Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πως υπολογίζονται οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πως υπολογίζονται οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και το έγγραφο με θέμα: «Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024».

Πως υπολογίζονται οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια

Οπως αναφέρεται στο υπ. αριθμ. πρωτ. 19642 /Ε2/23-2-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (71Α΄) «Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3», δηλαδή αφού ελεγχθούν, επικαιροποιηθούν και οριστικοποιηθούν από τον Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης τα καταχωρισμένα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, κλπ.

Β. Σημειώνεται ότι κατά τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 (181Α΄), όσον αφορά τα Τμήματα Ένταξης.

Γ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για την κατάρτιση του τελικού πίνακα απαιτούνται οι προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών και η γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.−Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

______________________

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ στους Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες Εκπ/σης, στους Διευθυντές/ντριες Α/θμιας Εκπ/σης

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Κατά την συμπλήρωση των στηλών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

• Στη στήλη «Οργανικές θέσεις» συμπληρώνεται ο αριθμός των ήδη συστημένων οργανικών θέσεων όλων των σχολείων, στην αντίστοιχη στήλη για κάθε κατηγορία (Γενικής Εκπ/σης ή Ειδικής Αγωγής/ ΣΜΕΑΕ). Στα κενά για ΣΜΕΑΕ αναγράφονται και οι θέσεις των Τ.Ε. (όπου έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 (181Α΄). Για τον υπολογισμό των δεδομένων της στήλης αυτής θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 79/2017 (109Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Στις στήλες «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ» καταχωρίζεται ο αριθμός των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών με βάση τη σχέση εργασίας που έχουν, δηλαδή μόνιμοι ή ΙΔΑΧ αντίστοιχα. Συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση σε κάθε περιοχή μετάθεσης καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, στη διάθεση της Διεύθυνσης (υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι, με προσωρινή τοποθέτηση, αποσπασμένοι στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω).

Δεν υπολογίζονται στις στήλες «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ» οι εκπαιδευτικοί που προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία, μέχρι 31 Αυγούστου 2024, λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).

Επίσης δεν υπολογίζονται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από 1 έως και 12 Φεβρουαρίου 2024 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021 – ΦΕΚ 25Α’, σχετική εγκύκλιος αρ. πρωτ. 5420/Ε3/18-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33) και δεν την ανακάλεσαν μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2024.

Δεν υπολογίζονται ακόμη οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν οργανικά στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία υπολογίζονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά.

Όμοια και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές/Προϊστάμενοι Σχολικής Μονάδας και δεν ανήκουν οργανικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπολογίζονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά.

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 4415/2016 (159Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 94 παρ. 1 του Ν. 4547/2018 (102Α΄) και 29 παρ. 6 του Ν. 4692/2020 (111Α΄), εφόσον κατείχαν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους.

Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατείχαν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 παράγραφος 9 του Ν. 1566/1985 (167Α΄).

Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό σε κάθε περίπτωση λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, ενώ η οργανική τους θέση σε σχολείο θα θεωρείται κενή ή μη, ανάλογα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

• Στη στήλη «Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί», αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (94Α΄). Στο βαθμό που δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι για το τρέχον σχολικό έτος, θα καταχωρισθεί ο αριθμός των υπεράριθμων του προηγούμενου σχολικού έτους. Αυτονόητο είναι ότι ο συγκεκριμένος αριθμός των υπεραρίθμων πρέπει να έχει συνυπολογιστεί και στις στήλες των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών .

• Στη στήλη «Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού» αναγράφεται η διαφορά της στήλης Οργανικές θέσεις και του συνόλου των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών των στηλών «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ», «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ. Αν από την αφαίρεση προκύψει θετικό αποτέλεσμα (έλλειμμα διδακτικού προσωπικού), ο αριθμός αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ, αν προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα), ο αριθμός γράφεται με θετικό πρόσημο (+).

Για παράδειγμα εάν οι Οργανικές θέσεις είναι 25 και το σύνολο των οργανικά ανηκόντων είναι 17 σημειώνουμε στη στήλη αυτή -8. Εάν οι Οργανικές θέσεις είναι 40 και το σύνολο των οργανικά ανηκόντων είναι 54 σημειώνουμε στη στήλη αυτή +14.

Δείτε επίσης

Μαθητικές οδικές μετακινήσεις: Οδηγίες για ημερήσιες και πολυήμερες, από το Υπουργείο Παιδείας 

Ξεκινά η αποκατάσταση σχολικών μονάδων Θεσσαλίας και Στερ. Ελλάδας, περιοχών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» 

Εκδοση πτυχίων Τριτοβάθμιας ηλεκτρονικά από το gov.gr-Τα Πανεπιστήμια που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία 

Υπογεννητικότητα: Tο 2026-27 ο αριθμός των μαθητών στο Γυμνάσιο θα είναι -64.347 σε σχέση με το 2022-23

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση