Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πληρωμή αναπληρωτών 2021-22: Ο Οδηγός με όλες τις λεπτομέρειες-Υποδείγματα συμβάσεων-απουσιολογίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πληρωμή αναπληρωτών 2021-22: Ο Οδηγός με όλες τις λεπτομέρειες-Υποδείγματα συμβάσεων-απουσιολογίων-Πράξη ανάληψης υπηρεσίας.

Πληρωμή αναπληρωτών 2021-22

Απόφαση Έγκρισης του “Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου” του Έργου ‘Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων” με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022.

Το Εργο αφορά

στην πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) όλων των ειδικοτήτων και κλάδων, που θα προσληφθούν, με Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σε όλη τη χώρα.

Σκοπός του Έργου

είναι να καλύψει ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλη τη χώρα.

Επισημαίνεται ότι

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της με αριθμ. πρωτ. 100548/ΓΔ5 (ΦΕΚ 3785Β/13.08.2021) ΚΥΑ «……..η σύναψη της σύμβασης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), είτε εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων…..» και ως εκ τούτου τα συνημμένα στον οδηγό υποδείγματα συμβάσεων θα χρησιμοποιηθούν μόνον για τις ανωτέρω εξαιρέσεις.

Καλυπτόμενες δαπάνες του Έργου:
Α. Τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ:

καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Οι απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ καταγράφονται σε Απουσιολόγια που τηρούνται στις σχολικές μονάδες.

Β. Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια:

καταβάλλεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ/ΕΒΠ μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Γ. Οδοιπορικά έξοδα

συμπλήρωσης ωραρίου λόγω διάθεσης σε άλλη σχολική μονάδα από τη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

Η καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ ΕΣΠΑ και ΠΔΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά
μέσω της ΕΑΠ.

Στον Οδηγό παρατίθενται τα Υποδείγματα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΣΕ ΔΠΕ/ΔΔΕ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΕΕΠ/ΕΒΠ
ΠΡΑΞΗ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf τον Οδηγό πληρωμής αναπληρωτών 2021-22

Δείτε επίσης

Αναπληρωτές-anaplirotes.gov.gr: Σε λειτουργία η εφαρμογή για υπογραφή της ψηφιακής σύμβασης
Ενημέρωση για αποσπάσεις-προσλήψεις αναπληρωτών-προσλήψεις παράλληλης-νεοδιόριστους
Νεκτάριος Κορδής: Ενημέρωση για προσλήψεις εκπαιδευτικών-Κάλυψη συγκεκριμένων κενών στην Α’ φάση κατόπιν “Αξιολόγησης” τους
Α Φάση προσλήψεων-Ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών | Κατάλογος
Διαδικασία τοποθέτησης-ψηφιακής σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ | ΦΕΚ
Ολες οι περσινές προσλήψεις αναπληρωτών για το 2020-21
Παράταση προθεσμίας αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22
Σχολεία ΣΔΕΥ ανά ΚΕΔΑΣΥ στις 13 ΠΔΕ της χώρας | Κατάλογοι
Προσλήψεις Α Φάσης EEΠ και ΕΒΠ-Ενημέρωση: Ποια Προγράμματα θα “τρέξουν”-Προσλήψεις ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ-Τρίμηνα covid

Πριν φύγετε

Αναπληρωτές-προϋπηρεσία: Τέλος στην προσκόμιση δικαιολογητικών
Αναπληρωτές-Σύμβαση εργασίας: Δυνατότητα ηλεκτρονικής εφαρμογής σύμφωνα με τον ν.4823/2021
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση