Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πίνακες εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ-Μονάχου-Βρυξέλλες IV

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πίνακες εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ – Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου – Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV μετά τις ενστάσεις.

Πίνακες εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκό Σχολείο

Α. Αλφαβητικοί πίνακες μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων – Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ – Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου 

Μαρούσι, 4-7-2023

Αριθμ. Πρωτ. 73678/Η2

ΘΕΜΑ : Αλφαβητικοί πίνακες: α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, β) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22- 3-2022).

Σε συνέχεια του αριθ. 55913/Η2/19-5-2023 εγγράφου και μετά την από 26-6-2023 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της υποπαραγράφου Γ της παρ. 5 του άρθ. 2 της αριθμ. 26754/Η2/10-3-2022 Υ.Α. (Β΄1165), ανακοινώνονται:

α) αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, όπως διαμορφώθηκε βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης,

β) αλφαβητικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου, όπως διαμορφώθηκε βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι Πίνακες

α) Κατάταξη εκπαιδευτικών για απόσπαση σε θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

β) Κατάταξη εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου

Β. Αλφαβητικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων 

Μαρούσι, 4-7-2023

Αριθμ. Πρωτ. 73670/Η2

ΘΕΜΑ : Αλφαβητικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Προκήρυξης 23881/Η2/2-3-2023).

Σε συνέχεια του αριθ. 55715/Η2/19-5-2023 εγγράφου και μετά την από 26-6-2023 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της υποπαραγράφου Γ της παρ. 5 του άρθ. 2 της αριθμ. 26754/Η2/10-3-2022 Υ.Α. (Β΄1165), ανακοινώνεται αλφαβητικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV, όπως διαμορφώθηκε βάσει των πορισμάτων της Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης.

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο Πίνακας

Κατάταξη εκπαιδευτικών για απόσπαση σε θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV

Δείτε επίσης

Πίνακες ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι και ΙΙ 

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-24 

Αδειες εκπαιδευτικών: Ποιες υπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση