Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόγραμμα συνεντεύξεων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης: Του Α, Β και Γ Περιφερειακού Συμβουλίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα συνεντεύξεων επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης: Του Α, του Β και του Γ Περιφερειακού Συμβουλίου – Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘ.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα συνεντεύξεων του Α, του Β και του Γ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης.

–      Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

–     Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

–      Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντων Α/θμιας Εκπ/σης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

–    Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Δ/ντων Β/θμιας Εκπ/σης του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης

σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄136) και του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021(Β΄5833) Υπουργικής Απόφασης.

Δείτε και το Πρόγραμμα του Δ Συμβουλίου 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις κατά τόπους έδρες των Συμβουλίων:

Για το Α΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο η ταχυδρομική Διεύθυνση της έδρας του είναι : Κεντρικό Κτίριο Υ.ΠΑΙ.Θ., Αν. Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, ΑΤΤΙΚΗ

Για το Β΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο η ταχυδρομική Διεύθυνση της έδρας του είναι : Κεντρικό Κτίριο Ι.Ε.Π., Αν. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, ΑΤΤΙΚΗ

Για το Γ΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο η ταχυδρομική Διεύθυνση της έδρας του είναι : 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου και Τ. Φιλήμονος 30-32,11521, Αθήνα, ΑΤΤΙΚΗ

Επισημαίνεται ότι

–       το Α΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, & Στερεάς Ελλάδας

–       το Β΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου & Πελοποννήσου και

–       το Γ΄ Περιφερειακό  Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας & Ιονίων Νήσων.

Συνεντεύξεις

Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους ως άνω πίνακες, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) Η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο,  που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία.

Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για την διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου.

Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.

Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο.

Αιτήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

Η  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/ δέχεται ήδη αιτήσεις για την υποβολή των υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Αιτήσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης: Η Πρόσκληση ανακοινοποιήθηκε 

Δείτε σχετικά

Πίνακες μοριοδότησης Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά τις ενστάσεις 

Προσωρινοί Πίνακες Διευθυντών Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας 

ΦΕΚ: Επιλογές Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας-Η διαδικασία

Συμβούλια επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Συγκροτήθηκαν με Αποφάσεις της Ν. Κεραμέως 

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ 

Δείτε επίσης

ΔΟΑΤΑΠ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλου σπουδών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση