Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης: Τα άρθρα 51 και 52 του ν. 4997/2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης: Τα άρθρα 51 και 52 του ν. 4997/2022 του ν. 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το πιλοτικό Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης

Διατάξεις για πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης περιέχονται στο νόμο 4997/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις”, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 219/25-11-2022.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52 του νομοσχεδίου θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά ηλικίας μηδέν (0) έως έξι (6) ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αυτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (Δ.Α.Φ.), σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία, προβλήματα ακοής ή όρασης, διαταραχές λόγου ή ομιλίας και κινητικές δυσκολίες.

Οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχονται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης από διεπιστημονική ομάδα, στη βάση εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης.

Η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται, ενδεικτικά, από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτές κινητικότητας.

Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Επίσης καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης, το οποίο τηρείται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναλυτικά

Άρθρο 51

Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Αποϊδρυματοποίηση, θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά ηλικίας μηδέν (0) έως έξι (6) ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αυτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (Δ.Α.Φ.), σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία, προβλήματα ακοής ή όρασης, διαταραχές λόγου ή ομιλίας και κινητικές δυσκολίες, καθώς και τις οικογένειές τους, για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού και την υποστήριξη της οικογένειας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης του παιδιού και της οικογένειας και την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους.

2. Οι υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης συνιστούν πλέγμα εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται με βάση την οικογενειοκεντρική προσέγγιση και παρέμβαση, για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των περιορισμών σε παιδιά που εμφανίζουν ή μπορεί να εμφανίσουν αναπτυξιακή καθυστέρηση ή αναπηρία και την προώθηση των δυνατοτήτων των παιδιών αυτών και της γενικής οικογενειακής ευημερίας.

3. Επιλέξιμοι ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης είναι παιδιά ηλικίας μηδέν (0) έως έξι (6) ετών, με διαπιστωμένη αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτών, σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχονται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης από διεπιστημονική ομάδα, στη βάση εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, κατά προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού εξαιρουμένων όλων των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών, και εστιάζοντας στις καθημερινές επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες στο σπίτι και στην κοινότητα, με την ενεργό συμμετοχή και διαρκή υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας.

5. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τη συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας, καθώς και τη σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για το παιδί και την οικογένεια, που περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηματική γλώσσα και στην κινητικότητα, συμβουλευτική υποστήριξη στην οικοδόμηση προσβάσιμου περιβάλλοντος στο σπίτι και διασύνδεση με άλλες υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο παιδί. Η διεπιστημονική ομάδα που σχεδιάζει και παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού και οικογένειας και μπορεί να αποτελείται, ενδεικτικά, από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτές κινητικότητας.

6. Για τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών το πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης εφαρμόζεται παράλληλα και διασυνδέεται με το πρόγραμμα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης που παρέχεται σε μαθητές και στην οικογένειά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 229 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και τον ν. 3699/2008 (Α’ 199). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Ομάδα Κοινής Παρακολούθησης, η οποία παρακολουθεί την παράλληλη εφαρμογή των Προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης του πρώτου εδαφίου και δύναται να υποβάλει εισηγήσεις με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών από τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 δεν υποκαθιστά τη διάγνωση της παρ. 3 και δεν καθιστά τα παιδιά επιλέξιμα για το πιλοτικό πρόγραμμα.

7. Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης δεν αποστερεί τον ωφελούμενο από την απόλαυση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ωφελήματος απονέμεται σύμφωνα με τον νόμο σε αυτόν και, ενδεικτικώς, τις παροχές που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (υπό στοιχεία αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Β’ 4898) και τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

8. Το πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης υλοποιείται εντός επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Το πιλοτικό πρόγραμμα εκκινεί το 2023 και η διάρκειά του προσδιορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

9. Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

10. Το πιλοτικό πρόγραμμα μπορεί να λαμβάνει τη μορφή κάλυψης της αξίας συμμετοχής μέσω απόδοσης αξιών τοποθέτησης υπέρ των ωφελούμενων προσώπων.

11. Οι δαπάνες του πιλοτικού προγράμματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

12. Μετά από την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγραφέντα προβλήματα, εξαχθέντα συμπεράσματα και εισηγήσεις από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, υπό τη μορφή Έκθεσης Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτόν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης της παρ. 1 του άρθρου 53 υποβάλλουν τεκμηριωμένες αναφορές για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η Έκθεση Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων τίθεται υπόψη του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά από την αξιολόγηση δύναται να ακολουθήσει η καθολική εφαρμογή Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Άρθρο 52

Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης – Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος

1. Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης, το οποίο τηρείται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την εγγραφή των παρόχων στο μητρώο απαιτείται η προηγούμενη παρακολούθηση, από μέρος του προσωπικού τους, εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικά με το οικογενειοκεντρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης το οποίο παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. To μητρώο αντλεί στοιχεία και συνδέεται με τα υφιστάμενα μητρώα νομικών προσώπων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. συστήνεται και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης της παρ. 1, των αιτημάτων λήψης των υπηρεσιών, καθώς και των πληρωμών για την παροχή των υπηρεσιών. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης παρέχονται ως ψηφιακή υπηρεσία από τις ψηφιακές πύλες gov.gr και eugo.gov.gr.

Δείτε σχετικά

Νόμος 4997-2022: Τα άρθρα για προσοντολόγιο-επιλογές Διευθυντών-νεοδιόριστους-Πανεπιστημιακά τμήματα

Διαπίστωση αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών: Διάταξη στο νόμο 4997/2022 

Συνάντηση σωματείων με Κόπτση: Τι είπε για αξιολόγηση, μονιμοποίηση, Δ Φάση προσλήψεων, ωράριο Νηπιαγωγών 

Πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικών μονάδων ΙΕΠ: ΦΕΚ-Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή 

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Διαδικασία-Αιτήσεις-Πρόγραμμα | Απόφαση 

ΟΚΑΝΑ-προκήρυξη 20 Ψυχολόγων: Αιτήσεις 22 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση