Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ: Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2020.

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1174/τ.Γ/24-07-2020 η με αρ. πρωτ. 49024/09-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΟΟ46Μ9ΞΗ-Ρ6Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου

Μία (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εποπτικός Αυτόματος Έλεγχος Ασύρμαρα Συνδεδεμένων Συστημάτων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: «ΑΡΡ17517»

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης).

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΑΠΕΛΛΑ.

2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.

3. Διδακτορική Διατριβή.

4. Βιογραφικό Σημείωμα.

5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

6. Γενικά κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

8. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού.

9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση.

10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

12. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος, Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών: 210 5381225, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα – Π.Ράλλη & Θηβών 250 12244 Αιγάλεω.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Προκήρυξη 26 θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θέσεις καθηγητών σε πέντε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση