Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προϋποθέσεις μοριοδότησης σεμιναρίων: Τι απάντησε στη Βουλή η Υφυπουργός ΠΑΙΘ Ζ. Μακρή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προϋποθέσεις μοριοδότησης σεμιναρίων: Τι απάντησε η Υφυπουργός ΠΑΙΘ Ζ. Μακρή σε ερώτηση της Βουλευτή του ΜέΡΑ25 Σ. Σακοράφα.

Προϋποθέσεις μοριοδότησης σεμιναρίων

Είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4589/2019, απάντησε στη Βουλή η ΥφυπουργόςΠΑΙΘ κα Ζ. Μακρή, σε ερώτηση της Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κας Σ. Σακοράφα με θέμα: “Άρση αδικίας σε βάρος Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για την πιστοποίηση επιμόρφωσης (Σεμιναρίων)”.

Οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κα Μακρή είναι:
Α. Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα

που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών, η οποία λαμβάνει  δύο (2) μονάδες».

Β. Προσκόμιση φωτοαντιγράφου πιστοποιητικού παρακολούθησης

σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

Γ. Σε περίπτωση που στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία

έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα

Δ. Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι.

ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση.

Ε. Για τον υπολογισμό της διάρκειας

πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού.

Η Βουλευτής του ΜέΡΑ25 στην ερώτηση της

ζητά από το ΥΠΑΙΘ να προβεί σε νομοθετική τροποποίηση και ειδικότερα να προστεθεί στις οικείες ως άνω διατάξεις εδάφιο, ως εξής :

“Ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω”.

_______________

Η Ερώτηση της Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κας Σ. Σακοράφα
Θέμα : Άρση αδικίας σε βάρος Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για την Πιστοποίηση Επιμόρφωσης (Σεμιναρίων).

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ Β’ θμιας εκπαίδευσης εντάχθηκαν στους κλάδους εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ειδικότερα προβλέπεται (με τη διάταξη του άρθρ. 22 § 1 περ. β του ν.3699/2008) ως τυπικό προσόν πρόσληψης, για τους Αναπληρωτές και Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, να «έχουν παρακολουθήσει ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών».

Επίσης, στη συνέχεια ορίζεται ότι

«Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στη ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια (…) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών.»

Αυτή η νομοθετική πρόνοια επαναλήφθηκε ομοιόμορφα και στο άρθρο 47 του Ν 3848/10 αλλά και σε μεταγενέστερα νομοθετήματα που αφορούν στο συγκεκριμένο προσόν.

Υπάρχει σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών,

που, ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία και επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη προς τη Διοίκηση, παρακολούθησαν την περίοδο 2009-2010 ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, συνολικής διάρκειας 400 ωρών, και έλαβαν το σχετικό πιστοποιητικό.

Σημειώνεται ότι,

πάντοτε, τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων όριζαν αποκλειστικά και μόνο τα Πανεπιστήμια ή/και οι ισότιμοι αναγνωρισμένοι από τη Διοίκηση φορείς.

Έτσι, π.χ., ένα πρόγραμμα καθημερινής 4ωρης παρακολούθησης ολοκληρώνονταν σε 5 μήνες, ενώ Σεμινάριο με μαθήματα μόνο τα Σαββατοκύριακα μπορεί να απαιτούσε και πάνω ένα έτος για την ολοκλήρωσή του.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί,

με βάση την επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίου 400 ωρών, εντάσσονταν στους Πίνακες Αναπληρωτών- Ωρομισθίων, μέχρι την ψήφιση του ν. 4589/19, με τη χορήγηση της αντίστοιχης κάθε φορά μοριοδότησης.

Έτσι, πολλοί αυτούς είχαν έως τότε επιλεγεί και υπηρέτησαν, ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.

Με το άρθρο 58 Ν. 4589/19 ανατράπηκαν δικαιώματα και προσδοκίες που η ίδια η πολιτεία είχε θεσμοθετήσει και εφάρμοζε, πάγια και μακρόχρονα, επί 11 χρόνια, αφού προστέθηκε επί πλέον όρος, για ελάχιστη διάρκεια των σεμιναρίων τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

Μάλιστα δε,

η συγκεκριμένη διάταξη ορίστηκε και με αναδρομική ισχύ, καταλαμβάνοντας και τους εκπαιδευτικούς που είχαν ολοκληρώσει τα Σεμινάρια (των “400 ωρών”) και πριν τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού (Ν. 4589/19).

Εδώ, είναι προφανές ότι η αναδρομική ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης

αντιβαίνει σε βασική αρχή του κράτους δικαίου, την αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, η οποία δεν επιτρέπεται να ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις προσδοκίες που η ίδια έχει δημιουργήσει προς τον διοικούμενο επί μακρόν ούτε να μετέρχεται αντιφατικές συμπεριφορές.

Επειδή με τη συγκεκριμένη αντιφατική και άδικη,

ή αλλιώς δυσμενώς διακριτική, αναδρομική ρύθμιση, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί αποκλείονται από τον επικουρικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ και στερούνται το δικαίωμά τους στην εργασία, μόνο και μόνο γιατί κάποια σεμινάρια, του ίδιου πραγματικού χρόνου επιμόρφωσης, είχαν ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο των επτά μηνών (έστω και για ελάχιστες ημέρες).

Επίσης, λόγω της αναδρομικότητας

του άρθρου 58 Ν. 4589/2019, στερούνται και τα 2 μόρια για την κατάταξη, τόσο στον Πίνακα Α’ άρθρ. 57 «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης» όσο και στον Πίνακα Β’ άρθρ. 58 « Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα Εκπαιδευτικών ΕΑΕ».

Μάλιστα δε, παραδόξως,

στους ίδιους Πίνακες, μοριοδοτούνται (με 2 μόρια) σεμινάρια 300 ωρών, επειδή ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ανώτερο των 7 μηνών, και όχι τα σεμινάρια, με το ίδιο αντικείμενο, των 400 ωρών (100 ώρες περισσότερες), μόνο επειδή ολοκληρώθηκαν 10 ή 15 μέρες πριν τη συμπλήρωση των 7 ημερολογιακών μηνών !

Επειδή η παραπάνω άδικη δυσμενής αντιμετώπιση

μπορεί και πρέπει να διορθωθεί και αποκατασταθεί, με νομοθετική τροποποίηση και ειδικότερα να προστεθεί στις οικείες ως άνω διατάξεις εδάφιο, ως εξής :

«Ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω».

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Έχει η Κυβέρνηση την πρόθεση να αποκαταστήσει άμεσα την αδικαιολόγητη, άδικη και δυσμενή διακριτική μεταχείριση αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών, με την αναγκαία τροποποίηση των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

_______________

Η Απάντηση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 8331/29-7-2021, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Με τον Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́) και ειδικότερα στα άρθρα 53 έως και 67 αυτού, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, με διαδικασία κατάταξης με μοριοδότηση.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης

της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), έχει οριστεί η Ανεξάρτητη Αρχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Στα άρθρα 57 και 58 ορίζονται,

αντιστοίχως, τα «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης», καθώς και τα «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.».

Ειδικότερα, στην παρ.α, περ.ιι του άρθρου 58,

σχετικά με τα κριτήρια κατάταξης πίνακα Γενικής Εκπ/σης (για τον οποίο εκδόθηκε η 2ΓΕ /2019 (ΦΕΚ 46/τ.Α.Σ.Ε.Π./24-12-09) Προκήρυξη, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, ορίζεται ότι: «Ο αξιολογικός πίνακας Α ́ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

« α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής: [….] ιι) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες».

2. Επίσης, στο άρθρο 61 παρ.4, περ.ε, του ιδίου νόμου

(Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α ́13, 29.01.2019), αναφέρεται ότι : «[….] 4. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων άρθρων:

ε) « Όπου προβλέπεται η μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μοριοδοτείται μόνο μία (1) επιμόρφωση. Για τον υπολογισμό της διάρκειας πραγματοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ή σεμιναρίου λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού».

Στην παρ. 5 του κεφ. Δ ́ της αριθμ. 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης (τ. ΑΣΕΠ 46),

στην οποία ενδεικτικά παραπέμπουμε, ως απαιτούμενο υποβλητέο δικαιολογητικό, μεταξύ άλλων προβλέπεται:

«Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

Σε περίπτωση που

στο ως άνω πιστοποιητικό δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο φορέα».

Με βάση τα προαναφερθέντα, είναι δυνατή η μοριοδότηση, βάσει σεμιναρίου, στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Δείτε επίσης

Αναμορφωμένοι πίνακες 3ΕΑ/2019: Κοινοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ
ΦΕΚ: Νέο Πρωτόκολλο κορονοϊού στις σχολικές μονάδες-Αρχές Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
Ομάδες αυξημένου κινδύνου-νέο ΦΕΚ: Τι ισχύει για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυτές
Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών-εκπαιδευτικών: Επιτρέπεται η υλοποίησή τους
Πρωτόκολλα κορονοϊού σχολείων: Αν. Υπουργός Υγείας Γκάγκα: Είναι αυστηρά-Καθηγητής Παυλάκης: Δεν είναι βιώσιμα

Πριν φύγετε

Εξωδιδακτικές εργασίες ΕΕΠ-ΕΒΠ-Ωράριο: Παράθεση υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή σχολείου
Εξωδιδακτικές εργασίες εκπαιδευτικών: Ποιες ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας
 ΦΕΚ: Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση