Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πιστοποίηση Αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας: Το ΦΕΚ εφαρμογής του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πιστοποίηση Αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας: Το ΦΕΚ με την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος – Απόφαση.

Πιστοποίηση Αποφοίτων Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2139/3-4-2023 η υπ. αριθμ. 36828/Κ5 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως αναφορικά με την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας.

Η Απόφαση περιέχει τον σκοπό και τον χώρο υλοποίησης, το δικαίωμα συμμετοχής, τους επιμορφωτές και επόπτες, το Πρόγραμμα σπουδών και τη λειτουργία Τμήματος.

Αναλυτικά

Άρθρο 1

Σκοπός και χώρος υλοποίησης

Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑ.Λ. – Τάξης Μαθητείας για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος πραγματοποιείται στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος έχει το εκάστοτε Σχολικό Εργαστήριο του ΕΠΑ.Λ. ή το Εργαστηριακό Κέντρο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2

Δικαίωμα συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας, οι οποίοι έχουν λάβει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Βεβαίωση Παρακολούθησης αν πρόκειται για αποφοίτους που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα πριν την περίοδο 2021-22. Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – Tάξης Μαθητείας μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης. Με την ολοκλήρωσή του δεν λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 δεν δικαιούνται συμμετοχής στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.

Άρθρο 3

Επιμορφωτές και επόπτες

1. Στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορούν να απασχολούνται ως επιμορφωτές, μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Με την ολοκλήρωση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης οι επιμορφωτές λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τις πραγματοποιηθείσες ώρες επιμόρφωσης, όπως προκύπτουν από τα παρουσιολόγια στα οποία υπογράφει καθημερινά ο επιμορφωτής.

2. Για την υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας επόπτης ανά σχολική μονάδα, ο οποίος είναι κατά σειρά προτεραιότητας ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέων του ΕΠΑ.Λ. όταν το πρόγραμμα υλοποιείται στο Σχολικό Εργαστήριο, ή αντίστοιχα του Εργαστηριακού Κέντρου στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα. Μεταξύ των στελεχών της ίδιας θέσης προηγείται ο αρχαιότερος στη σχολική μονάδα.

Στις αρμοδιότητες του επόπτη του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης εντάσσονται:

α) Η υλοποίηση του προγράμματος στο χρόνο και στο χώρο που έχει αποφασιστεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) η προετοιμασία του Εργαστηρίου για την υλοποίηση του προγράμματος,

γ) η τήρηση και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών κάθε τμήματος: η Απόφαση Π.Δ.Ε. για τη λειτουργία του τμήματος, το πρόγραμμα κάθε τμήματος και παρουσιολόγια των επιμορφωτών και των συμμετεχόντων αποφοίτων,

δ) η συνεργασία με την Π.Δ.Ε. μέσω των Συντονιστών Μαθητείας για την Π.Δ.Ε. όταν αυτό απαιτείται και

ε) γενικά η εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος. Οι επόπτες δεν μπορούν να έχουν και την ιδιότητα του επιμορφωτή.

Άρθρο 4

Πρόγραμμα Σπουδών

Η εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης από τους επιμορφωτές βασίζεται σε Πρόγραμμα Σπουδών για το οποίο γνωμοδοτεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει συνολική διάρκεια τριάντα πέντε (35) ωρών και διδάσκεται επτά (7) μέρες για πέντε (5) διδακτικές ώρες την ημέρα. Διδακτικές ώρες που δεν υλοποιούνται για λόγους αδυναμίας προσέλευσης του επιμορφωτή εκπαιδευτικού ή για λόγους ανωτέρας βίας, αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος. Ο τρόπος αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών αποφασίζεται από τον επόπτη του προγράμματος μετά από εισήγηση του επιμορφωτή εκπαιδευτικού.

Άρθρο 5

Λειτουργία Τμήματος

1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης είναι: α) οι ερωτήσεις του Καταλόγου θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων για κάθε ειδικότητα του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» να έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και β) το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης να έχει ολοκληρωθεί πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων.

2. Για τη λειτουργία του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., καθορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρέπει να προηγείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες της ημερομηνίας έναρξης του χρονικού διαστήματος. Η απόφαση αναφέρει και τις περιόδους του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας στους αποφοίτους των οποίων απευθύνεται.

β) Με βάση αυτή την απόφαση, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν δημόσιες προσκλήσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε., για υποβολή αιτήσεων από τους: (i) Απόφοιτους του Μεταλυκειακού έτους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, (ii) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διδάξουν στο πρόγραμμα. Οι ανωτέρω δημόσιες προσκλήσεις εκδίδονται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος και περιγράφουν αναλυτικά: τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις αντίστοιχες προθεσμίες και τους ενδεικτικούς χώρους διεξαγωγής του προγράμματος.

γ) Για τους εκπαιδευτικούς, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αυτοί που ο κλάδος τους έχει ως ανάθεση δύο τουλάχιστον μαθήματα ειδικότητας στη Γ’ ΕΠΑ.Λ. για την ειδικότητα Τάξης μαθητείας για την οποία δηλώνουν υποψηφιότητα ως επιμορφωτές. Η προτεραιότητα απασχόλησης στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, αποφασίζεται με βάση το σύνολο των ωρών διδασκαλίας του υποψηφίου σε εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας τμήματος του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας κατά τις (3) τρεις τελευταίες περιόδους Μαθητείας που έχουν υλοποιηθεί. Σε περιπτώσεις υποψηφίων με το ίδιο πλήθος ωρών, προηγούνται:

i) Υποψήφιοι με προϋπηρεσία ως επιμορφωτές σε θέματα μαθητείας,

ii) υποψήφιοι που είναι κάτοχοι βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών,

iii) υποψήφιοι με μεγαλύτερη την εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε ΕΠΑ.Λ. Για τα τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης είναι δυνατός ο επιμερισμός των 35 ωρών υλοποίησης σε περισσότερους από έναν επιμορφωτές. Κατά τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη η διδακτική εμπειρία των υποψηφίων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας.

δ) Με βάση τις αιτήσεις των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών, ο κάθε Περιφερειακός Διευθυντής εγκρίνει τη λειτουργία των τμημάτων και καθορίζει τους επιμορφωτές, τους επόπτες, τους χώρους διεξαγωγής και την ημερομηνία έναρξης. Η σχετική απόφαση εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε τμήματος.

ε) Το πλήθος των μαθητών στα τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12.

στ) Για κάθε τμήμα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, τηρείται απουσιολόγιο όπου ανά ημέρα καταγράφονται οι παρουσίες και οι απουσίες των συμμετεχόντων. Αν κάποια ημέρα κατά την υλοποίηση του προγράμματος απουσιάσουν όλοι οι συμμετέχοντες απόφοιτοι το τμήμα διακόπτει τη λειτουργία του. Αντίστοιχα το τμήμα διακόπτει τη λειτουργία του αν όλοι οι συμμετέχοντες απόφοιτοι δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να παρακολουθούν.

ζ) Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι αναφερόμενες στα (β) και (δ) προθεσμίες είναι δυνατόν να συντμηθούν.

Δείτε επίσης

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ Α περιόδου 2023: Πίνακας και κατανομή των υποψηφίων 

Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα: Τροποποίηση Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα στο υπό Διαβούλευση ν/σ του ΥΠ.ΕΣ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση