Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – ΦΕΚ.

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προβλέπεται σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ, στο ΦΕΚ B 2166 – 25.05.2021.

Συγκεκριμένα η Σύγκλητος αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την πρόταση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ. και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και να εγκρίνει:

Α. Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ, το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Β. Τον Κανονισμό Λειτουργίας

του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ., όπως υποβλήθηκε.

Αναλυτικά το ΦΕΚ B 2166 – 25.05.2021
Άρθρο 1
Σκοπός

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών παιδαγωγικής, διδακτικής, μεθοδολογικής και ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητριών/τών του Τμήματος, στη δημιουργία παιδαγωγικών συνειδήσεων στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής και στη διαμόρφωση ικανών, δυναμικών και τεχνολογικά καταρτισμένων διδασκόντων και εκπαιδευτών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών.

Η διδακτική και παιδαγωγική κατάρτιση,

δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, προσβλέπει στο να καταστήσει τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του τμήματος αποτελεσματικές/κούς σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος στοχεύει στη βαθιά κατανόηση των παιδαγωγικών θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών.

Αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεωρία, πρακτική, επιστημονική έρευνα, εργαστήρια και διδασκαλίες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και συναρθρώνεται άψογα με τη δομή του προγράμματος, τους σκοπούς και τους στόχους, τις διδακτικές αρχές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του Τμήματος.

Άρθρο 2
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δύνανται να παρακολουθήσουν όλες οι προπτυχιακές φοιτήτριες και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

2. Το Πρόγραμμα προσφέρεται

στις φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους στο Τμήμα, οι οποίες/οι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα επιλογής μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.

3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα

για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι προαιρετική για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος.

4. Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.
Άρθρο 3
Διάρκεια Σπουδών και Φόρτος Εργασίας
1. Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος

που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μαζί με το πτυχίο τους, έχουν στη διάθεση τους και τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα των σπουδών τους για να δηλώσουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) από τα δεκαπέντε (15) προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, τα οποία αντιστοιχούν σε 48 ECTS σε σύνολο 240 που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Κάθε μάθημα λαμβάνει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

2. Τα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

δηλώνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημερομηνίες και σύμφωνα με τις διαδικασίες πραγματοποίησης των δηλώσεων όλων των μαθημάτων του Τμήματος.

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Άρθρο 4
Δομή του Προγράμματος και Διδασκαλία

1. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που αναπτύσσονται στο Άρθρο 1.

Μέσα από το Πρόγραμμα, οι φοιτήτριες/φοιτητές εκ-παιδεύονται πάνω στη χρήση και εφαρμογή των πλέον καινοτόμων και δημιουργικών μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης του σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών.

2. Τα δεκαπέντε (15) προτεινόμενα μαθήματα για τη λήψη του Πιστοποιητικού είναι τα ακόλουθα και κατανέμονται, σύμφωνα με τους Νόμους 3848/2010 και 4186/2013, στις εξής τρεις θεματικές ενότητες:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

Α1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (υποχρεωτικό)

Α2. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

A3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Α4. Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης

Α5. Εκπαιδευτική Πολιτική

Α6. Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Β1. Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία (υποχρεωτικό)

Β2. Ανθρώπινη Ανάπτυξη

Β3. Κοινωνική Ψυχολογία

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Γ1. Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικό)

Γ2. Πρακτική Άσκηση II: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ (υποχρεωτικό)

Γ3. Πολιτική Κοινωνιολογία

Γ4. Κοινωνιολογία

Γ5. Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Γ6. Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

3. Για τη λήψη του Πιστοποιητικού, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα και από τις τρεις θεματικές ενότητες.

Τα μαθήματα

«Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη», «Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία», «Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική Άσκηση» και «Πρακτική Άσκηση II: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ» είναι υποχρεωτικά για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας.

4. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες

για διδασκαλία ή πρακτική άσκηση και εξετάζεται είτε με εργασίες, προόδους, παρουσιάσεις και άλλες διδακτικές μεθόδους εντός του εξαμήνου διδασκαλίας του, είτε κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του Τμήματος, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος.

Η διδακτική διάρκεια εκάστου μαθήματος είναι 13 χ 3 = 39 ώρες τουλάχιστον.

5. Η διδασκαλία των μαθημάτων

πραγματοποιείται διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΔΠΘ, καθώς και σε συνεργαζόμενους φορείς για την πραγματοποίηση των μαθημάτων που περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση (σχολικές μονάδες).

Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να υποστηρίζεται συμπληρωματικά από συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

6. Ο τρόπος βαθμολογίας κάθε μαθήματος

καθορίζεται από τις/τους διδάσκουσες/ντες, οι οποίες/οι υποχρεούνται να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθούν σε εργασίες, δραστηριότητες, εργαστηριακές ασκήσεις.

Η βαθμολογία αποτελεί ένα συνδυαστικό προϊόν και αντικατοπτρίζει τη συνολική συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών σε κάθε μάθημα με βάση το 5 και άριστα το 10.

Η σχετική επίδοση κρίνεται από την εκπλήρωση των όποιων διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων, όπως είναι η παράδοση εργασιών, σχεδίων δράσης, εργαστηριακών ασκήσεων ή ενδεχόμενες γραπτές εξετάσεις κ.λπ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε μαθήματος.

7. Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων

γίνεται με απόφαση της (προσωρινής) Συνέλευσης του Τμήμα-τος Κοινωνικής Πολιτικής σε μέλη Δ.Ε.Π. και μέλη προσωπικού της κατηγορίας του ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το Πρόγραμμα, προερχόμενα κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ή από άλλα Τμήματα του ΔΠΘ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται και σε άλλες μορφές προσωπικού, όπως διδάσκοντες στα πλαίσια του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» ή διδάσκοντες με βάσει το π.δ. 407/1980 ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, με ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο συναφές με το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών.

8. Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες

στα μαθήματα του Προγράμματος έχουν συνεχή εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Δύνανται να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες των μαθημάτων, είτε διά ζώσης είτε ηλεκτρονικά.

Οι διδάσκοντες τις/τους καθοδηγούν σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναρτούν ανακοινώσεις, απαντούν σε απορίες σχετικές με τα μαθήματα, τις εργασίες και τις προτεινόμενες ασκήσεις αξιολόγησης και παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες/δραστηριότητες.

9. Στον ιστοχώρο του Τμήματος (www.sp.duth.gr)

ή/και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (eclass, e-learning κ.λπ.) αναρτώνται οι στόχοι του κάθε μαθήματος, το περιεχόμενό του, το διδακτικό υλικό, οι δραστηριότητες που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας οι φοιτήτριες/φοιτητές και οι τρόποι αξιολόγησής τους.

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική βιβλιογραφία, σενάρια διδασκαλίας, διαδικτυακές πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις αξιολόγησης κ.ά.

Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού αποσκοπεί στη διευκόλυνση και καθοδήγηση των φοιτητριών/φοιτητών στη μελέτη τους και αξιοποιώντας τα πολυμέσα, μελετώνται χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, παραδοχές και πρακτικές που τροφοδοτούν εκπαιδευτικούς σκοπούς και κουλτούρες διδασκαλίας.

10. Η αναλυτική περιγραφή της διδασκόμενης ύλης

του εκάστοτε μαθήματος και η κατηγοριοποίηση των μαθημάτων του Προγράμματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5
Ολοκλήρωση των Σπουδών – Χορήγηση Πιστοποιητικού

1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των οκτώ (8) μαθημάτων του Προγράμματος χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Το Πιστοποιητικό απονέμεται στις φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος την ημέρα λήψης του πτυχίου τους, μετά από αίτησή τους.

2. Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από τη νομοθεσία και με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Άρθρο 6
Συντονισμός του Προγράμματος

1. Τη λειτουργία του Προγράμματος συντονίζει η/ο Συντονίστρια/Συντονιστής του, η/ο οποία/οποίος ορίζεται από την (προσωρινή) Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών κατηγορίας προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος με τριετή θητεία και χωρίς περιορισμούς στην ανανέωση αυτής.

Η/Ο Συντονίστρια/Συντονιστής του Προγράμματος επιλέγεται με γνώμονα τη συνάφεια του γνωστικού της/του αντικειμένου και του εν γένει ερευνητικού της/του έργου.

2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της/του Συντονίστριας/Συντονιστή του Προγράμματος, πέραν των όσων αναφέρονται ρητά στα άρθρα του παρόντος Κανονισμού περιλαμβάνουν την κατάρτιση εισηγήσεων προς την (προσωρινή) Συνέλευση του Τμήματος, οι οποίες αφορούν σε θέματα λειτουργίας του Προγράμματος.

Η/Ο Συντονίστρια/Συντονιστής του Προγράμματος υποβοηθείται διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και από το λοιπό βοηθητικό προσωπικό του Τμήματος.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2166 – 25.05.2021Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ

Δείτε επίσης

Διδακτική-Παιδαγωγική επάρκεια στα Μεταπτυχιακά Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ
Παιδαγωγική επάρκεια από το μεταπτυχιακό “Σχολική Ψυχολογία” του ΕΚΠΑ
Πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας σε Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό ΠΜΣ του ΑΠΘ
Χορήγηση διδακτικής-παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους Διατμηματικού ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πριν φύγετε

Ενωση Αναπληρωτών με Παιδαγωγική Επάρκεια: Υπόμνημα προς ΕΑΠ
Τηλεδιασκέψεις Διευθυντών Εκπ/σης, Προϊστ/νων ΚΕΣΥ, Δ/ντών σχολείων για διορισμούς-Υπηρ. μεταβολές-Κατανομή εκπ/κών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση