Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα σπουδών Καλλιτεχνικών Γυμνασίου: Των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα σπουδών Καλλιτεχνικών Γυμνασίου: Των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων – Σε ΦΕΚ η Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή.

Πρόγραμμα σπουδών Καλλιτεχνικών Γυμνασίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2911/3-5-2023 το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Καλλιτεχνικών των Α, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

Δείτε το ΦΕΚ Β 2911/3-5-2023

______________________________

Βασικές αρχές του νέου Προγράμματος Σπουδών

Το νέο ΠΣ βασίζεται σε κοινωνικοπολιτισμικές και παιδαγωγικές αρχές που περιλαμβάνουν: α) υψηλές προσδοκίες, προσαρμοσμένες κατάλληλα σε κάθε μαθητή/-τρια, β) συνοχή, γ) σύνδεση με την κοινότητα, τον τόπο, τον χρόνο, δ) συμπερίληψη, ε) συμμετοχή και συνεργασία, στ) μεταγνωστικές δεξιότητες, ζ) σύνδεση με το μέλλον. Στο πνεύμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες να μαθαίνουν πώς να υποστηρίζουν ή/και, να σχεδιάζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και μάθηση, να ικανοποιούν αισθητικές ανάγκες και να οικοδομούν ολιστικά την αισθητική διάσταση της προσωπικότητάς τους.

Οι αρχές αυτές έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη και ανάπτυξη του νέου ΠΣ Καλλιτεχνικών, το οποίο προσανατολίζει την οργάνωση της διδασκαλίας σε κατάλληλους τρόπους, μέσα και υλικά, ώστε να αξιοποιείται ο παρεχόμενος χρόνος στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Επιπλέον, υπάρχει μέριμνα ώστε να δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες προκειμένου όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες καθώς και στάσεις, αξίες και συμπεριφορές που συναρτώνται με το περιεχόμενο και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ο σχεδιασμός του νέου ΠΣ βασίζεται στο μοντέλο του ριζωματικού δικτύου που επιτρέπει στις γνώσεις να αποκτούν συνοχή, καθώς ο σχεδιασμός γίνεται με μια μορφή θεματικά οριοθετημένων αστερισμών που διασφαλίζει συνεκτικούς δεσμούς, τόσο εντός του γνωστικού αντικειμένου και των διαφορετικών επιπέδων του όσο και στο επίπεδο της συνέργειας των τεχνών (μουσική, θεατρική αγωγή, λογοτεχνία κ.λπ.). Το μοντέλο του δικτύου δημιουργεί λειτουργικές και ομαλές μεταβάσεις από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα, υποστηρίζοντας τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση και την ολιστική πρόσβαση της γνώσης.

Το νέο ΠΣ ενισχύει την κατανόηση του κοινωνικού ρόλου του/της καλλιτέχνη/-ιδας, που ως ενεργός/-ή πολίτης και δημιουργός συμμετέχει σε δράσεις και σχεδιασμούς που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος με πιο ανθρώπινους όρους. Στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου, καθοριστικό ρόλο για τον/τη μαθητή/-τρια έχει ο τρόπος που επιδρά σε αυτό ο/η εικαστικός εκπαιδευτικός ως πρότυπο ή μέντορας. Παράλληλα, ως συνεργάτης, σύμβουλος, εμψυχωτής/-τρια και βοηθός ο/η εκπαιδευτικός διαρκώς αλληλεπιδρά με τον/τη μαθητή/-τρια με στόχο τη διερεύνηση της πραγματικότητας καιτην ανίχνευση του κοινωνικού κόσμου.

Το νέο ΠΣ είναι συμπεριληπτικό και διασφαλίζει, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, την αποδοχή και αξιοποίηση όλων των ταυτοτήτων, γλωσσών, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων των μαθητών/-τριών. Προοικονομεί τη συμμετοχή όλων των μαθητών/-τριών, καθώς εμπλέκει στη δημιουργική διαδικασία κάθε μέλος της τάξης, δίνοντας διέξοδο σε ποικίλες κλίσεις και ταλέντα, αμβλύνοντας τους αποκλεισμούς και αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε μαθητή/-τριας.

Επιπλέον, προωθεί την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των μαθητών/-τριών μέσω της δημιουργίας περιβαλλόντων καθοδηγούμενης −ή μη− παρεμβατικής μάθησης, όπου ενθαρρύνονται η συνεργατική δράση, η αυτενέργεια και το προσωπικό παράδειγμα.

Ως μέθοδοι υποστήριξης προκρίνονται: η διερευνητική μάθηση, η βιωματική προσέγγιση, η συνεργατική επίλυση προβλήματος, η επικοινωνιακή προσέγγιση και η μετασχηματιστική λογική. Αυτές οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις συνδέονται άμεσα με την εικαστική πράξη και πρακτική, αφού αποτελούν προσφιλείς τρόπους έρευνας των καλλιτεχνών.

Η ενθάρρυνση μεταγνωστικών πρακτικών υποστηρίζει όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες, ώστε να αναστοχάζονται κριτικά τη μαθησιακή τους διαδικασία και πρακτική σε μια πορεία συνειδητής αναζήτησης της γνώσης και τους/τις καθιστά υπεύθυνους/-ες στην πρόσκτηση και την οικοδόμηση της ατομικής τους γνώσης.

Οι μαθητές/-τριες μπορούν να χαρτογραφούν και να αποτυπώνουν τη θεωρητική και εργαστηριακή τους εμπειρία, καθώς και να καλλιεργούν μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο φαινόμενο της δημιουργίας και της μάθησης, δηλαδή να μαθαίνουν πώς να δημιουργούν και πώς να μαθαίνουν. Κάθε μαθητής/-τρια διαθέτει τα δυνατά του σημεία και μαθαίνει με τον δικό του/της ρυθμό και τρόπο. Καλλιεργώντας μεταγνωστικές δεξιότητες, εμβαθύνει διαρκώς και ελέγχει την προσωπική του/της δημιουργική πορεία και πρόοδο. Η εικαστική παιδαγωγική οραματίζεται τον άνθρωπο και τον κόσμο στοχεύοντας το μέλλον.

Μέσα από το μάθημα των Καλλιτεχνικών οι μαθητές/-τριες διαμορφώνουν μια αισθητική, επιστημονική και συνάμα ανθρωπιστική αντίληψη για την κοινωνία και τον κόσμο, που εκτυλίσσεται μέσα από μια διαλεκτική πρακτική και μαζί με τον/την εκπαιδευτικό επιχειρούν τον μετασχηματισμό κάθε απανθρωποποιημένης πραγματικότητας.

Το νέο ΠΣ ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/-τριες να οραματιστούν το μέλλον, διερευνώντας θέματα όπως η αειφορία, η ενεργός πολιτειότητα, οι προκλήσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και αυτές που συνδέονται με μεγάλα κοινωνικά προβλήματα (μετανάστευση, πανδημίες, πόλεμοι, φτώχεια, κρίση αξιών, κοινωνικές ανισότητες κ.λπ.).

Συγχρόνως, σηματοδοτεί διαχρονικές αξίες, εισάγει την κατανόηση, τη μύηση στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό, την εικαστική παράδοση και την αντίστοιχη πολιτιστική τους κληρονομιά, ώστε η σύνθεση του παλιού με το νέο να υποστηρίζει τους/τις μαθητές/-τριες στο σημαντικότερο έργο της αγωγής για την ηλικία αυτή, την εσωτερίκευση δηλαδή των αξιών και τον προσδιορισμό της ατομικής και κοινωνικής δημιουργικής τους ταυτότητας.

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα σπουδών Χημείας Γυμνασίου: Tων Β’ και Γ’ τάξεων | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Μουσικής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών μαθήματος Γεωλογίας-Γεωγραφίας των Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου 

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Γυμνασίου Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων | ΦΕΚ

Πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογίας Γυμνασίου, των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Θρησκευτικών Γυμνασίου Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων 

Πρόγραμμα σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου: Α’, Β’ και Γ’ τάξεων | ΦΕΚ 

Πρόγραμμα σπουδών Ιστορίας Γυμνασίου-Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου και Κοινωνικής/Πολιτικής Αγωγής Γ’ Γυμνασίου 

Πριν φύγετε

Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες: Τροποποιήθηκε η Απόφαση πρόσβασης στην Τριτοβάθμια

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση