Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Περιορισμένη λειτουργία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας: Εκ περιτροπής εργασία με 3 Συνεργεία Ασφαλείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Περιορισμένη λειτουργία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας: Εκ περιτροπής εργασία με 3 Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο | Απόφαση.

Περιορισμένη λειτουργία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας

Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κεραμέως καθορίζεται το πλαίσιο της περιορισμένης λειτουργίας υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε αναλυτικά

ΘΕΜΑ: Περιορισμένη Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Κρίνεται σκόπιμη η εκ περιτροπής εργασία των εργαζομένων στις διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας και τις εποπτευόμενες υπηρεσίες, ανά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή),

σε Ομάδες που συγκροτούνται με ευθύνη του εκάστοτε
 • Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης,
 • Προϊσταμένου Διεύθυνσης (όταν αυτή δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση),
 • Αυτοτελούς Διεύθυνσης,
 • Αυτοτελούς Τμήματος,
 • Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης και
 • Δ/ντή Εκπαίδευσης,

λαμβάνοντας υπόψη τους δικαιούχους άδειας ειδικού σκοπού, καθώς και τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις ομάδες του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, (Α’64), της ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β’ 928) ως ανωτέρω ή έτερης ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Υγείας, που δύναται να ακολουθήσει, ήτοι τους δικαιούχους ειδικής άδειας απουσίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εξασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών Φύλαξης, Ιατρείου, Π.Σ.Ε.Α., Ασφάλειας και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικοινωνιών, Διοικητικού/Οικονομικού, ΕΣΠΑ, Κλητήρων, Οδηγών και προσωπικού Καθαριότητας.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης (όταν αυτή δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση), Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Τμήματος, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και εν γένει ο άμεσα Προϊστάμενος υπηρεσίας οφείλει να διαθέτει αναλυτική κατάσταση των υφισταμένων του υπαλλήλων που ασκούν διοικητικό έργο, στην οποία θα περιλαμβάνεται,

 • ανά υπηρεσιακή μονάδα,
 • Επώνυμο,
 • Όνομα,
 • κινητό τηλέφωνο,
 • σταθερό τηλέφωνο και
 • e- mail,

διαθέσιμη σε μορφή excel, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή ή Διευθυντή Εκπαίδευσης όπου αυτός υπάγεται.

Εν συνεχεία καλείται να διερευνήσει, με προγραμματισμό πέντε (5) εργάσιμων ημερών:
 1. Τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτείται ανά Τμήμα / Δ/νση/μονάδα/υπηρεσία για την αντιμετώπιση του κρίσιμου έργου των υπηρεσιών του.
 2. Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε πλήρη άδεια ειδικού σκοπού
 3. Τους υπαλλήλους που θα τελούν σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού
 4. Τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ή έτερης ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δύναται να ακολουθήσει, ήτοι τους δικαιούχους ειδικής άδειας απουσίας
 5. Τους υπαλλήλους που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 6. Λοιπούς υπαλλήλους
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εναπομείναν προσωπικό (V και VI), μοιράζεται σε τρία (3) Συνεργεία Ασφαλείας για το προσεχές κάθε φορά πενθήμερο
 • Συνεργείο Α: 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες,
 • Συνεργείο Β: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες ημέρες,
 • Συνεργείο Γ: επόμενες 5 συνεχείς εργάσιμες μέρες.
Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε Συνεργείο μετέχουν περίπου τα 2/3 του διαθέσιμου προσωπικού. Το υπόλοιπο 1/3 τίθεται σε τηλεργασία για την αντίστοιχη περίοδο.

Σημειώνεται ότι οι τελούντες σε εκ περιτροπής άδεια ειδικού σκοπού, κατά τις ημέρες που δεν κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας, οφείλουν να είναι παρόντες στην υπηρεσία.

Στη συνέχεια αποτυπώνει στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού, τους παρόντες, τους εν αδεία τελούντες, ενώ για τους υπολοίπους (για το 1/3) τίθεται η ένδειξη «τηλεργασία».

Υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της «ειδικής άδειας απουσίας» [του άρθρου 25ου της ΠΝΠ/14-03-2020, (Α’64), της ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β’ 928) ως ανωτέρω ή έτερης ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Υγείας που δύναται να ακολουθήσει], δέον όπως τίθενται σε καθεστώς τηλεργασίας.

Εάν τούτο δεν είναι εφικτό, οφείλουν να είναι παρόντες στην υπηρεσία.

Οι υπάλληλοι που αποτελούν μέρος των Συνεργείων Ασφαλείας και δεν τελούν εν αδεία, κατά τις ημέρες που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας και δεν λογίζονται ως αδειούχοι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως οφείλουν να είναι άμεσα προσβάσιμοι μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ομάδας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σύγχρονη επικοινωνία με ήχο και εικόνα.

Προς τούτο, ο Άμεσα Προϊστάμενος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του στην τηλεργασία.

Οι κατέχοντες θέση ευθύνης οφείλουν να μεριμνούν ώστε, στην περίπτωση απουσίας τους, να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υ.Κ.

Η συγκρότηση των Συνεργείων Ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οφείλεται να είναι ονομαστική, να προσδιορίζει επακριβώς το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών και να αποτυπώνεται στα ημερήσια Δελτία Παρουσίας Προσωπικού.

Ως εκ τούτου, η συγκρότηση των Συνεργείων Ασφαλείας πρέπει να αναπροσαρμόζεται, όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα με ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με το προσωπικό της υπηρεσίας και σύμφωνα με το κρίσιμο κάθε φορά υπηρεσιακό   έργο,   προκειμένου   να   εξασφαλίζεται,   με   ευθύνη   του  εκάστοτε Προϊσταμένου, η εκτέλεση και υλοποίηση του.

Επισημαίνεται ότι το πλάνο εργασιών που ορίζεται στην παρούσα δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν.

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών

Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Η    υπ’   αρ.πρωτ.2873/Υ1/17-03-2020   απόφαση    της   Υπουργού    Παιδείας    και Θρησκευμάτων παύει να ισχύει από την επομένη της εκδόσεως της παρούσας.

Δείτε την Απόφαση σε μορφή pdf στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Αδεια ειδικού σκοπού-παράταση ισχύος: Σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση