Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας σε όσους διορίζονται και δεν τη διαθέτουν – Τι απαντά το Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας σε εκπαιδευτικούς που διορίζονται και δεν τη διαθέτουν –  Τι απαντά το Υπ. Παιδείας σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού Μάριου Μαγιολαδίτη.

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας

Απάντησε το ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τα παρακάτω ερωτήματα του εκπαιδευτικού και διαχειριστή της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριου Μαγιολαδίτης, τα οποία είχαν να κάνουν με την πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας σε όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται μόνιμοι και δεν τη διαθέτουν, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του άρθρου 62 παρ. 6 του ν. 4589/2019 ότι πρέπει να αποκτήσουν την εν λόγω πιστοποίηση εντός 2 ετών από την ημερομηνία διορισμού τους. (“Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους”).

Οι Ερωτήσεις του Μ. Μαγιολαδίτη και οι Απαντήσεις του ΥΠΑΙΘΑ

Ερ. 1: Υπάρχει μια εκτίμηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν και δεν κατέχουν ΠΠΔΕ;

Απ.: Η υπηρεσία μας δεν διαθέτει τέτοια στοιχεία. Απευθυνθείτε αρμοδίως στη Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.

Ερ. 2: Έχει προγραμματιστεί, μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κάποια επιμορφωτική δράση με τη μορφή σεμιναρίου δια ζώσης ή εξ αποστάσεως για το επόμενο διάστημα;

Απ.: Απευθυνθείτε αρμοδίως στο ΙΕΠ ή/και στο Τμήμα Γ΄ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ/νσής μας (Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης Και Εξέλιξης Εκπ/κου Προσωπικου Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης)

Ερ. 3: Είναι ατομική ευθύνη του εκπαιδευτικού να αποκτήσει την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας;

Ερ. 4: Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχει παρέλθει η διετία και ο εκπαιδευτικός δεν διαθέτει ΠΠΔΕ;

Επί των ερ. 3 και 4 (ανωτέρω) σημειώνουμε τα ακόλουθα: 1. Στο άρθρο 54 (Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. – προϋποθέσεις συμμετοχής) του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄/29-01-2019) ορίζεται ότι […] 3. Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4, είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. [Αρχή Τροποποίησης]

«4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή: αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α’ 152), γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), δδ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας του άρθρου 99 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).» – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 32 ΤΟΥ Ν. 5029/23Μ ΦΕΚ-55 Α/10-3-23 (μετά από προσθ. Υποπερ. Δδ στην περ. β) [Τέλος Τροποποίησης] […] Στο άρθρο 62 (Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), παρ. 6 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) ορίζεται ότι 6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.

2. Οι προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4589/2019 αφορούν, κατ’ αρχήν, το ζήτημα του διορισμού/πρόσληψης εκπαιδευτικών, ήτοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε.. & Δ.Ε. της Γενικής μας Δ/νσης (και του ΑΣΕΠ).

Ο νόμος ορίζει με σαφήνεια τους τρόπους πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους σκοπούς πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.. Εξυπακούεται ότι η τροποποίηση των νόμων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Βουλής των Ελλήνων.

3. Αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 6 του ν. 4589/2019 που ορίζουν την υποχρέωση των εκπ/κών που διορίζονται μόνιμοι (επί δοκιμασία) και δεν διαθέτουν την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας να αποκτήσουν την εν λόγω πιστοποίηση εντός 2 ετών από την ημ/νία διορισμού τους, σημειώνουμε ότι

α. αφενός η υποχρέωση αυτή ισχύει, οπότε και οι εκπ/κοί θα πρέπει να αποκτήσουν έγκαιρα την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με έναν από τους τρόπους πιστοποίησης που ορίζει το άρθρο 54, παρ. 4 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει,

β. αφετέρου ο νόμος δεν ορίζει τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης (εντός της 2-ετίας από το διορισμό). Ως εκ τούτου, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει η υπηρεσία του εκπ/κού (και εν γένει η Διοίκηση) να αποφασίσει τις τυχόν συνέπειες της μη εκπλήρωσης των οριζόμενων στο άρθρο 62 παρ. 6 του ν. 4589/2019. Αυτό, όμως, είναι ζήτημα πραγματικό που δεν έχει τεθεί – μέχρι στιγμής – στην υπηρεσία μας, προκειμένου να εξετασθεί αρμοδίως και να διατυπωθεί άποψη από την υπηρεσία μας (ως Δ/νση ή Γενική Δ/νση).

Δείτε επίσης

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης 

Στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών 2023-24: Από τις 52.437 το 4,6% αφορά σε προσλήψεις μειωμένου ωραρίου 

Πιερρακάκης για σύστημα διορισμών, μόνιμους διορισμούς και αναπληρωτές, bullying στα σχολεία, βία στα Πανεπιστήμια

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση