Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προγραμματισμός λειτουργίας ΔΥΕΠ για το 2021-22: Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επιλογή στων σχολικών μονάδων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προγραμματισμός λειτουργίας ΔΥΕΠ για το 2021-22: Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επιλογή στων σχολικών μονάδων στις οποίες θα λειτουργήσουν ΔΥΕΠ. 

Προγραμματισμός λειτουργίας ΔΥΕΠ

Το ΥΠΑΙΘ απέστειλε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας έγγραφο – αρ.πρωτ. 74481/Δ1/23-6-2021 – με το οποίο ζητά να αποστείλουν έως 05.07.2021, τις σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε εγγύτητα με τα Κέντρα ή και τις Δομές Φιλοξενίας και στις οποίες θα λειτουργήσουν ΔΥΕΠ.

Δείτε το έγγραφο
ΘΕΜΑ: “Προγραμματισμός λειτουργίας ΔΥΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022”

 Στο πλαίσιο του αποτελεσματικότερου προγραμματισμού της παρεχόμενης εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να αποστείλουν έως 05-07-2021, με βάση τις προτάσεις των Διευθυντών/-ντριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τους/τις ΣΕΠ, τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε εγγύτητα με τα Κέντρα ή και τις Δομές Φιλοξενίας (πίνακας 1) και στις οποίες θα λειτουργήσουν ΔΥΕΠ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 72, του Ν.4547/2018 (102Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66, του Ν.4559/2018 (142Α ).

Άρθρο 74, του Ν.4547/2018 (102Α).

Ειδικότερα:
«1. Η εκπαίδευση των ανηλίκων

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71, παρέχεται από τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της κείμενης νομοθεσίας.

2. Κατ’ εξαίρεση,

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού που προκύπτουν από την κινητικότητα, το χρόνο άφιξης και τη χρονική διάρκεια παραμονής στη δομή φιλοξενίας, καθώς και το μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού, μπορεί να ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), που λειτουργούν στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και εφαρμόζουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

3. Οι κατά τα ανωτέρω ιδρυόμενες Δ.Υ.Ε.Π. λειτουργούν:
α) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή και κάθε είδους κατάλυμα, όπως ξενώνας φιλοξενίας, διαμέρισμα και δωμάτιο ξενοδοχείου, που χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή προσφύγων (εφεξής «δομές φιλοξενίας»),

β) στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων,

ως παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, στα οποία φοιτούν τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

να εισηγηθούν την ίδρυση ΔΥΕΠ στην περιοχή ευθύνης τους, παρακαλούνται όπως συνυπολογίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφυγικού πληθυσμού (κινητικότητα, χρόνος άφιξης, χρονική διάρκεια παραμονής στη δομή φιλοξενίας, μέγεθος μαθητικού πληθυσμού),

καθώς επίσης και το ότι

οι ΔΥΕΠ στοχεύουν στην εκπαίδευση και ομαλή προσαρμογή των παιδιών προσφύγων, μέσω της παροχής εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών περιορισμένης χρονικής διάρκειας, προκειμένου στη συνέχεια αυτά να εγγραφούν σε τάξη πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι για την ορθότερη επιλογή των σχολικών μονάδων εντός των οποίων θα λειτουργήσουν ΔΥΕΠ πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
  • Η απόσταση των σχολικών μονάδων από το Κέντρο/Δομή φιλοξενίας.
  • Η κατά το δυνατόν ευρύτερη κατανομή των μαθητών σε όμορους δήμους.
  • Οι νέες αφίξεις παιδιών στα Κέντρα/Δομές Φιλοξενίας.
  • Η ύπαρξη διαθέσιμων και κατάλληλων αιθουσών στις σχολικές μονάδες.
  • Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες εντός των σχολικών μονάδων.
  • Η εξασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των ΔΥΕΠ, δίνοντας βαρύτητα στην ενημέρωση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων γύρω από τη σχολική κοινότητα (Διευθυντές σχολείων, Συλλόγους Διδασκόντων, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Τοπική Αυτοδιοίκηση)
  • Η συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων των Κέντρων ή Δομών Φιλοξενίας, προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση του αριθμού των νέων αφίξεων παιδιών προσφύγων.
Επίσης, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές,

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως προτείνουν Νηπιαγωγεία με τη μέγιστη δυνατή εγγύτητα στα αντίστοιχα Κέντρα Φιλοξενίας προκειμένου να οριστούν, εντός των Κέντρων, Παραρτήματα Νηπιαγωγείων .

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο “Προγραμματισμός λειτουργίας ΔΥΕΠ για το σχολικό έτος 2021-22

Δείτε επίσης

ΔΟΕ-Κατασκηνώσεις Ζούμπερι: Αιτήσεις από Παρασκευή 25 έως Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2021: Ανακοίνωση ΠΟΣΓΚΑμεΑ με όλες τις λεπτομέρειες του Προγράμματος
Βαθμολογία Γ τριμήνου Δημοτικών: Πως θα επιδοθεί στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών: Τα 9 σημεία του νομοσχεδίου-Πρώτη αξιολόγηση Ιούνιος του 2023
Παράταση σχολικού έτους: Διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών
Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Αυτονομία σχολείου-Αξιολόγηση-Νέες δομές-Επιλογή στελεχών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση