Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προϋπολογισμός 2023-Υπουργείο Παιδείας: Τι προβλέπει-Ο γενικός προγραμματισμός διορισμών και προσλήψεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προϋπολογισμός 2023-Υπουργείο Παιδείας: Τι προβλέπει-Ο γενικός προγραμματισμός διορισμών και προσλήψεων – Οι παροχές σε εργαζόμενους – Ψηφίζεται τη 17η Δεκεμβρίου 2022.

Προϋπολογισμός 2023-Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Οικονομικών, δια του Υπουργού κου Χρήστου Σταϊκούρα  κατέθεσε προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2023. Η ψήφιση του προϋπολογισμού έχει προγραμματιστεί για τη 17η Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: “Η κατάρτισή του έγινε, υπό συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλείται να συγκεράσει προκλήσεις που αφορούν την ενεργειακή κρίση, την πληθωριστική πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την υγειονομική κρίση που έχει οδηγήσει σε αυξημένες δαπάνες στο σύστημα υγείας, αλλά και τις επιπλέον, έναντι του 2019 και παρελθόντων ετών, δαπάνες για την αναγκαία αμυντική θωράκιση της χώρας. Την ίδια στιγμή καλείται να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, σε χρονιά διεθνούς επιβράδυνσης ή και ύφεσης, αλλά και να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ζωής και της ευημερίας όλων των πολιτών”.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το έτος 2023, οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις στον δημόσιο τομέα αναμένεται να ανέλθουν στις 16.000.

Αναλυτικά

Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναφορικά με τον τομέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.080.504.000 € (Τακτικός 5.015.300.000,00 € – ΠΔΕ Εθνικό 495.204.000,00 € – ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο 570.000.000,00 €), από 5.841.100.000,00 € του έτους  2022.

Για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αριθμός Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 71.000 και  Δευτεροβάθμιας 64.393 –Σύνολο 138.848 και 3.262 υπάλληλοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης), στον τακτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την κάλυψη των πολιτικών και δράσεων του Υπουργείου, που αφορούν στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και τις τρεις βαθμίδες), αλλά και στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για:

• την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το Υπουργείο φορέων (ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και λοιπών νομικών προσώπων), προκειμένου να αναπτύξουν τις δράσεις τους,

• την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς,

• την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,

• την κάλυψη μηνιαίας επιδότησης εισιτηρίου για τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την κατοικία τους στην έδρα της δομής που σπουδάζουν,

• την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων,

• τη συνέχιση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και

• την ειδική ενίσχυση, μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την κάλυψη των δαπανών σίτισης αυτών.

Σημειώνεται ότι έχουν προβλεφθεί επιπλέον πιστώσεις προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του κόστους του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος (26 εκατ. ευρώ), τόσο για τους φοιτητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και για τους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), καθώς και η αύξηση της τιμής του ημερήσιου σιτηρεσίου των φοιτητών των ΑΕΙ. Στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, μεταξύ άλλων δαπανών, περιλαμβάνονται και δαπάνες συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες διατέθηκαν για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19 και συγκεκριμένα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας λοιπού επικουρικού προσωπικού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν έργα υποδομής, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των ΑΕΙ και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης, η διαρκής ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων υπηρετείται μέσω των δράσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που αφορούν στην Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων υλοποιεί το συγκεκριμένο Υπουργείο.

Τέλος, από το ΠΔΕ του Υπουργείου καλύπτονται δαπάνες στον μεταναστευτικό τομέα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

Το σύνολο των δαπανών του Υπουργείου στο ΠΔΕ έτους 2023 προβλέπεται να ανέλθει στα 670 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση επιμέρους δράσεων του Υπουργείου, όπως η προμήθεια διαδραστικών συστημάτων μάθησης και εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση, οι Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας, η ίδρυση και λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ θα διατεθεί από το ΤΑΑ ποσό ύψους 395 εκατ. ευρώ.

Διορισμοί/προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2021-2022 και προγραμματισμός προσλήψεων 2023

Σύμφωνα με το ΥΠ.ΟΙΚ. οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικού προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς και κανόνες, προκειμένου να ελεγχθεί η προκαλούμενη δαπάνη.

Ειδικότερα, από το 2019 εφαρμόζεται ο κανόνας προσλήψεων-αποχωρήσεων 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, προσλήψεις τακτικού προσωπικού με αντίστοιχη μείωση έκτακτου προσωπικού ίδιας κατηγορίας) δύναται να πραγματοποιούνται διορισμοί/προσλήψεις και εκτός του κανόνα.

Οι προσλήψεις πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού διενεργούνται βάσει του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης (άρθρο 51 του ν.4622/2019).

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού των φορέων της γενικής κυβέρνησης, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους.

Οι προσλήψεις κάθε έτους καθορίζονται με βάση τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με τον κανόνα 1:1).

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Διορισμοί έτους 2021

Το έτος 2021 οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις (εντός και εκτός κανόνα 1:1) τακτικών υπαλλήλων των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό ανήλθαν συνολικά σε 20.173 (συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών σε στρατιωτικές σχολές).

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιήθηκαν 12.649 διορισμοί μόνιμου προσωπικού (ποσοστό 63% επί του συνόλου), εκ των οποίων οι 10.178 αφορούν σε διορισμούς εκπαιδευτικών εκτός του κανόνα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε αντικατάσταση αναπληρωτών καθηγητών.

Επίσης, ποσοστό 26% επί των συνολικών διορισμών/προσλήψεων κατανέμεται ισόποσα στο Υπουργείο Υγείας, με 2.707 διορισμούς/προσλήψεις και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 2.674. Τέλος, 744 διορισμοί (4% επί του συνόλου) υλοποιήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διορισμοί έτους 2022

Το έτος 2022 οι υλοποιηθέντες μέχρι 30/09/2022 διορισμοί ανέρχονται σε 16.748.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των αποχωρήσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το 2021 (8.388), πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους σχεδόν ισάριθμοι διορισμοί (9.002) εντός του κανόνα 1:1, από τους οποίους οι 8.586 αφορούν σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκαν 4.555 διορισμοί, εκ των οποίων οι 1.639 αφορούν σε προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών και οι 1.438 σε εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ενστόλων.

Επίσης, 1.655 διορισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκ των οποίων οι 800 αφορούν σε εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ένστολων. Τέλος, 1.305 διορισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν αυτών, οι αυξημένες ανάγκες στον τομέα της υγείας καλύφθηκαν με προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, η μισθοδοσία του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων στον οποίο απασχολούνται.

Διορισμοί έτους 2023

Το έτος 2023 οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις αναμένεται να ανέλθουν στις 16.000, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2023, καθώς και προσλήψεις (εντός του κανόνα 1:1) που δεν υλοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Από το σύνολο των εγκεκριμένων προσλήψεων τακτικού προσωπικού το μεγαλύτερο μέρος κατανέμεται στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενισχύοντας τους συγκεκριμένους τομείς.

Προσλήψεις μη τακτικού προσωπικού για το οικονομικό έτος 2023

Από το έτος 2021 θεσμοθετήθηκε ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου τόσο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 25 του ν. 4829/2021).

Με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 (ΠΥΣ 50/04-11-2021) ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προσδιορίστηκε σε 25.344 (μειωμένος κατά ποσοστό 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020).

Για το 2023 ο αντίστοιχος αριθμός έχει προσδιορισθεί σε 22.344 (μειωμένος κατά 12% σε σχέση με το 2022). Με την εισαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας και τον τρόπο εφαρμογής της, τα εμπλεκόμενα Υπουργεία (Εσωτερικών και Οικονομικών) στοχεύουν, αφενός στον έλεγχο και τη συστηματική παρακολούθηση των προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα, αφετέρου στο δημοσιονομικό όφελος από τη συγκράτηση της σχετικής δαπάνης.

Για το 2022 η συνολική δαπάνη του τακτικού προϋπολογισμού για κάλυψη μισθοδοσίας μη τακτικού προσωπικού εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 183 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2023 ανέρχεται στα 176 εκατ. ευρώ.

Για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της προβλεπόμενης δαπάνης από τους νέους διορισμούς και προσλήψεις για το έτος 2023, έχουν ενσωματωθεί πιστώσεις ύψους 122 εκατ. ευρώ στις «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2021- 2023

Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει απευθείας τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζονται αυξημένες τα τελευταία χρόνια. Το 2021, βάσει απολογιστικών στοιχείων, αποχώρησαν συνολικά 17.741 τακτικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων το 47% από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το 24% από το Υπουργείο Υγείας και το 15% συνολικά από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία αποχωρήσεων έτους 2022 και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ), τα τέσσερα προαναφερθέντα υπουργεία εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (82%) επί των συνολικών αποχωρήσεων υπαλλήλων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και το 2023.

Παροχές σε εργαζόμενους

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής κατά το έτος 2023 προβλέπεται να ανέλθουν στα 13.756 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 66 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την εκτίμηση έτους 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις νέες μισθολογικές παρεμβάσεις που εισήγαγε ο ν.4940/2022 και αφορούν στο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων και ανταμοιβής υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, στην αναμόρφωση από το 2023 του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ και στην πλήρη εφαρμογή των μισθολογικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, η οριστική κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς και για τους συνταξιούχους, η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του ΤΠΔΥ αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του πραγματικού εισοδήματός τους. Επίσης, αναμορφώνεται το ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του ΕΣΥ με σημαντικές αυξήσεις και εισάγονται μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δαπάνη παροχών σε εργαζόμενους

Για το έτος 2022 η συνολική δαπάνη για παροχές σε εργαζόμενους (άθροισμα δαπάνης τακτικών και πρόσθετων αποδοχών και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 13,8 δισ. ευρώ.

Από τη συνολική δαπάνη παροχών σε εργαζόμενους που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, το μεγαλύτερο μέρος αυτής (80% της συνολικής δαπάνης) καταβάλλεται από ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 119 τέσσερα Υπουργεία στα οποία απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο των υπαλλήλων, ήτοι: Παιδείας και Θρησκευμάτων (33%), Εθνικής Άμυνας (19%), Υγείας (16%) και Προστασίας του Πολίτη (12%), ενώ το εναπομείναν 20% της δαπάνης καταβάλλεται από τους υπόλοιπους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Διάγραμμα 3.1.).

Τα ποσοστά συμμετοχής των υπουργείων στη συνολική δαπάνη παραμένουν ίδια τόσο στο 2021 (με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του έτους), όσο και στο 2023 (με βάση τις πρόσφατες προβλέψεις).

Η κατανομή αυτή της δαπάνης αντανακλά τις προτεραιότητες και τον προσανατολισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ενίσχυση των τομέων της παιδείας, της άμυνας, της υγείας και της προστασίας των πολιτών.

Οι ΟΤΑ α’ βαθμού θα λάβουν επιπλέον:

– ειδική επιχορήγηση ποσού ύψους 162 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη δαπάνη μισθοδοσίας των σχολικών τροχονόμων, των σχολικών καθαριστριών, καθώς και το κόστος του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»,

– ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που αφορά κυρίως την επιχορήγηση του Εθνικού Κήπου και τις δαπάνες καθαριότητας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Δείτε επίσης

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Για δημοσίευση σε ΦΕΚ η 2Γ/2022 Προκήρυξη-Πίνακας προσόντων 

Αδειες αναπληρωτών ΕΣΠΑ: Επικαιροποιημένος οδηγός για εκπαιδευτικούς-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση