Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πλατφόρμα αξιολόγησης σε ΦΕΚ: Ξεκινά η καταχώριση στοιχείων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πλατφόρμα αξιολόγησης σε ΦΕΚ: Ξεκινά η καταχώριση στοιχείων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ και η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πλατφόρμα αξιολόγησης σε ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 602/8-2-2023 η Κοινή Απόφαση υπ. αριθμ. 12980/Ε3, των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας με την οποία αποφασίστηκε η έναρξη λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που προβλέπεται στον ν. 4823/2021, για την διενέργεια της διαδικασίας ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων

Η εν λόγω πλατφόρμα, τμήμα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, προβλέπει την ηλεκτρονική καταχώριση βιογραφικών στοιχείων των αξιολογούμενων, της προβλεπόμενης έκθεσης αυτοαξιολόγησης, τις αποτιμήσεις του αξιολογητή κατόπιν παρακολούθησης των δύο διδασκαλιών που προβλέπει ο νόμος, καθώς και την τελική αξιολογική έκθεση με την ολοκλήρωση του εκάστοτε κύκλου αξιολόγησης.

Δυνατότητα ένστασης

Επιπλέον, μέσω της ίδιας εφαρμογής, παρέχεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να υποβάλει ένσταση, σε περίπτωση που διαφωνεί με την οριστική αξιολογική κρίση του αξιολογητή του, καθώς και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της ένστασής του, μετά την εξέτασή της από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Καταχώριση από την ερχόμενη εβδομάδα

Στην πλατφόρμα θα αρχίσουν να καταχωρίζονται τα ζεύγη αξιολογητή-αξιολογούμενου από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και να αρχίσουν να καταχωρίζουν στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, όπως τα βιογραφικά στοιχεία του αξιολογούμενου.

Σε πρώτη φάση αφορά σε Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Πελοπόννησο και Κρήτη

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά, σε πρώτη φάση, στις τέσσερις περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων (Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Πελοπόννησο και Κρήτη) και ξεκινά από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η θετική αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση μονιμοποίησης. Με την τοποθέτηση των υπολοίπων Συμβούλων Εκπαίδευσης το προσεχές διάστημα, η διαδικασία θα υλοποιηθεί και στο υπόλοιπο της χώρας.

Σύνδεσμος διαδικασίας αξιολόγησης

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναφορικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης στον παρακάτω σύνδεσμο: www.minedu.gov.gr/axiologisi, ο οποίος επικαιροποιείται συστηματικά αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

Το ΥΠΑΙΘ υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση εστιάζει σε δύο πεδία:

α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, που εξειδικεύεται σε α1) γενική και ειδική διδακτική, α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και β) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει τετράβαθμης περιγραφικής κλίμακας («εξαιρετικό», «πολύ καλό», «ικανοποιητικό», «μη ικανοποιητικό» έργο).

Αναλυτικά το ΦΕΚ Β 602/8-2-202

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 1

Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

1. Δημιουργείται η ειδική ψηφιακή εφαρμογή (πλατφόρμα) του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ ή ΕΨΠ), για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η εφαρμογή – πλατφόρμα σχεδιάζεται, υλοποιείται, αναβαθμίζεται, επικαιροποιείται και συντηρείται, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» («ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εφαρμογή βασίζεται στις λειτουργικότητες δημιουργίας – έκδοσης εγγράφων και τήρησης θυρίδων πολιτών και φορέων, μέσω της ΕΨΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 24, 26, 27 και 29 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με δυνατότητες διαλειτουργικότητας με φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 84 του ίδιου νόμου.

3. Στην ως άνω ψηφιακή εφαρμογή εισάγονται και έπειτα τηρούνται τα δεδομένα και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 388) και ειδικότερα:

α) Καταχωρίζονται οι έγγραφες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των αξιολογούμενων, οι αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή τεκμήριο σχετίζεται με διενεργούμενη αξιολόγηση και ο αξιολογητής ή ο αξιολογούμενος επιθυμεί να καταχωρίσει ηλεκτρονικά κατά την εκκρεμή αξιολογική διαδικασία και

β) υποβάλλονται παρατηρήσεις ή ενστάσεις ή και τα στοιχεία, στα οποία αυτές ερείδονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή τους ηλεκτρονικά.

Άρθρο 2

Θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση του σκοπού λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής (πλατφόρμας) του άρθρου 1 καταχωρίζονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ ή ΕΨΠ), στις θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα στοιχεία ή έγγραφα για τη διεκπεραίωση ή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικούς (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

2. Για την εν γένει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) τηρούνται θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Στις θυρίδες της παρ. 2 προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620/ΕΞ 2021/26.02.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849). Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση αυτή γίνεται και η επαλήθευση του περιεχομένου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής).

4. Στην ΕΨΠ είναι δυνατόν να δημιουργούνται για το σύνολο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρ. 1 και 2 περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι θυρίδες που ορίζονται ως ανώτερες ιεραρχικά παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτές.

5. Στις θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 2 τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων που απευθύνονται ή αφορούν σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα.

6. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στις θυρίδες, καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Άρθρο 3

Χρήστες των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Στις θυρίδες του άρθρου 2 προβλέπονται δύο (2) διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπαλλήλους: α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων. β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της θυρίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ο οποίος γίνεται με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή των ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που υποβάλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους με τη χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798) και διεκπεραιώνουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4

Πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής

1. Στις διαδικασίες αξιολόγησης μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής – πλατφόρμας του άρθρου 1 συμμετέχουν, καταρχάς, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ως αξιολογούμενοι και τα στελέχη εκπαίδευσης, ως αξιολογητές, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 66 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων του έργου των εκπαιδευτικών ή των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 388), μεταξύ άλλων, συσχετίζουν τα ζεύγη αξιολογούμενων αξιολογητών και τα καταχωρίζουν στην πλατφόρμα του άρθρου 1.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ή οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ορίζονται διαχειριστές της εφαρμογής του άρθρου 1 και αναλαμβάνουν την ευθύνη να την ενημερώνουν σχετικά: α) Με εκείνους τους εκπαιδευτικούς που είναι υπόχρεοι σε αξιολόγηση, β) με τα κάθε φορά αρμόδια προς αξιολόγηση όργανα και γ) με τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης, στις οποίες υποβάλλονται ενστάσεις που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Άρθρο 5

Διαδικασία ενημέρωσης των υπόχρεων προς αξιολόγηση εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Καταχώριση στοιχείων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάστασης και συμπλήρωση έκθεσης αυτοαξιολόγησης

1. Οι υπόχρεοι προς αξιολόγηση εκπαιδευτικοί και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για το γεγονός ότι είναι υπόχρεοι προς αξιολόγηση, κατόπιν της επιλογής, συσχέτισης και καταχώρισης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 1 των αξιολογούμενων και αξιολογητών από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Ο υπόχρεος προς αξιολόγηση εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. εισέρχεται στην πλατφόρμα του άρθρου 1 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ), αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή χρήση κωδικών e-banking και το αργότερο μέχρι την οργανωμένη συνάντησή του με τον αξιολογητή για συζήτηση, σχετικά με τη διδασκαλία ή το υποστηρικτικό έργο ή πρόγραμμα, που καθίσταται αντικείμενο παρακολούθησης, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

α) Καταχωρίζει τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία του ως επιμορφωτή και επιμορφούμενου, το σχετικό με την παιδαγωγική και τη διδακτική συγγραφικό έργο του, το διδακτικό έργο του, τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και κάθε είδους δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία.

Ειδικότερα, κάθε υπόχρεος προς αξιολόγηση εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. καταχωρίζει στην ειδική εφαρμογή του άρθρου 1 τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 388), β) συμπληρώνει και αναρτά την έκθεση αυτοαξιολόγησης του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δύναται να παραπέμπει σε τεκμήρια που έχει ήδη καταχωρίσει ο εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. στην ειδική εφαρμογή ή να συνοδεύεται από νέα στοιχεία, που αφορούν στο παιδαγωγικό ή διδακτικό έργο του, προς τεκμηρίωση των απόψεων και ισχυρισμών του.

2. Πρόσβαση στα τεκμήρια και στην έκθεση αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. έχουν οι αξιολογητές του, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα σχετικά με αυτές τεκμήρια έχουν και ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι που έχουν πιστοποιηθεί αρμοδίως για την τήρηση των προσωπικών μητρώων των αξιολογούμενων.

Άρθρο 6

Υποβολή προγράμματος αξιολόγησης και έκθεσης παρατηρήσεων

1. Το πρακτικό, το οποίο συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 388) και στο οποίο καταγράφονται τα κύρια σημεία και οι αποφάσεις της συζήτησης που διεξάγεται μεταξύ αξιολογητών και αξιολογουμένων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης αναρτάται από τους αξιολογητές στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 1, το αργότερο μέχρι την υποβολή της αξιολογικής έκθεσης από τον αξιολογητή.

2. Οι αξιολογούμενοι δύνανται να προσκομίσουν συμπληρωματικά τεκμήρια, ανεξαρτήτως αν τους ζητηθούν από τους αξιολογητές τους, ακόμη κι αν δεν είναι οψιγενή, για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας εκ μέρους των αξιολογητών, όταν οι σχετικές διατάξεις τους παρέχουν το δικαίωμα να εκφέρουν απόψεις ή να προβάλλουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις προς υποστήριξη και τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους.

3. Ο αξιολογητής συζητά την αξιολογική κρίση του με τον αξιολογούμενο και τη συλλογιστική με βάση την οποία κατέληξε στο περιεχόμενο αυτής. Τόσο η αξιολογική κρίση όσο και η συλλογιστική που ακολούθησε ο αξιολογητής αποτυπώνονται συνοπτικά σε έγγραφό του, το οποίο συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, το οποίο προσαρτάται στην υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αν ο αξιολογούμενος διαφωνεί, μερικά ή ολικά, με την αξιολογική κρίση του αξιολογητή, καθώς και με τη συλλογιστική, η οποία ακολουθήθηκε και στην οποία στηρίζεται, δύναται να εκθέσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της παραλαβής ή κοινοποίησης του εγγράφου του αξιολογητή με βάση το υπόδειγμα του προαναφερόμενου Παραρτήματος Β.

Ο αξιολογητής υποχρεούται να αναρτήσει την έκθεση με τις ως άνω παρατηρήσεις του αξιολογούμενου στον ηλεκτρονικό φάκελό του στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 1, πριν ολοκληρώσει την τελική αξιολογική κρίση του και συντάξει την έκθεση αξιολόγησης.

Άρθρο 7

Διαδικασία αποτίμησης – αξιολογικές εκθέσεις

Οι αξιολογητές αποκτούν:

α) Πρόσβαση στην πλατφόρμα του άρθρου 1, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-EΨΠ), αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με τη χρήση κωδικών e-banking,

β) δικαιώματα ανάγνωσης όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 και στις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών της αρμοδιότητάς τους, γ) δικαιώματα συμπλήρωσης/υποβολής στις αντίστοιχες φόρμες αποτίμησης των πεδίων Α1, Α2 ή Β ή Α ή Β, όπως περιγράφονται στα άρθρα 73 έως και 76 κατά περίπτωση του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των πεδίων Α1, Α2 ή Β ή Α ή Β, όπως αυτή αποτυπώνεται στις διατάξεις των άρθρων 67 έως και 71 και 73 έως και 76 του ν. 4823/2021, οι αξιολογητές:

α) Υποβάλλουν στις αντίστοιχες φόρμες της εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσης την αποτίμηση των αντίστοιχων πεδίων στην τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο των αξιολογούμενων διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, και, ακολούθως,

β) συμπληρώνουν και υποβάλλουν τις αξιολογικές εκθέσεις στις αντίστοιχες φόρμες της εφαρμογής του άρθρου 1, όπως περιγράφεται, ανά περίπτωση, στα άρθρα 3 έως και 8 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 388).

Αναφορικά με το πεδίο Β τόσο η αποτίμηση όσο και η αξιολογική έκθεση συμπληρώνεται από έναν αξιολογητή μετά από σύμφωνη γνώμη και του δεύτερου αξιολογητή.

Στη συνέχεια η εφαρμογή του άρθρου 1, χωρίς να μεσολαβήσει άλλη ενέργεια του αξιολογητή, καταχωρίζει τόσο στην προσωπική θυρίδα του αξιολογητή όσο και στην προσωπική θυρίδα του αξιολογούμενου τις αξιολογικές εκθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 73, της παρ. 6 του άρθρου 74, της παρ. 8 του άρθρου 75 και της παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 8

Διαδικασία ενστάσεων

Η ένσταση του άρθρου 79 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) υποβάλλεται, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 1, στην κάθε φορά αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του. Η υποβληθείσα ένσταση εμφανίζεται στη θυρίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης η Ειδική Επιτροπή αποδίδει την προσήκουσα αποτίμηση στον αξιολογούμενο, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις αποτιμήσεις των αντίστοιχων πεδίων στην τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο του διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, και τις αξιολογικές εκθέσεις στις αντίστοιχες φόρμες της εφαρμογής. Ο αξιολογούμενος λαμβάνει στη θυρίδα του τη νέα αποτίμηση.

Άρθρο 9

Δυνατότητες της εφαρμογής

Η αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να έχει δυνατότητα διαχείρισης, αναζήτησης, εξαγωγής και χρήσης στοιχείων από την εφαρμογή του άρθρου 1 με στόχους την παρακολούθηση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, του πλήθους και της ιδιότητας των εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)_ που αξιολογούνται, με έλεγχο της τήρησης προτεραιότητας αξιολόγησης των κατηγοριών της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και γενικότερα την εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης, την παρακολούθηση του επιπέδου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. για την εκτίμηση της ανάγκης λήψης βελτιωτικών μέτρων της απόδοσής τους και τη λήψη στοιχείων για τη μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4823/2021.

Για τους ίδιους λόγους αντίστοιχα δικαιώματα έχουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 10

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Οι κατηγορίες των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι: α) Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), β) oι διαχειριστές και οι χειριστές των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) οι αξιολογητές και δ) τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 79 του ν. 4823/2021 (Α’ 123).

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τα υποκείμενα των περ. α) και γ) της παρ. 1 είναι στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Για τα υποκείμενα των περ. β) και δ) της παρ. 1 οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο) και Α.Φ.Μ. Επίσης, για τα υποκείμενα της περ. α) της 1 υποβάλλονται σε επεξεργασία τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 1, 5 και 7. 3.

Οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι οι εξής:

α) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που διενεργούνται μέσω της πλατφόρμας και ειδικότερα για την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούνται στις θυρίδες του άρθρου 2 της παρούσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

β) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί αυτοτελώς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης φυσικών προσώπων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ ή ΕΨΠ), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

γ) Η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» («ΕΔΥΤΕ Α.Ε.») ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της εφαρμογής – πλατφόρμας του άρθρου 1, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.

4. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται: α) Στην έννομη υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 81 του ν. 4823/2021 (περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ., ΕΕ L 119) και β) στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.).

5. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

6. Tα δεδομένα των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 1 διατηρούνται καθ’ όλη την υπηρεσιακή σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. και καταστρέφονται μετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία της αφυπηρέτησής τους.

7. Πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται στην εφαρμογή – πλατφόρμα του άρθρου 1 έχουν, μέσω των αντίστοιχων, κατά περίπτωση, θυρίδων του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 οι κάτωθι:

α) Οι διαχειριστές των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά περίπτωση,

β) οι χειριστές των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί από τους αντίστοιχους διαχειριστές της περ. α), ήτοι: βα) τα μέλη των τριμελών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης του άρθρου 79 του ν. 4823/2021, τα οποία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των αξιολογούμενων και στις αξιολογικές εκθέσεις στο μέτρο που τους αφορά, και ββ) ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν πιστοποιηθεί αρμοδίως για την τήρηση των προσωπικών μητρώων των αξιολογούμενων και οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των αξιολογούμενων ή στις αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογούμενων που ανήκουν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία και οι ίδιοι υπηρετούν,

γ) οι αξιολογητές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση, μέσω της προσωπικής θυρίδας τους του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, σε όσα έχουν οι ίδιοι καταχωρίσει στην εφαρμογή – πλατφόρμα του άρθρου 1, καθώς και στα στοιχεία που αφορούν στους αξιολογούμενους που αξιολογούν και

δ) οι αξιολογούμενοι, οι οποίοι έχουν πρόσβαση, μέσω της προσωπικής θυρίδας τους του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, σε όσα έχουν οι ίδιοι καταχωρίσει στην εφαρμογή – πλατφόρμα του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και στις αξιολογικές εκθέσεις που τους αφορούν προσωπικά.

8. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.) και ενημέρωσης των Υποκειμένων των Δεδομένων βάσει των άρθρων 13 και 14 του Γ.Κ.Π.Δ. κατά περίπτωση.

9. Μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Εκτελούσας την Επεξεργασία συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., στο οποίο προσδιορίζονται με ακρίβεια όλες οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εκτελούσα την Επεξεργασία έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ., μεταξύ άλλων δε ειδικότερα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας της εφαρμογής – πλατφόρμας.

10. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν και δύνανται να ασκούν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους, του περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπευθύνου Επεξεργασίας στη διεύθυνση dpo@minedu.gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

11. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να εξάγει από την εφαρμογή – πλατφόρμα του άρθρου 1 ανώνυμα αριθμητικά συνολικά δεδομένα για στατιστική αξιολόγηση και αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις οργανικές μονάδες του κατά τη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας.

Άρθρο 11

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 2 και της εφαρμογής – πλατφόρμας του άρθρου 1 εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ Β 602/8-2-2023

Δείτε επίσης

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αξιολόγηση από το ΥΠΑΙΘ 

Απόφαση αξιολόγησης: Η διαδικασία διενέργειας-Ρυθμίσεις ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων 

ΟΛΜΕ-δράσεις για την αξιολόγηση: Απεργία-αποχή από τις διαδικασίες και Πανεκπαιδευτική Απεργία 

ΔΟΕ-δράσεις για την αξιολόγηση: 24ωρη απεργία Τετάρτη 15.02 και απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης 

Συλλογή υπογραφών για την αξιολόγηση από νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς 

Νεοδιόριστοι Κεντρικής Μακεδονίας ζητούν να προχωρήσει η μονιμοποίηση τους και να σταματήσει ο εκβιασμός της ατομικής αξιολόγησης 

Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση