Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προφορική εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εξουσιοδότηση για Υ.Α

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προφορική εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Nομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με νέο πλαίσιο | Διάταξη.

Προφορική εξέταση υποψηφίων με αναπηρία

Από τη στιγμή που οι Πανελλαδικές εξετάσεις έπονται των απολυτηρίων εξετάσεων, μετά την αποσύνδεσή τους, είναι αναγκαίο κατά το ΥΠΑΙΘ, να θεσπισθεί νέο κανονιστικό πλαίσιο προφορικής εξέτασης των υποψηφίων μαθητών και αποφοίτων:

α) με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 (Α΄199) και

β) αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή και, συνεπώς, κατά τον χρόνο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων αδυνατούν να εξετασθούν γραπτώς.

Εξ αυτού του λόγου, στο άρθρο 41 του υπό Διαβούλευση σχεδίου νόμου, υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία χορηγείται ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει το ειδικότερο και λεπτομερειακό ζήτημα του τρόπου εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων μαθητών και αποφοίτων των ανωτέρω κατηγοριών.

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΑΙΘ, η αναγκαιότητα της ρύθμισης, με την οποία χορηγείται η ως άνω εξουσιοδότηση, προκύπτει από το γεγονός ότι η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση (Φ. 253/155439/Β6/16.12.2009, Β΄ 2544) έχει εκδοθεί με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008, που αφορούσε στην αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εφαρμοζόταν και για τους υποψήφιους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Δεδομένου όμως, όπως προαναφέρθηκε, ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις πλέον έπονται των απολυτηρίων εξετάσεων, μετά την αποσύνδεσή τους, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί νέο κανονιστικό πλαίσιο προφορικής εξέτασης των υποψηφίων μαθητών και αποφοίτων που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Δείτε το άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013  

Η περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν

  • στον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων,
  • το πρόγραμμα των εξετάσεων,
  • τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων,
  • τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
  • τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων,
  • τον τρόπο ορισμού και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών,
  • τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
  • τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών,
  • τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και
  • τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών.»

 Δείτε σχετικά

Πότε ανοίγουν τα σχολεία: 11.05 Γ Λυκείου – 01.06 Λύκειο, Γυμνάσιο -15.06 Δημοτικό
Διαβούλευση νομοσχεδίου “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” έως Τετάρτη 6 Μαΐου 2020
Παράταση περιορισμού κυκλοφορίας έως 4 Μαΐου 2020 | ΦΕΚ
Ενημέρωση covid19 25.04: Θα ληφθούν τα μέγιστα μέτρα προστασίας των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση