Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη δύο θέσεων Επίκουρων Καθηγητών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη δύο θέσεων Επίκουρων Καθηγητών: Με αντικείμενα τη «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» και τη «Διατροφή Αθλουμένων».

Προκήρυξη δύο θέσεων Επίκουρων Καθηγητών

– Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή/τριας στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών ως εξής:

Μία (1) κενή θέση Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με γνωστικό αντικείμενο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».

Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της προκήρυξης 980/23.04.2021, τ. Γ’.

Κωδικός ανάρτησης της προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP21287.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26.06.2021.

– Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής

Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή/τριας στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής ως εξής:

Μία (1) κενή θέση Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας με γνωστικό αντικείμενο: «Διατροφή Αθλουμένων».

Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της προκήρυξης 980/23.04.2021, τ. Γ’.

Κωδικός ανάρτησης της προκήρυξης στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP21289.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26.06.2021.

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφα πτυχίων/τίτλων σπουδών. Αν τα πτυχία/ τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π./ΔΙ.Κ.Α.ΤΣ.Α. ή αντίγραφο της αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

5. Διδακτορική διατριβή.

6. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση των ενδιαφερόμενων, να βοηθήσει στην επιλογή.

7. Προκειμένου για άρρενες υποψήφιους, πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, περί εκπλήρωσης ή μη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης, θα δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χώρα των οποίων η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

8. Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβληθεί πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης.

Πληροφορίες: τηλ. 2109549114, ώρες 10.00 –14.30, e-mail: maraki@hua.gr.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Προκήρυξη πέντε θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Αιτήσεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας: Εως Παρασκευή 07.05.2021
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση από τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση