Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακας προσλήψεων-παραιτήσεων-μη αναλήψεων υπηρεσίας αναπληρωτών 2023-24: Τι λέει το Υπ. παιδείας για τον έλεγχο ορίου ηλικίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακας προσλήψεων-παραιτήσεων-μη αναλήψεων υπηρεσίας το 2023-24: Τι λέει το Υπ. παιδείας για τον έλεγχο του ορίου ηλικίας αναπληρωτών – Η απάντηση στις επισημάνσεις του του εκπαιδευτικού και διαχειριστή της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριου Μαγιολαδίτη.

Πίνακας προσλήψεων-παραιτήσεων-μη αναλήψεων υπηρεσίας το 2023-24

Σε περιορισμένη αστοχία κατά τη μηχανογραφική ροή της Α΄ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών και μόνο, η οποία έκτοτε δεν επαναλήφθηκε, οφείλονταν οι στρεβλώσεις με προσλήψεις αναπληρωτών που είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις όριο ηλικίας, σύμφωνα με απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘΑ, η οποία απάντησε σε επισήμανση του εκπαιδευτικού και διαχειριστή της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριου Μαγιολαδίτη, αναφορικά με το αν θα ήταν σκόπιμο να επανεξεταστεί η διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στα προκαθορισμένα στάδια της όπως γίνεται για παράδειγμα με τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή την ποινή αποκλεισμού.

Πίνακας προσλήψεων και μη αναλήψεων αναπληρωτών 2023-24

Επιπροσθέτως το ΥΠΑΙΘΑ παραθέτει συνοπτικό πίνακα με τις προσλήψεις, ανακλήσεις προσλήψεων (μη αναλήψεις-παραιτήσεις) αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ ανά μήνα και δομή για το τρέχον διδακτικό έτος 2023-2024, επισημαίνοντας ότι:

A. Το 68% των εκπ/κών που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία δεν έχουν καν συμμετάσχει στην απαραίτητη διαδικασία τοποθετήσεων σε σχολική μονάδα, η οποία διενεργείται με ευθύνη των Δ/νσεων Εκπ/σης μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣΥΔ, κατόπιν της πρόσληψης των εκπ/κών, γεγονός που, κατά την κρίση του Υπουργείου, αποκωδικοποιείται ως συνειδητή πράξη/απόφαση από πλευράς τους περί μη επιθυμίας απασχόλησής τους (πλέον) στη περιοχή πρόσληψης (κατά το κρίσιμο, τουλάχιστον, διάστημα που διενεργήθηκε αυτή), μη συνδεόμενη με το σχολείο που τελικά τοποθετήθηκαν.

B. Το εν λόγω ποσοστό μάλιστα αυξάνεται με ρυθμούς αριθμητική προόδου με το πέρας των μηνών του διδακτικού έτους. Ειδικότερα το Σεπτέμβριο ήταν 53,75% και στα τέλη Γενάρη διαμορφώθηκε σε 78,5%.

Ο Πίνακας

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι το υπό κρίση ζήτημα έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης, ενεργοποίησης και επίλυσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Οι ελάχιστες στρεβλώσεις, δε, που υπήρξαν κατά το τρέχον διδακτικό έτος με προσλήψεις αναπληρωτών που είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις όριο ηλικίας οφείλονταν σε περιορισμένη αστοχία κατά τη μηχανογραφική ροή της Α΄ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών και μόνοη οποία έκτοτε δεν επαναλήφθηκε.

 Κατά τα λοιπά χρήζει αναφοράς ότι:

 α) Κατανοούμε απολύτως τόσο τις αρνητικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων όσο και τα πρακτικά προβλήματα οικογενειακής φύσεως που ενδέχεται να δημιουργούνται από περιπτώσεις απουσίας ή περιορισμένης παρουσίας εκπ/κών – και για αυτό το λόγο άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί τεράστιες αλλαγές/βελτιώσεις τόσο στην πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ ως προς τις παρεχόμενες δυνατότητες στον υποψήφιο αναπληρωτή εκπ/κό (π.χ απενεργοποίηση αίτησης, αφαίρεση περιοχών από αυτή), τον τρόπο καταγραφής/καταχώρισης των κενών και τη μηχανογραφική ροή των προσλήψεων όσο και στις λοιπές διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ομαλή και έγκαιρη διενέργεια των προσλήψεων.

 β) Προσλήψεις αναπληρωτών εκπ/κών διενεργούνται από την Κεντρική Υπηρεσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει των καταγεγραμμένων λειτουργικών αναγκών στην επικράτεια της χώρας και των υφιστάμενων εγκεκριμένων πιστώσεων από τα αρμόδια όργανα, και επισημαίνεται ότι για πρακτικούς, διοικητικούς και νομικούς λόγους (πχ. πλήθος του αριθμού των σχολικών μονάδων στην επικράτεια της χώρας, στρέβλωση της σειράς των υποψηφίων στον πίνακα αναπληρωτών κτλ) δεν καθίσταται εφικτή, αλλά ούτε και κρίνεται ως ενδεδειγμένη, η άμεση και καθημερινή διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών με το που καταγράφονται κενά σε σχολική μονάδα. Επιπλέον, χρήζει ειδικότερης αναφοράς ότι σε περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας εκπ/κού δεν είναι δυνατή η κάλυψη του κενού με απευθείας πρόσληψη αναπληρωτή εκπ/κού από την Κ.Υ. για το συγκεκριμένο κενό, καθώς με την επιστροφή του πρώτου θα υφίσταται πλεονάζον προσωπικό, δεδομένου ότι η πρόσληψη αναπληρωτή εκπ/κού διενεργείται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους.

Τυχόν, δε, ολιγοήμερες άδειες, κενά «περιστασιακού» χαρακτήρα ή/και για το βραχυχρόνιο διάστημα από τη δημιουργία εκάστου κενού στη σχολική μονάδα μέχρι και τη διενέργεια των σχετικών προσλήψεων αναπληρωτών από την Κεντρική Υπηρεσία και την τοποθέτηση του αναπληρωτή στην υπό κρίση σχολική μονάδα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων και τον αρμόδιο Δ/ντη Εκπ/σης (αφού ενδεχομένως ληφθεί υπόψη το σύνολο των στοιχείων/πληροφοριών για τα λοιπά υφιστάμενα κενά της οικείας ή/και των λοιπών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Εκπ/σης). Σημειώνεται, βέβαια, ότι για την επιλογή της ενδεδειγμένης λύσης ο οικείος Δ/ντης Εκπ/σης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας (π.χ. γεωγραφικές συνθήκες, αριθμό μαθητών) και τις ανάγκες του συνόλου των δημοτικών σχολείων ή νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς του.

 γ) Επί της όλης διαδικασίας (προσπάθειας) άμεσης πλήρωσης των λειτουργικών κενών μερίδιο ευθύνης αναλογεί και στον ίδιο τον υποψήφιο αναπληρωτή εκπ/κό, ο οποίος οφείλει, μεταξύ άλλων, να έχει ενημερωθεί για τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις και παρεχόμενες δυνατότητες (η πλειονότητα των οποίων αναφέρονται είτε στις σχετικές εγκυκλίους υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών ή/και στις οικείες Προκηρύξεις της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ) και να πράττει (ή να απέχει) αναλόγως. Ενδεικτικά μόνο σημειώνουμε ότι:

γ1) Το κώλυμα του ορίου ηλικίας αναφέρεται ρητώς τόσο στις σχετικές Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όσο και στην αριθμ. 90835/Ε1/14-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) εγκύκλιο του κ. Υπουργού Παιδείας με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.», βάσει της οποίας υποβλήθηκαν οι αιτήσεις κατά το τρέχον διδακτικό έτος. Υποβολή αιτήσεων, δε, από τους υποψηφίους κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατάξεων, είτε συνειδητά ή λόγω άγνοιας, είναι προφανές ότι (εφόσον διενεργηθεί σχετική πρόσληψη) θα οδηγήσει εκ των υστέρων στη δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης περί ανάκλησης της σχετικής διοικητικής πράξης πρόσληψης και ως εκ τούτου στην εμφάνιση έκτακτου λειτουργικού κενού.

γ2Τυχόν «γεωγραφικοί» περιορισμοί των υποψηφίων ως προς την απασχόλησή τους είναι καταρχήν απολύτως κατανοητοί από πλευράς της Διοίκησης, σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να αποτυπώνονται από τον ίδιο τον υποψήφιο κατά την επιλογή των περιοχών προτίμησης στην αρχική υποβολή της αίτησης αναπληρωτή και να επικαιροποιούνται αναλόγως κατά τη διάρκεια της χρονιάς, υπό το πρίσμα των παρεχόμενων δυνατοτήτων περί αφαίρεσης περιοχών ή/και απενεργοποίησης της αίτησης αναπληρωτή, προκειμένου να αποφεύγεται η διενέργεια προσλήψεων σε μη «επιθυμητές» περιοχές που συνήθως οδηγεί τον υποψήφιο στο να μην αποδεχτεί την πρόσληψη και ως εκ τούτου υποχρεώνει τη Διοίκηση να μετακυλήσει την (προσπάθεια) πλήρωση(ς) του σχετικού κενού σε επόμενη διαδικασία προσλήψεων. Από τα στοιχεία, δε, της Υπηρεσία μας αφενός προκύπτει ότι ελάχιστοι υποψήφιοι κάνουν χρήση των υπό κρίση παρεχόμενων δυνατοτήτων (παρά τις πράγματι αυστηρές κυρώσεις που έχουν προβλεφθεί από τον κοινό νομοθέτη για τις περιπτώσεις μη αναλήψεως ή παραίτησης) και αφετέρου ότι καθώς προχωράει το διδακτικό έτος τα ποσοστά μη αναλήψεως υπηρεσίας αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί (βάσει των παρεχόμενων δυνατοτήτων) προς όφελος των ιδίων των εκπ/κών αλλά και της εκπ/κής διαδικασίας.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας (και προς επιβεβαίωση των αναφερομένων ανωτέρω) ακολουθεί και συνοπτικός πίνακας με τις προσλήψεις και μη αναλήψεις εκπ/κών και ΕΕΠ/ΕΒΠ ανά μήνα και δομή για το τρέχον διδακτικό έτος 2023-2024:

Χρήζει, δε, αναφοράς – προς αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων – ότι το 68%* των εκπ/κών που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία δεν έχουν καν συμμετάσχει στην απαραίτητη διαδικασία τοποθετήσεων σε σχολική μονάδα, η οποία διενεργείται με ευθύνη των Δ/νσεων Εκπ/σης μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣΥΔ, κατόπιν της πρόσληψης των εκπ/κών, γεγονός που, κατά την κρίση μας, αποκωδικοποιείται ως συνειδητή πράξη/απόφαση από πλευράς τους περί μη επιθυμίας απασχόλησής τους (πλέον) στη περιοχή πρόσληψης (κατά το κρίσιμο, τουλάχιστον, διάστημα που διενεργήθηκε αυτή), μη συνδεόμενη με το σχολείο που τελικά τοποθετήθηκαν.

  *Το εν λόγω ποσοστό μάλιστα αυξάνεται με ρυθμούς αριθμητική προόδου με το πέρας των μηνών του διδακτικού έτους. Ειδικότερα το Σεπτέμβριο ήταν 53,75% και στα τέλη Γενάρη διαμορφώθηκε σε 78,5%.

Ακολουθεί η επισήμανση του εκπαιδευτικού, στην οποία απάντησε το ΥΠΑΙΘΑ

Έλεγχος του ορίου ηλικίας

Το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ανακλήσεις προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών λόγω ορίου ηλικίας.

 Θεωρώ ότι θα πρέπει να διενεργείται ένας προκαθορισμένος έλεγχος του ορίου ηλικίας πριν από την πρόσληψη. Αυτό θα εξασφάλιζε ότι η διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών θα εκτελείτο με ακρίβεια και αποφεύγονται πιθανά λάθη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ροή προσλήψεων.

 Είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και να μην αφήνει κενά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις στα σχολεία. Η σωστή διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την αποφυγή δυσλειτουργιών στα σχολεία.

 Συνεπώς, θα ήταν σκόπιμο να επανεξεταστεί η διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στα προκαθορισμένα στάδια της όπως γίνεται για παράδειγμα με τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή την ποινή αποκλεισμού

 Αυτό θα συνέβαλε τόσο στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στις προσλήψεις όσο και στην αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

 Με εκτίμηση,

Μάριος Μαγιολαδίτης
ΠΕ03 Μαθηματικών

Δείτε σχετικά

Να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών | Επισημάνσεις 

Ανάκληση πρόσληψης λόγω ορίου ηλικίας: Ανώτατο όριο πρόσληψης αναπληρωτών το 67ο 

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Δείτε επίσης

Οι προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Σχετικά με τους εκκαθαρισμένους πίνακες εκπαιδευτικών | Επισημάνσεις

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Τροπολογία για σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητούν από τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοιν/λίου οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση