Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων: Ποιοι έχουν δικαίωμα-Προϋποθέσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων: Ποιοι έχουν δικαίωμα-προϋποθέσεις προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης – Εγκύκλιος ΕΦΚΑ.

Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων

Εγκύκλιο, υπ. αριθμ. πρωτ. 3121/3-1-2023, κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ, σχετικά με την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των εν γένει δημοσίων υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο με θέμα “Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημόσιου Τομέα, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας”:

Α. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, γενικότερα ως θεσμός, ο οποίος αποβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους υπό προϋποθέσεις, ενώ δεν παρέχουν εργασία, επισημαίνεται ότι είχε εφαρμογή κατά το παρελθόν μόνο για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, ενώ δεν ίσχυε αντίστοιχα και για τους δημοσίους εν γένει υπαλλήλους.

Β. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, προβλέφθηκε, από 1/1/2017, για πρώτη φορά η επέκταση εφαρμογής του θεσμού αυτού και στους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι, μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης ή αποστρατείας για τους στρατιωτικούς, και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.

Γ. Επίσης, με τις εν λόγω διατάξεις, αποφασίστηκε επιπρόσθετα και η ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση (δηλ. είτε είναι «παλαιοί», είτε «νέοι» ασφαλισμένοι).

Ποιοι έχουν δικαίωμα στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον e – Ε.Φ.Κ.Α

Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον e – Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4387/2016, έχουν τα πρόσωπα («παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι} της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016, ήτοι:

• Οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας,

• οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και

• τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι προϋποθέσεις προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχουν τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, εφόσον συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και υποβάλλουν τη σχετική αίτησή τους μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ασφάλισή τους σε Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό Κύριας Ασφάλισης ή έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

β) έχουν διακόψει ή διακόπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υποχρεωτική ασφάλιση στον eΕΦΚΑ, ήτοι υφίσταται λύση της υπαλληλικής σχέσης ή αποστρατεία για τους στρατιωτικούς.

γ) κατά την υποβολή της αίτησης οι ασφαλισμένοι δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν.1846/51 ( ΑΊ79), ήτοι αναπηρία πάνω από 66,6%.

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών προϋποθέσεων επισημαίνεται ότι :

– Συνυπολογίζεται χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Φορείς, Κλάδους και Λογαριασμούς.

– Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μια φορά.

–  Δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Αιτήσεις για μισθολογικά κλιμάκια 2016-2017 στο ΝΣΚ και μετά την 31η.12.2022 

Διάγνωση αυτισμού με τεστ που μπορεί να εντοπίσει δείκτες κινδύνου σε μία μόνο τρίχα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση