Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ “Συμβουλευτική” (Counselling)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ «Συμβουλευτική» (Counselling): Διιδρυματικό Πρόγραμμα Πανεπιστημίων – Αιτήσεις από 18.09 έως 02.10.2020.

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ

Παράταση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, από 18.09 έως 02.10.2020, της Προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συμβουλευτική” (Counselling), το οποίο είναι ένα Διιδρυματικό Πρόγραμμα των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (COUNSELLING)

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΠΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020) ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Ιστοσελίδα: www.ecd.uoa.gr , www.sw.duth.gr και www.psychology.uoc.gr

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική» (Counselling), είναι Διιδρυματικό Πρόγραμμα των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το ανωτέρω ΔΠΜΣ είναι διετές, οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη «Συμβουλευτική»    με    τις    τρεις    προσφερόμενες    ειδικεύσεις:    «Συμβουλευτική    στην    Εκπαίδευση Συμβουλευτική    Ψυχολογία»    και    «Συμβουλευτική    Κοινωνική    Εργασία».

 Η    Ίδρυση    του    ΔΠΜΣ

«Συμβουλευτική» εγκρίθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με την υπ΄αρ. 259/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΚΑΔ 31802] και ο Κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 260/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΚΑΔ 31807].

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προβλέπεται η εισαγωγή έως δώδεκα (12) φοιτητών/τριών για την ειδίκευση «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία».

 Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες και παραλαβή του εντύπου αίτησης: α) τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ναυαρίνου 13α, Ισόγειο – γραφείο 3 (Πληροφορίες: Ελένη Σωτηρίου, τηλέφωνο: 210 3688095) και β) τις ιστοσελίδες των συνεργαζομένων Τμημάτων: www.ecd.uoa.gr, www.sw.duth.gr και www.psychology.uoc.gr.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:

 Για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία» δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 Το ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» οδηγεί στη χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων στις ειδικεύσεις:

 • «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση»
 • «Συμβουλευτική Ψυχολογία»
 • «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία»

 Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας από 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 2 Οκτωβρίου 2020 στη Διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΑΠΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ 3

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 13 Α  –  106 80 ΑΘΗΝΑ

[ΥΠΟΨΗ κας Ελένης Σωτηρίου]

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (με φωτογραφία μικρού μεγέθους) σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή από τις ιστοσελίδες των συνεργαζομένων Τμημάτων: ecd.uoa.gr, www.sw.duth.gr και www.psychology.uoc.gr.

 

 1. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/ης υποψήφιου/-ας.

 

 1. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και αναλυτική βαθμολογία.

 

 1. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Ιδρύματα της αλλοδαπής.

 

 1. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 βάσει του ΦΕΚ 16/16.06.2020, Παράρτημα Δ’ του ΑΣΕΠ, και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.

 

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2, η γνώση θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

 

 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

 

 1. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

 

 1. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 

 1. Δύο συστατικές επιστολές.

 

 1. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το Δ.Π.Μ.Σ. (max 500 λέξεις).

 

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ
 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

 Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε τρία στάδια.

Κατά το πρώτο στάδιο

εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων, όπου λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η γνώση υπολογιστών, η ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση των υποψηφίων σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Οι επιλεγέντες που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής Γλώσσας θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 12 Οκτωβρίου 2020 και οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν εμπρόθεσμα για την ακριβή ώρα.

Το δεύτερο στάδιο,

αφορά τη γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2020 (οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν εμπρόθεσμα για την ακριβή ώρα), σε δύο γνωστικά αντικείμενα, των οποίων οι ενότητες ύλης καθορίζονται ως εξής :

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Ενότητα: «Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές Συμβουλευτικής»

 

 1. Συμβουλευτική και συμβουλευτική ψυχολογία. Αρχές και ορισμοί
 2. Παράγοντες που έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας και της συμβουλευτικής
 3. Συμβουλευτική σχέση, συμβουλευτικές δεξιότητες, στάδια και διαδικασία συμβουλευτικής προσέγγισης.
 4. Οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και η εξέλιξή τους: ψυχαναλυτική, συμπεριφοριστική, γνωσιο- συμπεριφοριστική, συστημική, ανθρωπιστική-υπαρξιακή, μορφολογική, κονστρου-κτιβιστική, φεμινιστική, πολυπολιτισμική
 5. Στόχοι, εφαρμογές και παρεμβάσεις συμβουλευτικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής
 6. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
 7. Χαρακτηριστικά και ρόλος του συμβούλου στη διαδικασία και την έκβαση της συμβουλευτικής
 8. Η σημασία της πρακτικής άσκησης και της εποπτείας στη συμβουλευτική
 9. Διαγνωστική εκτίμηση και αξιολόγηση
Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

 1. McLeod, J. (2005). Εισαγωγή στη συμβουλευτική. Αθήνα: Μεταίχμιο
 2. Κανδυλάκη, Α. (2008). Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία. Δεξιότητες και τεχνικές. Αθήνα: Τόπος
 3. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2012). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο
 4. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.
Ενότητα: «Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας»

 

 1. Τα επιστημολογικά προαπαιτούμενα της κοινωνικής έρευνας
 2. Ορισμός και παράμετροι της ερευνητικής διαδικασίας και μεθόδου
 3. Επιστημολογία, φιλοσοφία της επιστήμης και ερευνητικές προσεγγίσεις
 4. H ιστορική διαμόρφωση των επιμέρους μεθόδων και η σχέση των μεθόδων με τα γενικότερα θεωρητικά ρεύματα
 5. Σχέση θεωρίας και έρευνας
 6. Ο σχεδιασμός της ποσοτικής και ποιοτικής κοινωνικής έρευνας-Ερευνητικό πρωτόκολλο
 7. Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
 8. Θέματα δειγματοληψίας στην ποσοτική και την ποιοτική έρευνα
 9. Θέματα αξιοπιστίας και εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας στην ποσοτική και ποιοτική κοινωνική έρευνα
 10. Βασικές μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης
 11. Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων στην κοινωνική έρευνα
 12. Θέματα δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας.
 13. Λειτουργικοποίηση εννοιών, τύποι μεταβλητών-κλίμακες μέτρησης.
Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

 1. Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα. Αθήνα: Κριτική.
 2. Bryman, A. (2017). Μέθοδοι Κοινωνικής ‘Ερευνας. Αθήνα:
 3. Καλλινικάκη, Θ. (επιμ.) (2010). Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα της κοινωνικής εργασίας. Αθήνα: Τόπος.
 4. Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.
Στο τρίτο στάδιο,

οι υποψήφιοι/ες που θα λάβουν προβιβάσιμη βαθμολογία και στα δύο γνωστικά αντικείμενα (κλίμακα του 10, προβιβάσιμη βαθμολογία είναι το 5) στο 2ο στάδιο, θα κληθούν σε συνέντευξη στις 16 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και η επιστημονική  επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, η συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

Η ανακοίνωση του προγράμματος των συνεντεύξεων θα αποσταλεί στους/ις υποψηφίους/ες.

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στην τελική βαθμολόγηση υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας ως εξής : Πρώτο στάδιο 40%

Δεύτερο στάδιο 30%

Τρίτο στάδιο 30%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, την τελική δηλαδή βαθμολογία, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

 Α) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται κάθε φοιτητής/τρια : (α) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκε, (β) να έχει συγγράψει τον απαιτούμενο αριθμό θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών, (γ) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική άσκηση, (δ) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική εργασία, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Β) Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 1.250 ευρώ/εξάμηνο, με εξαίρεση τους/ις φοιτητές/ριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/17 σε ποσοστό έως του 30% των εισακτέων. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου.

Οι φοιτητές/ριες φοιτούν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος ΕΑΠΗ.

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 : 2ο Δεκαήμερο μηνός Οκτωβρίου 2020

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

ΑΓΑΠΗ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Η Αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ Συμβουλευτική

Δείτε επίσης

Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση