Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα σπουδών Βιολογίας Γυμνασίου, Α’, Β’ και Γ’ τάξεων | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα σπουδών Βιολογίας Γυμνασίου, Α’, Β’ και Γ’ τάξεων: Σε ΦΕΚ Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή.

Πρόγραμμα σπουδών Βιολογίας Γυμνασίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 443/31-1-2023 το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου, σύμφωνα με Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή.

Δείτε το ΦΕΚ Β 443/31-1-2023 

Οι γενικοί σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος της Βιολογίας στο Γυμνάσιο είναι:

– Κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων, ώστε ο/η μαθητής/-τρια να κατέχει ένα σύνολο γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων που θα του/της επιτρέπουν αφενός να κάνει συνειδητά κρίσιμες επιλογές και να λαμβάνει αποφάσεις που συνδέονται με το ηλικιακό στάδιο το οποίο διανύει και, αφετέρου, να συμμετέχει ενεργά σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία της γνώσης, κάνοντας επιλογές θετικές για τον εαυτό του/της και το περιβάλλον του/της.

– Μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες. Πολλά από τα θέματα που εξετάζονται από τη Βιολογία στην υποχρεωτική εκπαίδευση στηρίζονται στην παρατήρηση των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί ζουν, κάτι που συνήθως ενδιαφέρει τους/τις μαθητές/-τριες.

Παράλληλα, επειδή πολλά θέματα της καθημερινής ζωής σχετίζονται με τη Βιολογία, μπορούν να διεγείρουν το ενδιαφέρον τους για τη βιολογική επιστήμη. Αυτό βοηθά τους/τις μαθητές/-τριες να αναπτύξουν ικανότητα παρατήρησης του περιβάλλοντός τους αλλά και του εαυτού τους, όπως και την ικανότητα να αναγνωρίζουν προβλήματα, να διατυπώνουν ερωτήσεις και να κάνουν υποθέσεις. Μετά τη διδασκαλία των θεμάτων Βιολογίας θα πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν μικρές έρευνες, να χρησιμοποιούν απλές ερευνητικές μεθόδους, να ταξινομούν δεδομένα, να πειραματίζονται, να καταγράφουν μετρήσεις, να αναλύουν δεδομένα προκειμένου να εξάγουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Όλες αυτές οι ικανότητες πρέπει και μπορούν να αναπτυχθούν σταδιακά σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εξάλλου πολύ συχνά οι μαθητές/-τριες διατυπώνουν ερωτήματα τα οποία οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καλλιεργήσουν και να τους/ τις βοηθήσουν να τα απαντήσουν με βάση το γνωστικό περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών.

– Επικοινωνία και συνεργασία. Ένα από τα βασικά ζητούμενα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι η συγκρότηση ατόμων ικανών να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται σε ετερογενείς ομάδες, που μπορούν να κατανοούν τις σκέψεις και τις στάσεις των άλλων, που σέβονται τις απόψεις τους, έστω κι αν διαφωνούν με αυτές, ικανών να αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και να υπερβαίνουν πολιτισμικές διαφορές.

– Σύνδεση με περιβάλλοντα της ζωής. Η εκπαίδευση σε μια επιστήμη όπως η Βιολογία, η οποία επηρεάζει αναπόφευκτα με τις εξελίξεις της την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά παράλληλα μπορεί να επηρεάσει και την ίδια τη βιόσφαιρα σε μακροχρόνια κλίμακα, δεν μπορεί παρά να επηρεάζει και τις εξελίξεις και στο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση στη Βιολογία, εκτός από την απόκτηση γνώσεων, θα πρέπει να στοχεύει και στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη αξιακού πλαισίου. Δηλαδή πέρα από τον βιολογικό εγγραμματισμό, βασικό στόχο θα πρέπει να αποτελεί η διαμόρφωση ενεργών πολιτών με ηθικές αξίες σχετικά με τη ζωή και το περιβάλλον, που αντιλαμβάνονται τυχόν ζητήματα βιοηθικής όταν εγείρονται.

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Γυμνασίου Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων | ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογίας Γυμνασίου, των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Θρησκευτικών Γυμνασίου Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων 

Πρόγραμμα σπουδών Λατινικών Β’ και Γ’ τάξεων ΓΕΛ και Αρχών Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης ΓΕΛ 

Πρόγραμμα σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου: Α’, Β’ και Γ’ τάξεων | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Ιστορίας Γυμνασίου-Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου και Κοινωνικής/Πολιτικής Αγωγής Γ’ Γυμνασίου 

Πρόγραμμα σπουδών μαθήματος Ιστορίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου 

Προγράμματα σπουδών Γενικού Λυκείου: Φιλοσοφίας-Βιολογίας-Κοινωνικής/Πολιτικής Αγωγής-Ξένων Γλωσσών 

Πριν φύγετε

Τι γίνεται αν κριθεί “μη ικανοποιητικό” το έργο του εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά την αξιολόγηση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση