Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες ΑΣΕΠ ειδικής και γενικής αγωγής: Εως πότε ισχύουν σύμφωνα με την Υφυπουργό ΠΑΙΘΑ Ζ. Μακρή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες ΑΣΕΠ ειδικής και γενικής αγωγής: Εως πότε ισχύουν σύμφωνα με την Υφυπουργό ΠΑΙΘΑ Ζέττα Μακρή – Απάντηση σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Πίνακες ΑΣΕΠ ειδικής και γενικής αγωγής

Εως τη λήξη του έτους 2024-2025 ισχύουν, αναφορικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι τελικοί Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης Β΄ και οι τελικοί επικουρικοί Αξιολογικοί Πίνακες (της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019) υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, οι οποίοι  δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο και Ιούλιο 2023 (στα ΦΕΚ Γ΄ 1618/26.6.2023, Γ΄ 1845/18.7.2023 και Γ΄ 1680/29.6.2023, αντιστοίχως), σύμφωνα με την Απάντηση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζ. Μακρή σε σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση της Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κας Σ. Ασημακοπούλου.

Σύμφωνα με την κα Μακρή αναμένεται από το ΑΣΕΠ η έκδοση και δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων των Προκηρύξεων της Γενικής Εκπαίδευσης 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 και η εκκίνηση της διαδικασίας για τους υποψηφίους της Γενικής Εκπαίδευσης των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ.

Οπως επισημαίνει η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ 

1. Το σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις του Κεφ. Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) και έχει τεθεί υπό την αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (άρθρο 54).

2. Οι πίνακες κατάταξης ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ, κατά τη διάρκεια ισχύος τους, δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία (άρθρο 56).

3. Η εκάστοτε διαδικασία κατάταξης εκκινεί σε εύλογο χρόνο με σκοπό την έγκαιρη κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Η διατήρηση των αξιολογικών πινάκων ως ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προφανώς, προβλέφθηκε από τον νομοθέτη προκειμένου να διασφαλίζονται, αφενός, η ακεραιότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας, αφετέρου, η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την έγκαιρη στελέχωσή τους.

4. Η έκδοση των αξιολογικών πινάκων του ν. 4589/2019 συνιστά μια σύνθετη διαδικασία, αποτελούμενη από επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, τόσο εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π. όσο και εκ μέρους των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες, για την έναρξη, δε, καθεμιάς από αυτές απαιτείται η ολοκλήρωση της προηγούμενης.

5. Η κατάταξη διενεργείται βάσει μοριοδοτούμενων κριτηρίων (ακαδημαϊκών, κοινωνικών και προϋπηρεσίας), όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 57-58, αρχικά σε προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες και, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων, σε τελικούς αξιολογικούς πίνακες που καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 61).

6. Οι ενταγμένοι στους εν λόγω πίνακες εκπαιδευτικοί μπορεί να διορίζονται, κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, σε θέσεις μονίμων ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση (άρθρα 62-63). Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. 37693/Ε1/08-03-2019 (ΦΕΚ Β΄ 864) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ρυθμίστηκε η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα των υποψήφιων για κατάταξη εκπαιδευτικών, η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών από τις Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και καταχώρισης των προσόντων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

7. Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν εξαρχής στη διαδικασία κατάταξης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της οικείας προκήρυξης και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και, ακολούθως, δεν κατετάγησαν στους πίνακες που καταρτίστηκαν από το Α.Σ.Ε.Π., οφείλουν να αναμένουν να συμμετάσχουν σε επόμενη διαδικασία κατάταξης.

8. Ομοίως, εκπαιδευτικοί που συμπεριελήφθησαν στους αξιολογικούς πίνακες και απέκτησαν νέα προσόντα ή προϋπηρεσία ή μόρια από κοινωνικά κριτήρια μετά τη δημοσίευση αυτών δεν δύνανται να τα αξιοποιήσουν παρά μόνο σε επόμενη διαδικασία κατάταξης.

Δείτε σχετικά

Επίσπευση ανοίγματος Πινάκων Ειδικής και Γενικής Αγωγής: Κατάθεση ως Αναφοράς στη Βουλή επιστολής εκπαιδευτικού 

Δείτε επίσης

Οργανικότητα Δημοτικών σχολείων: Πως προσδιορίζεται – Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Λειψών 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών 2024-25 – Λήξη μαθημάτων σχολ. έτους 2023-24 | Εγκύκλιος 

Το Ψηφιακό Σχολείο: Η ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη της σχολικής εκπ/σης για μαθητές, εκπ/κούς και γονείς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση