Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων από τα σχολεία | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων από τα σχολεία: Εγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους Γονέων

Σχετικά με την παροχή από τη διοίκηση των σχολείων στοιχείων/προσωπικών δεδομένων των γονέων των μαθητών/τριών στους συλλόγους γονέων, προκειμένου οι τελευταίοι να επικοινωνούν με τους γονείς και να τους καλούν στις γενικές συνελεύσεις τους, εξέδωσε την υπ. αρίθμ. Φ1/159813/Δ2/23/11/2020 Εγκύκλιο η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Σοφία Ζαχαράκη.

Αναλυτικά
ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν τη νομιμότητα παροχής από τη διοίκηση των σχολείων στοιχείων/προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας) των γονέων των μαθητών/τριών στους συλλόγους γονέων, προκειμένου οι τελευταίοι να επικοινωνούν με τους γονείς και να τους καλούν στις γενικές συνελεύσεις τους, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με

το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (Α΄136):

«Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν».

Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου,

οι σχετικές με τη συγκρότηση οργανώσεων διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών/τριών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Επίσης, η παρ. 2 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. Δ4/662/23-12-1998 (Β΄77) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, ορίζει ότι:

«η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι

α) το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του

β) στις γενικές συνελεύσεις δεν καλούνται μόνον τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμη και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση γονέων και σε κάθε άλλο όργανο που προβλέπει ο νόμος.»

Η χορήγηση από τη διοίκηση του σχολείου

στον σύλλογο γονέων των στοιχείων των γονέων των μαθητών/τριών, προκειμένου να κληθούν να συμμετάσχουν στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου, αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την περίπτ. 2 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L119 της 4-5-2016).

Αντιστοίχως,

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά κατά την ίδια διάταξη και η χρήση των στοιχείων αυτών από τον σύλλογο γονέων. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι σύννομη εάν και μόνο ισχύει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.. Μία από τις προϋποθέσεις αυτές συντρέχει όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.).

Επομένως, εφόσον
α) τα αιτούμενα στοιχεία

δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ., δεν αποτελούν, δηλαδή «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα),

β) ο σύλλογος γονέων έχει έννομη υποχρέωση,

σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ4/662/23-12-1998 υπουργικής απόφασης να καλεί όλους τους γονείς στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου, για την πρόσκληση, δε, είναι αναγκαία η χορήγηση των στοιχείων των γονέων από τη διοίκηση του σχολείου, η οποία άλλωστε υποχρεούται να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45),

τα στοιχεία των γονέων που απαιτούνται για την πρόσκλησή τους μπορούν να χορηγούνται σύννομα από τη διοίκηση του σχολείου στον σύλλογο γονέων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ως υποκειμένων των δεδομένων, αλλά κατόπιν σχετικής απλής ενημέρωσής τους για τη διαβίβαση των δεδομένων τους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13 και την περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ..

Περαιτέρω,

σύμφωνα με τη βασική αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ.), στους συλλόγους γονέων θα χορηγούνται μόνο τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την πρόσκληση των μελών τους, κατόπιν προηγούμενης γραπτής αίτησης των συλλόγων, ήτοι τα εξής : όνομα, επώνυμο και ένα στοιχείο επικοινωνίας – κατά προτίμηση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γονέων.

Σημειώνεται ότι,

για ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: dpo@minedu.gov.gr.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

Δείτε επίσης

Διαδικτυακή ημερίδα-Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
Εκδηλώσεις-Δράσεις Παγκόσμιας Ημέρας ΑμεΑ | Εγκύκλιος
Συνέντευξη Τύπου-Υπ. Παιδείας: Αιτήσεις Πανελλαδικών-αξιολόγηση μαθητών-νέα ν/σ-πρόσβαση αποφοίτων ΙΕΚ σε ΑΕΙ
Κωδικοποίηση νομοθεσίας Εκπαίδευσης: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση