούση

Τέλος ο Βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, δήλωσε:

“Αυτή είναι η πρωτοφανής κυβερνητική τροπολογία-όνειδος, με την οποία κατήργησαν το ΑΣΕΠ, μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του ελληνικού λαού και της λαχτάρας του για αξιοκρατία.

Με την έγκριση Μητσοτάκη, την άθλια τροπολογία υπογράφουν οι Βορίδης, Σταϊκούρας και Θεοδωρικάκος, οι οποίοι θα περάσουν στην ελληνική πολιτική Ιστορία ως εκείνοι που κατέστρεψαν μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις κατά του πελατειακού και κομματικού κράτους”.

Δείτε επίσης:

Νόμος 4623/2019 | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση