Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας-Διαπιστωτική: Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας-Διαπιστωτική: Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανακήρυξης αιρετών εκπαιδευτικών στο ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ και ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΠΥΣΕΕΠ.

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας-Διαπιστωτική

Με Διαπιστωτική Πράξη που υπέγραψε ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κος Κων/νος Γιαννόπουλος δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου σχετικά με τις αποφάσεις ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η εν λόγω Διαπιστωτική Πράξη έλαβε υπόψη εκτός από τα σχετικά έγγραφα απόσυρσης υποψηφιοτήτων των Συλλόγων και Ομοσπονδιών και Σημείωμα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Να υπενθυμίσουμε

πως το ΥΠΑΙΘ έχει καλέσει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την κατάρτιση ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων έχοντας ως βάση τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και του ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ,
δεν αναφέρεται στο ΠΔ 1/2013 οτιδήποτε περί απόσυρσης υποψηφιοτήτων και οποιαδήποτε σχετική δήλωση περί απόσυρσης υποψηφίων δεν προβλέπεται.
Δείτε αναλυτικά
ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας-Διαπιστωτική

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                               Πάτρα,    05-11 – 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.: Φ.31.1/10133

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25Α Ταχ. Κώδικας           : 262 22 ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο         : 2610-362.400

Fax                     : 2610-362.410

E-Mail               : pdede@sch.gr

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΘΕΜΑ: « Διαπιστωτική Πράξη περί μη πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με τις αποφάσεις ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας »

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003, άρθρο 21, παρ. 1, περ. β’ και άρθρο 20
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
 3. To Ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 4. Την αριθμ. Φ353/1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β’/2002) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 5. Την αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3)  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 6. Την αριθμ.πρωτ Φ.31.1/8955/9-10-2020 (ανακοινοποίηση στο ορθό) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»
 7. Την αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/8956/9-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

 

 1. Την αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/8721/5-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας »
 2. Το αριθμ. πρωτ. 1088/23-10-2020 έγγραφο της Δ.Ο.Ε., το οποίο εισήλθε στην υπηρεσία μας στις 23-10-2020 κι έλαβε αριθμ. εισ. πρωτ. 9635, σύμφωνα με το οποίο αποσύρονται οι υποψηφιότητες των κάτωθι παρατάξεων για το ΑΠΥΣΠΕ Δυτικής Ελλάδας
 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών

Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ

39
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

8
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Π.Ε.

38
 

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

8
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΔΗ.ΣΥ. / Α.Κ.Ε.

24
 

ΣΥΝΟΛΟ

117

 

 1. Το από 27/10/2020 έγγραφο της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, σύμφωνα με το οποίο στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ της 26/10/2020 οι παρατάξεις:
  1. ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.
  2. Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
  3. ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  4. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

αποσύρουν τα ψηφοδέλτιά τους από τις εκλογικές διαδικασίες για το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας και απαγορεύουν την χρησιμοποίηση του τίτλου και του λογοτύπου τους από οποιονδήποτε για την εκλογική διαδικασία της 7ης Νοεμβρίου 2020

 1. Το με αριθμ.πρωτ.15/20-10-2020 έγγραφο του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο δηλώνουν ότι αποσύρουν τις υποψηφιότητες για το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας, καταθέτοντας και ατομικές δηλώσεις απόσυρσης.
 2. Το αριθμ. πρωτ. Φ.30.1/10119/05-11-2020 Σημείωμα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα:

«Διαπιστωτική Πράξη περί μη έτι πλήρωσης προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε

Ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ισχύος της αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/8955/9-10-2020 (ανακοινοποίηση στο ορθό) απόφασης ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε, της αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/8956/9-10-2020 απόφασης ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς

και της αριθμ. πρωτ. Φ.31.1/8721/5-10-2020 Απόφασης ανακήρυξης υποψηφίων αιρετών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

  Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

 Δείτε και σε μορφή pdf τη Διαπιστωτική Πράξη

Δείτε σχετικά

Καταρτίζονται ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτια εκλογών αιρετών: Το ΥΠΑΙΘ δεν αναγνωρίζει τις αποσύρσεις υποψηφιοτήτων
Ηλεκτρονική ψηφοφορία-Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Απερρίφθη το αίτημα για αναστολή των εκλογών
Ασφαλιστικά μέτρα ΟΛΜΕ για εκλογές αιρετών: Κατεπείγον Ενημερωτικό προς τις ΕΛΜΕ-Νομικό κείμενο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση