Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ των ΑΕΙ: Συγκροτήθηκε ομάδα έργου για εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ των ΑΕΙ: Συγκροτήθηκε ομάδα έργου για την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου – Απόφαση του Υφυπουργού ΠΑΙΘ Α. Συρίγου.

Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ

Με την υπ. αριθμ. Φ.ΠΕΙΘ./52782/Ζ2/13-05-2021 απόφασή του ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Α. Συρίγος συγκροτεί την Επιτροπή και Ομάδας Έργου για το πειθαρχικό δίκαιο των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Το Πειθαρχικό Δίκαιο

Μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των ν.5343/1932, π.δ.12-26/1933, ν.249/1976, π.δ.160/2008 κ.λπ.

και ως εκ τούτου

χρήζει εισαγωγής νέων ρυθμίσεων, με την ενσωμάτωση των αρχών σύγχρονου πειθαρχικού δικαίου, της νομολογίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς επίσης και εναρμόνισης των οικείων πειθαρχικών διατάξεων με την επίκαιρη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επίσης το Πειθαρχικό Δίκαιο

θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

_________

Γι αυτούς τους λόγους ο Υφυπουργός ΠΑΙΘ αποφασίζει
Α. Τη συγκρότηση Επιτροπής και Ομάδας Έργου

με αντικείμενο την υποβολή πρότασης για την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου του πειθαρχικού δικαίου των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

Β. Τον ορισμό μελών της Επιτροπής, ως εξής:
  1. Αθανάσιος Ράντος του Ελευθερίου, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και επί σειρά ετών εκτελών χρέη Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι, νυν Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (arantos@adjustice.gr και athrantos@outlook.com),
  2. Νικόλαος Μουδάτσος του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Πρόεδρος του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΥΠΕΣ των υπαλλήλων και εκπαιδευτικών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των ανώτατων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης (moudatsos@nsk.gr),
  3. Ιωάννα Λεμπέση του Γρηγορίου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, Προϊσταμένη του Γραφείου ΝΣΚ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο είναι αρμόδιο και για την πειθαρχική αρμοδιότητα του Διοικητή της Αρχής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων (lebesi@nsk.gr),
  4. Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο στο πεδίο του διοικητικού δικαίου και διδακτικό έργο σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής, την Εθνική Σχολή Δικαστών, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κ.α. (epreved@law.auth.gr).

Χρέη Προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο Αθανάσιος Ράντος, πρώην Πρόεδρος του ΣτΕ.

Γ. Τον ορισμό μελών της Ομάδας Έργου ως εξής:
  1. Μαρία-Λουίζα Μπακαλάκου του Σπυρίδωνος, Πάρεδρος ΝΣΚ, Γραφείο ΝΣΚ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία παρίσταται ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για τις Πειθαρχικές υποθέσεις της Αρχής (bakalakou@nsk.gr),

 

  1. Δωροθέα Βασιλαντωνάκη του Εμμανουήλ, αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 78 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (vasilantonaki@minedu.gov.gr),

 

  1. Βασιλική-Ευαγγελία Βασιλάκη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Παρ΄ Aρείω Πάγω, Συνεργάτης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευάγγελου Συρίγου, (valiav@hotmail.com),

 

  1. Νικόλαος Ιντζόγλου του Ιωάννη, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Πειθαρχικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (int@minedu.gov.gr),

 

  1. Στυλιανή Βαθρακοκοίλη του Ευσταθίου, Προϊσταμένη του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (vathrakokoili@aead.gr),

 

  1. Αγγελική Βογιατζή του Θεοχάρη, Προϊσταμένη του Υποτομέα Ενδίκων Μέσων και Πειθαρχικού Ελέγχου της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (vogiatzi@aead.gr).

Χρέη Προέδρου της Ομάδας Έργου ασκεί η Μαρία-Λουίζα Μπακαλάκου, Πάρεδρος του ΝΣΚ.

Γραμματέας ορίζεται

η Μαρία Σεφέρη του Γεωργίου, Νομικός, ΠΕ Διοικητικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (maria.seferi@aead.gr).

Δ. Η Επιτροπή καλείται να επεξεργασθεί την από 31 Μαρτίου 2021 Πρόταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

που υποβλήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. δυνάμει του από 2-2-2021 Μνημονίου Συνεργασίας, να προβεί στον εμπλουτισμό και την τεκμηρίωση αυτής με την εξειδικευμένη γνώση και επιστημονική εμπειρία των μελών της και να υποβάλει σχέδιο νόμου για την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων πειθαρχικού δικαίου των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η Ομάδα Έργου υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής για την επεξεργασία του ως άνω σχεδίου νόμου.

Ε. Η Επιτροπή και η Ομάδα Έργου θα συνεδριάζει εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας

των δημοσίων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Οι συνεδριάσεις θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων σύμφωνα με το άρθρων 14 παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις Κ.Υ.Α. με αρ.429/2020 (ΦΕΚ Β’ 850) και αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ Β’ 1704) με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.

Ο Υφυπουργός Παιδείας ενημερώνεται αρμοδίως για την πορεία των εργασιών κάθε εβδομάδα.

Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται έως την 30η Ιουνίου 2021.

Στα μέλη της Επιτροπής και της Ομάδας Έργου δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτές οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

ΑΕΙ-self test: Τροποποίηση ΚΥΑ για υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο σε φοιτητές-διδακτικό και λοιπό προσωπικό
Kατατακτήριες εξετάσεις-κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές | Ημερομηνίες
 Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης: Οι αλλαγές στην Πρωτ/θμια-Δευτ/θμια-Τριτ/θμια-Ειδική Αγωγή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση