Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

PISA 2022-Βαθμολόγηση απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από το ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

PISA 2022-Βαθμολόγηση απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από το ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ για την απευθείας ανάθεση του έργου.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση στον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ για το έργο “Βαθμολόγηση απαντήσεων σε ανοικτές ερωτήσεις PISA 2022″

Η Πρόσκληση δημοσιεύεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής της έρευνας PISA 2022, στην οποία παίρνουν μέρος 6.650 περίπου μαθητές και όπου απαιτείται να γίνει βαθμολόγηση των απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις.

Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει περίπου στις 14 Ιουνίου και θα διαρκέσει 1,5 μήνα συνολικά.

Αναλυτικότερα:

1) Θα βαθμολογηθούν:

 • Κατανόηση κειμένου: 51.608 απαντήσεις μαθητών συνολικά (περίπου 4.705 ανά βαθμολογητή).
 • Μαθηματικά: 47.530 απαντήσεις μαθητών συνολικά (περίπου 7.572 ανά βαθμολογητή)
 • Φυσικές Επιστήμες: 42.526 απαντήσεις μαθητών συνολικά. (περίπου 8.121 ανά βαθμολογητή)
 • Δημιουργική σκέψη: 51.163 απαντήσεις μαθητών συνολικά (περίπου 6.140 ανά βαθμολογητή).

2) Αριθμός απαιτούμενων βαθμολογητών:

 • 12 φιλόλογοι
 • 6 μαθηματικοί
 • 7 φυσικών επιστημών

3) Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και πριν τη πραγματοποίηση των βαθμολογήσεων, θα προηγηθεί επιμόρφωση από την ομάδα PISA του ΙΕΠ προς τον Ανάδοχο, για τον τρόπο που διορθώνεται η κάθε ερώτηση. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιείται και ενδιάμεσα σε κάθε νέα ομάδα ερωτήσεων.

4) Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του PISA κάθε βαθμολογητής διορθώνει δύο (2) Set ερωτήσεων ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων σε καθημερινή βάση

5) Εκτίμηση ημερών και ωρών εργασίας για κάθε βαθμολογητή (συμπεριλαμβάνεται η επιμόρφωση και βαθμολόγηση):

 • Κατανόηση κειμένου: 14 ημέρες / 6 ώρες την ημέρα.
 • Μαθηματικά: 16 ημέρες / 5 ώρες την ημέρα.
 • Φυσικές επιστήμες: 17 ημέρες / 6 ώρες την ημέρα.
 • Δημιουργική σκέψη: 18 ημέρες / 6 ώρες την ημέρα.

6) Οι ανοικτές ερωτήσεις και απαντήσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και όλη η διαδικασία της βαθμολόγησης γίνεται ηλεκτρονικά.

7) Ένας μικρός αριθμός απαντήσεων είναι στα αγγλικά.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ομάδα έργου αποτελούμενη από Πτυχιούχους (μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες) όπως αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ. Επιπλέον από την ομάδα έργου 4 φιλόλογοι, 2 μαθηματικοί και 2 φυσικών επιστημών, θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. Η ομάδα έργου δεν μπορεί να αποτελείται από δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς. Ο Ανάδοχος θα ορίσει Υπεύθυνο Έργου που δύναται να είναι ένα μέλος της Ομάδας Έργου.

Κατόπιν υπογραφής σύμβασης, το ΙΕΠ θα υποδείξει στον ανάδοχο τον ακριβή χώρο διεξαγωγής της βαθμολόγησης PISA2022 και ο οποίος θα είναι στην Αθήνα.

Το ενδεικτικό συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (9.677,42€) χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: έως την Παρασκευή 10/06/2022 και ώρα 15:00. Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tenderprocedure@iep.edu.gr

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ΕΔΩ

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΔΩ 

Δείτε επίσης

16η τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με την ΕΑΕ και τη Σχολική Ψυχολογία 

Οργανικά κενά σχολείων-ΚΕΔΑΣΥ εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ πριν τους διορισμούς 

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση